astma, onderhoudsbehandeling

Advies

Niet-medicamenteuze adviezen bij astma bestaan uit stoppen met roken, voldoende beweging, vermijding van prikkels en gewichtsreductie bij obesitas. Bij minder frequente astmaklachten (≤ 2×/week) is 'zo nodig'-gebruik van een kortwerkend β2-sympathicomimeticum (zoals salbutamol) aangewezen. Bij frequentere klachten (≥ 3×/week) en vaker gebruik van een kortwerkend β2-sympathicomimeticum, is onderhoudsbehandeling met een inhalatiecorticosteroïd (ICS) geïndiceerd. Indien hiermee onvoldoende astmacontrole wordt bereikt, kan een langwerkend β2-sympathicomimeticum worden toegevoegd aan de onderhoudsbehandeling met ICS.

Behandelplan

Onderhoudsbehandeling bij volwassenen

 1. Bespreek niet-medicamenteus beleid

  Adviseer:

  • stoppen met roken en vermijden van passief roken;
  • vermijden van allergische prikkels (bij positieve test) en niet-allergische prikkels (bij bronchiale hyper-reactiviteit);
  • voldoende beweging;
  • gewichtsreductie bij overgewicht.

  Combineer niet-medicamenteuze adviezen met een medicamenteuze behandeling (stap 2).

  Toelichting

  Veel mensen met astma hebben één of meerdere allergieën en/of zijn overgevoelig voor bepaalde niet-specifieke prikkels (= hyperreactiviteit).

  Door te bewegen of te sporten verbetert de conditie en het uithoudingsvermogen. Hiermee kunnen kortademigheidsklachten afnemen.

  De mate waarin een astmapatiënt zijn astma onder controle heeft of kan krijgen wordt mede bepaald door zijn/haar voedingstoestand en BMI. Obesitas hangt samen met een slechtere astmacontrole, verminderde reactie op corticosteroïden en een verminderde luchtwegdiameter, zelfs na correctie van longvolume.

  Multipele allergeenreducerende maatregelen zijn niet altijd succesvol ter vermindering van astmasymptomen. In sommige gevallen, zoals bij patiënten met een aangetoonde sensibilisatie en klachten van allergie, kunnen maatregelen om huisstofmijtexpositie te verminderen wel zinvol zijn.

 2. Start kortwerkend β2-sympathicomimeticum

  Kies één van de volgende middelen:

  Gebruik 'zo nodig' (max. 2×/week).

  Verhoog het 'zo nodig'-gebruik eventueel bij verergering van astmasymptomen gedurende enkele dagen tot de maximale dosering.

  Ga naar de volgende stap indien klachten leiden tot gebruik ≥ 3×/week.

  Let op

  Bij optreden van paradoxale bronchospasmen het gebruik direct staken en een ander type snelwerkende bronchusverwijder gebruiken.

  Hartaandoeningen zoals ernstig hartfalen, ritmestoornissen en ischemisch hartlijden kunnen in zeldzame gevallen verergeren bij frequent gebruik van sympathicomimetica.

  Toelichting

  Bij inspanningsastma kan 10–15 minuten voor de inspanning een kortwerkend β2-sympathicomimeticum worden gegeven; bij een langdurige inspanning kan eventueel een langwerkend β2-sympathicomimeticum gebruikt worden.

  Indien tijdens het spreekuur sprake is van kortademigheid of piepen, kan op dat moment een proefbehandeling met een kortwerkend β2-sympathicomimeticum gestart worden. Bij duidelijke afname van dyspneu en expiratoir piepen wordt continueren van een kortwerkend β2-sympathicomimeticum aanbevolen.

  Sympathicomimetica met overwegend β2-adrenerge werking hebben bij toepassing via inhalatie in het algemeen weinig systemische effecten. Bij hoge doseringen of bij frequente toepassing kunnen echter wel systemische effecten optreden, zoals tremor, hoofdpijn, duizeligheid, hypokaliëmie en tachycardie.

  De kans op lokale bijwerkingen, zoals heesheid en cariës, kan verminderd worden door na het gebruik van de inhalatiemedicatie de tanden te poetsen en/of de mond te spoelen.

 3. Voeg een inhalatiecorticosteroïd toe

  Geef in eerste instantie een inhalatiecorticosteroïd, bij persisterende lokale bijwerkingen overschakelen op montelukast.

 4. Inhalatiecorticosteroïd

  Geef onderhoudsbehandeling met één van de volgende middelen in startdosering:

  Evalueer na 4–6 weken of de (persoonlijke) behandeldoelen behaald zijn. Continueer de noodzakelijke dosering gedurende 3 maanden. Probeer af te bouwen na 3 maanden, of eerder bij het bereiken van voldoende astmacontrole.

  Ga naar stap 4 bij onvoldoende effect.

  Let op

  Door na het gebruik van het inhalatiecorticosteroïd de mond en keel goed met water te spoelen (niet doorslikken), neemt de kans op lokale bijwerkingen zoals orofaryngeale candidiasis en heesheid af.

  Toelichting

  De belangrijkste bijwerkingen van een inhalatiecorticosteroïd zijn dysfonie (heesheid) en keelpijn door lokale myopathie van de musculatuur van de glottis. Door dosisreductie en het gebruik van een voorzetkamer zullen deze klachten meestal verdwijnen. Gebruik van een inhalatiecorticosteroïd leidt, door lokale immuunsuppressie, bij circa 5% van de patiënten tot orofaryngeale candidiasis. Deze bijwerking kan meestal worden voorkomen door na iedere inhalatie de keel en mond te spoelen met water (vloeistof uitspugen). Langdurig gebruik van hoge doseringen kan, door absorptie via het longweefsel en/of vanuit de luchtwegen en het mondslijmvlies, leiden tot systemische bijwerkingen, zoals bijnierschorssuppressie, osteoporose, cataract of glaucoom.

 5. Montelukast

  Bij persisterende lokale bijwerkingen van inhalatiecorticosteroïden:

  Let op

  Montelukast is niet geschikt voor de behandeling van een acute astma-aanval.

  Staak de behandeling met montelukast bij forse progressie van eosinofilie, aanwijzingen voor een vasculitis zoals EGPA (eosinofiele granulomatose met polyangiitis) en neuropathie.

  Toelichting

  De behandeling met montulukast is minder effectief dan de behandeling met een inhalatiecorticosteroïd.

 6. Pas beleid aan

  Combineer in eerste instantie het inhalatiecorticosteroïd met een langwerkend β2-sympathicomimetium; bij bijwerkingen van of relatieve contra-indicatie voor β2-sympathicomimetica kan de dosering inhalatiecorticosteroïden worden verhoogd.

 7. Inhalatiecorticosteroïd met langwerkend β2-sympathicomimetium

  Kies één van de volgende langwerkende middelen:

  Of kies voor één van de volgende combinatiepreparaten:

  Overleg met een kaderhuisarts longziekten of verwijs naar de tweedelijnszorg als met deze stappen astmacontrole binnen 3 maanden onvoldoende blijft. Er is dan sprake van 'moeilijk behandelbaar astma'.

  Let op

  Sympathicomimetica met overwegend β2-adrenerge werking hebben bij toepassing via inhalatie in het algemeen weinig systemische effecten. Bij hoge doseringen of bij frequente toepassing kunnen echter wel systemische effecten zoals tremor, hoofdpijn, duizeligheid, hypokaliëmie en tachycardie optreden.

  Hartaandoeningen zoals ernstig hartfalen, ritmestoornissen en ischemisch hartlijden kunnen in zeldzame gevallen verergeren bij frequent gebruik van sympathicomimetica.

  Toelichting

  De combinatiepreparaten formoterol/beclometason en formoterol/budesonide zijn ook geschikt voor het couperen van astma-aanvallen, door de snel intredende werking van formoterol. Vanwege het lang aanhoudende effect van formoterol bestaat bij frequent 'zo nodig'-gebruik (in plaats van een kortwerkende luchtwegverwijder) kans op langer aanhoudende bijwerkingen (o.a. tachycardie, tremor).

 8. Inhalatiecorticosteroïd

  Bij bijwerkingen van of relatieve contra-indicatie voor β2-sympathicomimetica, verhoog dosering inhalatiecorticosteroïd:

  Voeg eventueel toe:

  Overleg met een kaderhuisarts longziekten of verwijs naar de tweedelijnszorg als met deze stappen astmacontrole binnen 3 maanden onvoldoende blijft. Er is dan sprake van 'moeilijk behandelbaar astma'.

  Let op

  Montelukast is niet geschikt voor de behandeling van een acute astma-aanval.

  Staak de behandeling met montelukast bij forse progressie van eosinofilie, aanwijzingen voor een vasculitis zoals EGPA (eosinofiele granulomatose met polyangiitis) en neuropathie.

Omalizumab komt alleen in aanmerking bij ernstig persisterend allergisch astma en onvoldoende respons op hoge doses inhalatiecorticosteroïden en een langwerkend β2-sympathicomimeticum. Beoordeel na 16 weken het effect.

Benralizumab, mepolizumab, reslizumab en dupilumab zijn geregistreerd als aanvullende onderhoudsbehandeling bij ernstig eosinofiel astma; voor deze middelen is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Onderhoudsbehandeling bij kinderen < 18 jaar

 1. Bespreek niet-medicamenteus beleid

  Adviseer:

  • stoppen met roken en vermijden van passief roken;
  • vermijden van allergische prikkels (bij positieve test) en niet-allergische prikkels (bij bronchiale hyper-reactiviteit);
  • voldoende beweging;
  • gewichtsreductie bij overgewicht.

  Combineer niet-medicamenteuze adviezen met medicamenteuze behandeling (stap 2).

  Toelichting

  Veel patiënten met astma hebben één of meerdere allergieën en/of zijn overgevoelig voor bepaalde niet-specifieke prikkels (= hyperreactiviteit).

  Door te bewegen of te sporten verbetert de conditie en kunnen kortademigheidsklachten afnemen.

  De mate waarin een astmapatiënt zijn astma onder controle heeft of kan krijgen wordt mede bepaald door zijn/haar voedingstoestand en BMI. Obesitas hangt samen met een slechtere astmacontrole, verminderde reactie op corticosteroïden en een verminderde luchtwegdiameter, zelfs na correctie van longvolume.

  Multipele allergeenreducerende maatregelen zijn niet altijd succesvol ter vermindering van astmasymptomen. In sommige gevallen, zoals bij patiënten met een aangetoonde sensibilisatie en klachten van allergie, kunnen maatregelen om huisstofmijtexpositie te verminderen, wel zinvol zijn.

 2. Start kortwerkend β2-sympathicomimeticum

  Kinderen < 6 jaar:

  Evalueer tijdens het contact. Geef bij verlichting van de klachten gedurende 1–2 weken dagelijks salbutamol.

  Ga naar de volgende stap indien klachten leiden tot gebruik ≥ 3×/week of bij recidieven van klachten binnen 4 weken na staken.

  Kinderen ≥ 6 jaar:

  Kies één van de volgende middelen:

  Adviseer bij lichte ziektelast eventueel 'zo nodig'-gebruik (max. 2×/week) bij verergering van de klachten.

  Bij inspanningsastma: Geef een kortwerkend β2-sympathicomimeticum 10–15 minuten voor inspanning.

  Ga naar de volgende stap indien klachten leiden tot gebruik ≥ 3×/week of bij recidieven van klachten binnen 4 weken na staken.

  Let op

  Bij optreden van paradoxale bronchospasmen het gebruik direct staken en een ander type snelwerkende bronchusverwijder gebruiken.

  In verband met mogelijk optreden van tandcariës bij kinderen, – tijdens gebruik van kortwerkende β2-sympathicomimetica – letten op goede mondhygiëne en regelmatig het gebit laten controleren.

  Hartaandoeningen zoals ernstig hartfalen, ritmestoornissen en ischemisch hartlijden kunnen in zeldzame gevallen verergeren bij frequent gebruik van sympathicomimetica.

  Toelichting

  Omdat de diagnose astma lastig vast te stellen is bij kinderen < 6 jaar, heeft de medicamenteuze behandeling doorgaans het karakter van een proefbehandeling. De medicatie wordt gestopt indien de klachten verdwenen zijn. Bij persisterende klachten kan de behandeling met 1–2 weken worden verlengd.

  Bij kinderen ≥ 6 jaar kan op grond van het klachtenpatroon, spirometrie, auscultatie van de longen (op het moment van een aanval) en screeningsonderzoek naar sensibilisatie op inhalatieallergenen, met redelijke zekerheid de diagnose astma gesteld worden.

 3. Voeg inhalatiecorticosteroïd toe

  Kies één van de volgende middelen in startdosering gedurende minimaal 6 weken:

  Evalueer elke 2–4 weken. Verminder de dosering bij het bereiken van volledige astmacontrole tot de minimale dosis waarmee het kind klachtenvrij is.

  Verwijs kinderen < 1 jaar voor diagnostiek naar een (kinder)longarts voorafgaand aan het voorschrijven van inhalatiecorticosteroïden.

  Ga naar de volgende stap bij onvoldoende astmacontrole (tweedelijnszorg).

  Let op

  Behandeling met inhalatiecorticosteroïden bij kinderen 1–6 jaar heeft in alle gevallen het karakter van een proefbehandeling die na minimaal 6 weken geëvalueerd dient te worden.

  Een beperking van ciclesonide is, dat het alleen beschikbaar is als dosisaerosol en niet geregistreerd is voor kinderen < 12 jaar.

  Door na het gebruik van het inhalatiecorticosteroïd de mond en keel goed met water te spoelen (niet doorslikken), neemt de kans op lokale bijwerkingen zoals orofaryngeale candidiasis en heesheid af.

  Toelichting

  De belangrijkste bijwerkingen van een inhalatiecorticosteroïd zijn dysfonie (heesheid) en keelpijn door lokale myopathie van de musculatuur van de glottis. Door dosisreductie en het gebruik van een voorzetkamer zullen deze klachten meestal verdwijnen. Gebruik van een inhalatiecorticosteroïd leidt, door lokale immuunsuppressie, bij circa 5% van de patiënten tot orofaryngeale candidiasis. Deze bijwerking kan meestal worden voorkomen door na iedere inhalatie de keel en mond te spoelen met water (vloeistof uitspugen). Langdurig gebruik van hoge doseringen kan, door absorptie via het longweefsel en/of vanuit de luchtwegen en het mondslijmvlies, leiden tot systemische bijwerkingen, zoals bijnierschorssuppressie en groeivertraging.

 4. Overweeg alternatief (tweedelijnszorg)

  Overweeg bij een slechte inhalatietechniek als alternatief voor een inhalatiecorticosteroïd:

  Volg onderstaand stappenplan indien onvoldoende astmacontrole wordt bereikt met een normale dagdosering inhalatiecorticosteroïden:

  Kinderen < 4–6 jaar:

  stap 1

  • Verdubbel de startdosering van inhalatiecorticosteroïd

  stap 2

  Voeg toe:

  en verlaag het inhalatiecorticosteroïd naar de laagst effectieve dosis.

  stap 3

  Continueer montelukast én:

  • ga terug naar dubbele dosering inhalatiecorticosteroïd

  stap 4

  Er is sprake van ‘moeilijk behandelbaar astma’.

  • Verdubbel nogmaals het inhalatiecorticosteroïd (4× de startdosering).

  Kinderen > 4–6 jaar:

  stap 1

  • Verdubbel de startdosering van inhalatiecorticosteroïd

  stap 2

  Voeg een langwerkend β2-sympathicomimeticum toe:

  en verlaag het inhalatiecorticosteroïd naar de laagst effectieve dosis.

  Alternatief voor een langwerkend β2-sympathicomimeticum in geval van bijwerkingen:

  stap 3

  Bij effect van langwerkend β2-sympathicomimeticum, maar onvoldoende controle:

  Continueer het middel én:

  • ga terug naar dubbele dosering inhalatiecorticosteroïd óf
  • voeg montelukast toe

  Bij geen effect van langwerkend β2-sympathicomimeticum:

  Staak het middel én:

  • ga terug naar dubbele dosering inhalatiecorticosteroïd óf
  • voeg montelukast toe

  stap 4

  Er is sprake van ‘moeilijk behandelbaar astma’.

  • Verdubbel nogmaals het inhalatiecorticosteroïd (4× de startdosering).

Omalizumab komt alleen in aanmerking bij patiënten ≥ 6 jaar met ernstig persisterend allergisch astma en onvoldoende respons op hoge doses inhalatiecorticosteroïden en een langwerkend β2-sympathicomimeticum. Beoordeel na 16 weken het effect.

Achtergrond

Definitie

Astma wordt gekenmerkt door wisselende, vaak aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie ten gevolge van verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor zowel allergische als niet-allergische prikkels, met als onderliggend mechanisme een chronische ontstekingsreactie van de luchtwegen.

Allergische prikkels (IgE-gemedieerd):

Uitwerpselen van huisstofmijt, pollen van bomen, grassen en onkruid, huidschilfers van harige dieren, schimmels, bepaalde voedingsmiddelen (zoals schaaldieren en noten) en beroepsgebonden allergenen (bv. bij schilders, kappers, bakkers en paprikatelers).

Niet-allergische prikkels:

Virale luchtweginfecties, lichamelijke inspanning, verandering in temperatuur of luchtvochtigheid, tabaksrook, parfums, sprays, huidverzorgingsproducten, wasmiddelen, scherpe luchtjes (zoals bak- en verflucht), luchtvervuiling (zoals fijnstof) en emoties (zowel positieve als negatieve).

Symptomen

Astma gaat gepaard met kortademigheid, piepend ademhalen en/of (productief) hoesten. Bij een ernstige exacerbatie is er tevens sprake van dyspneu in rust of respiratoir falen.

Behandeldoel

De behandeldoelen bij astma zijn het realiseren van:

 • vermindering van de frequentie van klachten tot max. 2×/week;
 • minimaliseren van het gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders (noodmedicatie) tot max. 2×/week;
 • symptoomvrije nachten;
 • dagelijkse activiteiten zonder beperkingen.

Als bovenstaande doelen gerealiseerd zijn, is er voldoende astmacontrole conform de GINA-richtlijn (Global Initiative for Asthma)6. Als er 1–2 doelen niet behaald zijn, is er gedeeltelijke astmacontrole en als er 3–4 doelen niet behaald zijn, is er onvoldoende astmacontrole. Een exacerbatie betekent dat er onvoldoende astmacontrole is. Beoordeel de mate van astmacontrole bij voorkeur over een periode van 4 weken.

Uitgangspunten

Indien allergene en/of niet-allergene prikkels duidelijk zijn aangetoond, is het van belang de expositie daaraan zoveel mogelijk te beperken. Tevens is het van belang te zorgen voor een goede lichamelijke conditie. De medicamenteuze behandeling volgt de 'stepped care'-benadering en wordt bij voorkeur per inhalatie toegediend omdat daarmee een optimaal effect bij een zo laag mogelijke dosering en geringe kans op systemische bijwerkingen wordt verkregen. Allereerst krijgt de patiënt de beschikking over een kortwerkend β2-sympathicomimeticum voor acute situaties. Indien deze meer dan tweemaal per week noodzakelijk is, wordt gestart met een onderhoudsbehandeling met een inhalatiecorticosteroïd (ICS). Indien met een ICS onvoldoende astmacontrole wordt bereikt, wordt een langwerkend β2-sympathicomimeticum toegevoegd aan de behandeling. Bij bijwerkingen van langwerkende β2-sympathicomimetica of relatieve contra-indicaties kan het ICS verhoogd worden of kan een leukotrieenreceptorantagonist (LTRA) worden toegevoegd aan het ICS.

De behandelaar dient voor het starten van een volgende stap de relevante factoren zoals onvoldoende therapietrouw, inadequate inhalatietechniek, onvoldoende behandeling van comorbiditeit (inclusief allergische rinitis) en het onvoldoende vermijden van allergene en niet-allergene prikkels uit te sluiten. Ook de diagnose astma dient heroverwogen te worden. Indien astma minimaal drie maanden voldoende onder controle is, kan uitsluipen van de medicatie tot de laagst effectieve dosering en toedieningsfrequentie geprobeerd worden. Hierbij is regelmatige controle van de astmaklachten en voorlichting over hervatten/ophogen van de medicatie bij recidiveren van de astmasymptomen belangrijk.

Keuze inhalator

Bij de keuze van een inhalator spelen de voorkeur van de patiënt en patiëntgebonden factoren, zoals coördinatie en inspiratiekracht een belangrijke rol. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

 • kies bij adequate coördinatie en voldoende inspiratoire luchtstroomsterkte, een droge poederinhalator – indien mogelijk multidose – of een dosisaerosol;
 • kies bij inadequate coördinatie, een droge poederinhalator – indien mogelijk multidose –, een dosisaerosol met inhalatiekamer of een inademingsgestuurde dosisaerosol;
 • kies bij onvoldoende inspiratoire luchtstroomsterkte, een dosisaerosol met inhalatiekamer of een inademingsgestuurde dosisaerosol;
 • streef naar uniformiteit in de toedieningsvorm bij gebruik van verschillende middelen;
 • het verdient aanbeveling dat de arts ervaring opdoet met een beperkt aantal inhalatoren.

Kinderen

Bij kinderen < 6 jaar is het stellen van de diagnose astma moeilijk, vanwege de afwezigheid van een uitgesproken astmapatroon en het ontbreken van mogelijkheden voor spirometrie. Het starten van astmamedicatie bij kinderen tot 6 jaar is daarom altijd in het kader van een proefbehandeling en dient regelmatig geëvalueerd te worden. Bij kinderen ≥ 6 jaar kan de diagnose astma ondersteund worden door spirometrie.

Geneesmiddelen

bèta2-sympathicomimetica Toon kosten

corticosteroïd met bèta2-sympathicomimeticum Toon kosten

corticosteroïden, inhalatie Toon kosten

interleukine antagonisten Toon kosten

leukotriëenantagonisten Toon kosten

monoklonale antilichamen, pulmonaal Toon kosten

parasympathicolytica, inhalatie Toon kosten

parasympathicolyticum met bèta2-sympathicomimeticum Toon kosten

xanthinederivaten Toon kosten

Literatuur

 1. NHG-Standaard Astma bij volwassenen (Derde herziening). Huisarts Wet 2015; 58: 142–54. De nieuwste richtlijn is nog niet verwerkt.
 2. NHG-Standaard Astma bij kinderen (Derde herziening). Huisarts Wet 2014; 57: 70–80.
 3. Long Alliantie Nederland. Zorgstandaard Astma volwassenen. 2012.
 4. Long Alliantie Nederland. Multidisciplinaire richtlijn astma; actuele knelpunten. 2014.
 5. Teoh L, Cates CJ, Hurwitz M, et al. Anticholinergic therapy for acute asthma in children. Cochrane Database Syst Rev 2012: CD003797.
 6. Global Initiative for Asthma (GINA). The Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2016. De nieuwste richtlijn is nog niet verwerkt.
 7. Nederlandse Vereniging Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Richtlijn Ernstig astma. 2013.
 8. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Richtlijn Astma bij kinderen. 2013.

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Vergelijken

vergelijken met een andere indicatie.

astma, aanvalsbehandeling

Advies

Bij een niet-ernstige exacerbatie van astma wordt een kortwerkend β2-sympathicomimeticum gegeven. Bij volwassenen kan bij een niet-ernstige exacerbatie ook een tijdelijke verhoging van de inhalatiecorticosteroïden worden overwogen.

Bij een ernstige exacerbatie van astma wordt salbutamol en eventueel ipratropium (via dosisaerosol of verneveling) gegeven. Tevens wordt een kuur met een oraal corticosteroïd (prednisolon) gegeven. Bij patiënten met ernstige dyspneu én slikproblemen, kan éénmalig dexamethason i.m. worden toegediend.

Behandelplan

Niet-ernstige exacerbatie bij volwassenen

 1. Adviseer dosisverhoging β2-sympathicomimeticum

  Verhoog indien nodig tot de maximale dosering.

  Een kortwerkend β2-sympathicomimeticum kan tijdens een exacerbatie naast een langwerkend β2-sympathicomimeticum worden gebruikt.

  Ga naar de volgende stap bij onvoldoende effect.

 2. Adviseer dosisverhoging inhalatiecorticosteroïd

  Overweeg een viervoudige verhoging van de startdosis inhalatiecorticosteroïd.

Ernstige exacerbatie zonder alarmsymptomen bij volwassenen

Alarmsymptomen zijn: uitputting, cyanose, bewustzijnsdalingen een daling van de saturatie (zonder onderliggende oorzaak) ≤ 92% (bij zwangere vrouwen < 94%); spoedverwijzing is dan noodzakelijk.

 1. Start kortwerkende luchtwegverwijder

  Geef eerst:

  • salbutamol dosisaerosol (met voorzetkamer of vernevelapparatuur)

  Geef bij onvoldoende effect ook:

  Verwijs bij onvoldoende effect binnen een half uur. Zie toelichting voor meer redenen om te verwijzen.

  Ga naar de volgende stap bij verbetering.

  Toelichting

  Verwijs de patiënt in geval van:

  • onvoldoende verbetering binnen een half uur;
  • onvoldoende zorgmogelijkheden thuis;
  • ernstige interfererende comorbiditeit;
  • een altijd noodzakelijke ziekenhuisopname bij eerdere exacerbaties.
 2. Geef (bij verbetering) oraal corticosteroïd

  gedurende 5–7 dagen.

  Herevalueer de volgende dag. Indien nodig de kuur verlengen tot max. 14 dagen.

  Let op

  Controleer na het geven van een oraal corticosteroïd éénmalig de bloedglucosespiegel bij diabetici, en patiënten waarbij een potentiele hyperglykemie wordt verwacht.

  Toelichting

  Controleer de oorzaak van de exacerbatie, onderzoek de longen en stel eventueel het beleid bij.

Ernstige exacerbatie met één of meer alarmsymptomen bij volwassenen

Alarmsymptomen zijn: uitputting, cyanose, bewustzijnsdalingen een daling van de saturatie (zonder onderliggende oorzaak) ≤ 92% (bij zwangere vrouwen < 94%).

 1. Verwijs met spoed

  Geef alvast de volgende middelen:

  • Zuurstof 10–15 l/min (streef naar een saturatie ≥ 94%).
  • Verneveling salbutamol 2,5–5 mg (indien niet beschikbaar: via dosisaerosol met voorzetkamer).
  • Verneveling ipratropium 500 microg (indien niet beschikbaar: via dosisaerosol met voorzetkamer).

  Overweeg alvast te geven:

  • prednisolon éénmalig 30 mg oraal (voorkeur)
  • dexamethason éénmalig 8 mg i.m. (bij ernstige dyspneu en slikproblemen)

Acuut ernstig astma zonder alarmsymptomen bij kinderen < 18 jaar

Alarmsymptomen zijn: uitputting, cyanose, bewustzijnsdalingen een saturatiedaling < 92%; spoedverwijzing is dan noodzakelijk.

 1. Start kortwerkende luchtwegverwijder

  Verwijs bij onvoldoende effect binnen een half uur. Zie toelichting voor meer redenen om te verwijzen.

  Ga naar de volgende stap bij kortdurende of onvolledige verbetering.

  Toelichting

  Verwijs de patiënt in geval van:

  • onvoldoende verbetering binnen een half uur;
  • onvoldoende zorgmogelijkheden thuis;
  • een eerdere ziekenhuisopname of ernstig verlopen exacerbatie in de voorafgaande 12 maanden.
 2. Geef oraal corticosteroïd

  gedurende 3–5 dagen in 2 doses per dag.

  Controleer de volgende dag.

  Geef bij kleine kinderen bij voorkeur prednisolon in drank.

  Let op

  Bepaal dosering op basis van gewicht.

  Controleer na het geven van een oraal corticosteroïd éénmalig de bloedglucosespiegel bij diabetici, en patiënten waarbij een potentiele hyperglykemie wordt verwacht.

Acute ernstige kortademigheid met één of meer alarmsymptomen bij kinderen < 18 jaar

Alarmsymptomen zijn: uitputting, cyanose, bewustzijnsdaling en een saturatiedaling < 92%.

 1. Verwijs met spoed

  Geef alvast de volgende middelen:

  Dosering bij kinderen < 4 jaar: salbutamol 2,5 mg; ipratropium 250 microg.

  Dosering bij kinderen ≥ 4 jaar: salbutamol 2,5–5 mg; ipratropium 500 microg.

Achtergrond

Uitgangspunten

De behandeling van een exacerbatie van astma wordt bepaald door de ernst van het actuele klinische beeld en het effect van eerdere behandeling van exacerbaties. Bij zeer adequate coping kan de patiënt in principe zelf starten met medicatie bij een verergering van de symptomen. De huisarts schat de mogelijkheden hiervoor in, aan de hand van de ziektelast en de mate van mantelzorg en zelfmanagement.

Om een acute exacerbatie te couperen bij patiënten die verwezen moeten worden, kan éénmalig 30 mg prednisolon oraal of, bij patiënten met ernstige dyspneu en slikproblemen, dexamethason 8 mg i.m. worden toegediend. Indien geen verwijzing nodig is, kan tot maximaal 14 dagen een kuur met een oraal corticosteroïd voorgeschreven worden.

Geneesmiddelen

bèta2-sympathicomimetica Toon kosten

corticosteroïden, inhalatie Toon kosten

corticosteroïden, systemisch Toon kosten

parasympathicolytica, inhalatie Toon kosten

parasympathicolyticum met bèta2-sympathicomimeticum Toon kosten

xanthinederivaten Toon kosten

Literatuur

 1. NHG-Standaard Astma bij volwassenen (Derde herziening). Huisarts Wet 2015; 58: 142–54. De nieuwste richtlijn is nog niet verwerkt.
 2. NHG-Standaard Astma bij kinderen (Derde herziening). Huisarts Wet 2014; 57: 70–80.
 3. Long Alliantie Nederland. Multidisciplinaire richtlijn astma; actuele knelpunten. 2014.

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Vergelijken

vergelijken met een andere indicatie.

Het Farmacotherapeutisch Kompas gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren.
Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen

Web-App

Installeer deze Web-App op je iPhone: Tap het deel-icoon en daarna "Zet op beginscherm".