procarbazine

Samenstelling

Natulan (als hydrochloride) Sigma Tau bv

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
50 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

procarbazine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van de betreffende indicaties de geldende behandelrichtlijnen.

Indicaties

Volwassenen:

  • in combinatiechemotherapie bij maligne lymfoom
  • in combinatiechemotherapie bij hersentumoren

Kinderen ≥ 2 jaar:

  • in combinatiechemotherapie bij Hodgkin-lymfoom.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Oncologische aandoeningen:

Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar:

de dosering is afhankelijk van het gekozen combinatieschema en de beenmergfunctie, de richtdosering is: oraal: 100 mg/m² lichaamsoppervlak/dag. Bij kinderen gedurende maximaal 14 dagen.

Bij nier- of leverfunctiestoornis: controleer de hematologische status minimaal elke 3-4 dagen, en de nier- en leverfunctie minimaal elke week. Gecontra-indiceerd bij ernstige nier- of leverfunctiestoornis.

Toedieningsinformatie: De capsules in zijn geheel innemen in staande of zittende houding met een glas water.

Bijwerkingen

Infecties: intercurrente infecties, sepsis.

Neoplasmata: secundaire niet-lymfoïde maligniteiten, inclusief longkanker en acute myeloïdeleukemie, myelodysplastisch syndroom.

Bloed- en lymfestelsel: beenmergdepressie, leukocytopenie, trombocytopenie, anemie, hemolytische anemie, pancytopenie, eosinofilie.

Maag-darmkanaal: misselijkheid, braken, stomatitis, diarree, buikpijn, obstipatie.

Lever/gal: verstoorde leverfunctie, hepatitis, geelzucht.

Zenuwstelsel: convulsies, neuropathie, paresthesie, hoofdpijn.

Oog: visusstoornissen.

Huid: urticaria, alopecia, huiduitslag, toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnson-syndroom.

Psychische reacties: hallucinaties, depressies, verwardheid, slaperigheid, psychose.

Overige reacties: overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie en angio-oedeem, bloedingen, interstitiële pneumonie, myalgie, necrose van botten of gewrichten, anorexia, permanente azoöspermie, koorts, asthenie.

Bij kinderen is toegenomen toxiciteit gemeld incl. tremoren, convulsies en coma.

Interacties

Procarbazine kan als (relatief zwakke) monoamineoxidase (MAO–) remmer de werking van sympathicomimetica, decongestiva, barbituraten, antidepressiva, antipsychotica, anesthetica, narcotische analgetica en antihypertensiva versterken; verlaag de dosering van deze stoffen bij gelijktijdig gebruik.

Op grond van mogelijke alcoholintolerantie ('alcohol-antabuse syndrome') combinatie met (geneesmiddelen met) alcohol vermijden.

Het sedatieve effect van centraal-dempende middelen kan worden versterkt.

Gelijktijdig gebruik met CYP3A-inducerende anti-epileptica is geassocieerd met een groter risico op overgevoeligheidsreacties.

Vermijd immunisatie met levende vaccins.

Zwangerschap

Waarschijnlijk passeren procarbazine en toxische metabolieten de placenta.
Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Na toediening van procarbazine tijdens de zwangerschap, meestal in combinatie met andere cytostatica, zijn er zowel meldingen van kinderen met afwijkingen als meldingen van gezonde kinderen, ook na toediening in het eerste trimester.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken, met name in het eerste trimester.
Vruchtbaarheid: Kan de vruchtbaarheid schaden, raad een vruchtbare man voorafgaand aan de behandeling aan om advies in te winnen over cryopreservatie van sperma.
Overig: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste drie maanden na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Waarschijnlijk.
Advies: Het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

  • ernstige leukocytopenie of trombocytopenie, veroorzaakt door chemotherapie of bestraling;
  • ernstige nier- of leverfunctiestoornis.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór starten van en ten minste 2× per week tijdens een cyclus het volledige bloedbeeld controleren in verband met beenmergremming, die ook na staken van de therapie nog kan optreden. Op grond hiervan kan onderbreking van de behandeling, dosisaanpassing of verlenging van het therapie-vrije interval nodig zijn.

Vóór starten van en ten minste 1× per week tijdens een cyclus de lever- en nierfunctie controleren.

Overweeg de behandeling te staken bij het optreden van: leukopenie, trombocytopenie. centrale symptomen (zoals paresthesie, neuropathie of verwardheid), stomatitis, hevig braken, diarree, overgevoeligheidsreacties.

Bij misselijkheid en braken eventueel de dosis reduceren.

Procarbazine is een zwakke MAO-remmer; het is daarom af te raden om tijdens de behandelperiode tyraminerijke voeding, zoals kaas, yoghurt en bananen te eten, vanwege een mogelijke bloeddrukverhoging. Daarnaast is alcoholabstinentie noodzakelijk.

Comorbiditeit: wees voorzichtig bij feochromocytoom, epilepsie, cardiovasculaire of cerebrovasculaire aandoening.

Controleer ouderen nauwlettend op tekenen van vroegtijdig falen of intolerantie van de behandeling.

Overdosering

Symptomen
misselijkheid, braken, enteritis, duizeligheid, hallucinaties, depressie, convulsies en coma. Hypotensie en tachycardie zijn gemeld.

Voor meer informatie over symptomen en behandeling, neem contact op met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Oncolyticum met alkylerende werking. Het intervenieert in de celdeling; dit heeft waarschijnlijk zowel effect op het reeds gevormde DNA als op de DNA-synthese (methylering van purinen, DNA–fragmentatie). De effectiviteit op het reeds gevormde DNA berust ten dele op het waterstofperoxide en de hydroxyradicalen, die tijdens de oxidatieve afbraak worden gevormd.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en volledig.
T max na 30–60 min.
Overigpasseert snel de bloed–hersenbarrière. Is verder vooral aanwezig in lever, nieren, het darmkanaal en de huid.
Metaboliseringsnel in lever en nieren. Auto–oxidatie tot een azo–verbinding en waterstofperoxide. Daarna verder gemetaboliseerd.
Eliminatieca. 70% binnen 24 uur met de urine waarvan 5% onveranderd.
T 1/2elca. 10 min.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

procarbazine hoort bij de groep alkylerende middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links