bempedoinezuur/​ezetimib

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Nustendi XGVS Aanvullende monitoring Daiichi Sankyo Nederland bv

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld

Bevat per tablet: bempedoïnezuur 180 mg en ezetimib 10 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

bempedoinezuur/​ezetimib vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij hypercholesterolemie is een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-cholesterol; atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. Intensiveer de lipidenverlagende therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt wordt door het ophogen van de dosis als de maximumdosering nog niet bereikt is of door te switchen naar een potentere statine. Bij onvoldoende effect van een statine in de maximale (te verdragen) dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar of bij niet-kwetsbare ouderen met hart- en vaatziekten (HVZ), ezetimib worden toegevoegd.

Bempedoïnezuur heeft alleen een plaats in de behandeling bij (zeer) hoogrisicopatiënten als toevoeging aan de combinatie van een maximaal te verdragen dosis statine+ezetimib, indien hiermee onvoldoende effect wordt bereikt en de patiënt niet in aanmerking komt voor een behandeling met een PCSK9-remmer. Bempedoïnezuur verlaagt het LDL-cholesterol. Verlaging van het relatief risico op sterfte en/of hart-en vaatziekten is nog niet aangetoond. Over de langetermijnveiligheid van bempedoïnezuur is nog weinig bekend.

Indicaties

 • Als aanvulling op het dieet bij volwassenen met primaire (heterozygote familiaire en niet-familiaire) hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie:
  • in combinatie met een statine, als de LDL-streefwaarde niet bereikt wordt met een statine in de maximaal te verdragen dosering en ezetimib;
  • als statinen gecontra-indiceerd zijn of niet verdragen worden en de LDL-streefwaarde niet bereikt wordt met alleen ezitimib;
  • bij behandeling met de combinatie van bempedoïnezuur en ezetimib als afzonderlijke tabletten met of zonder statine.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Primaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie

Volwassenen (incl. ouderen)

1 tablet 1×/dag.

Verminderde nierfunctie: Bij een licht tot matig verminderde nierfunctie (creatinineklaring ≥ 30 ml/min/1,73 m²) is geen dosisaanpassing nodig. Bij een ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min/1,73 m²) zijn er beperkte, en bij dialyse geen gegevens; controleer extra op bijwerkingen.

Verminderde leverfunctie: Bij een lichte leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 5–6) is geen dosisaanpassing nodig. Gebruik bij een matige of ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 7–15) wordt ontraden vanwege het ontbreken van onderzoeksgegevens; overweeg periodiek de leverfunctie te testen.

Toediening: De tablet heel doorslikken.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): anemie, verlaagd hemoglobine (vaak in de eerste 4 weken van de behandeling, reversibel na staken). Duizeligheid, hoofdpijn. Hypertensie. Hoesten. Pijn in de extremiteiten, rugpijn, spierspasmen, myalgie, artralgie. Stijging van leverenzymwaarden. Misselijkheid, obstipatie, diarree, buikpijn, droge mond, flatulentie, gastritis, verminderde eetlust. Vermoeidheid, asthenie. Hyperurikemie (vaak in de eerste 4 weken van de behandeling, reversibel na staken). Verhoogde waarden in het bloed van creatinine, ureum (beide vaak in de eerste 4 weken van de behandeling, reversibel na staken van de behandeling).

Meer informatie

Interacties

Combinatie met simvastatine > 40 mg/dag is gecontra-indiceerd vanwege een tweevoudige verhoging van de AUC van simvastatinezuur. Bij combinatie met simvastatine 40 mg/dag is, zelden, melding gemaakt van myositis met een CK-spiegel > 10× ULN. Combinatie met atorvastatine, pravastatine en rosuvastatine kan de AUC van de statine en/of de belangrijkste metabolieten daarvan met 1,4–1,5× verhogen, zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Bempedoïnezuur en het glucuronide ervan zijn zwakke remmers van de transporters OATP1B1 en -1B3. Combinatie met substraten van deze transporters (zoals alle statinen, bosentan, glecaprevir, grazoprevir en voxilaprevir) kan de plasmaconcentratie van deze middelen verhogen.

In vitro remt bempedoïnezuur OAT2, waardoor de plasmaconcentratie van OAT2-substraten mogelijk verhoogd kan zijn. Bempedoïnezuur kan tevens een zwakke remmer van OAT3 zijn.

Colestyramine verlaagt de blootstelling aan ezetimib met circa 55%; daarom bempedoïnezuur/ezetimib minimaal twee uur vóór of vanaf vier uur na galzuurbindende harsen innemen.

Door combinatie met fibraten is er meer kans op galsteenvorming; bij een vermoeden van cholelithiase bij combinatie met een fibraat een galblaasonderzoek uitvoeren en de therapie staken.

Bij comedicatie met ciclosporine stijgt de blootstelling aan ezetimib en de blootstelling aan ciclosporine; de ciclosporinespiegel controleren.

De werking van vitamine K-antagonisten kan worden versterkt; de INR extra controleren.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren is bempedoïnezuur schadelijk gebleken (o.a. skeletafwijkingen zoals gebogen scapula en ribben, afname van het aantal levende jongen, de overleving, groei, het leren en geheugen van de jongen).

Farmacologisch effect: Mogelijk schadelijk omdat cholesterol belangrijk is voor de embryonale en foetale ontwikkeling.

Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.

Overig: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen tijdens de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren (ezetimib), onbekend (bempedoïnezuur).

Farmacologisch effect: Ernstige bijwerkingen bij de zuigeling kunnen niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

 • Actieve leverziekte, of onverklaarbare, persisterende verhoging van serumtransaminasen bij combinatie met een statine.

Zie voor meer contra-indicaties de rubrieken Interacties, Zwangerschap en Lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer de leverfunctie voor aanvang van de behandeling. Bij gebruik van bempedoïnezuur zijn asymptomatische verhogingen (van > 3× ULN) in ALAT en ASAT gemeld, zonder verhoging van het bilirubine van ≥ 2× ULN of cholestase. Deze verhogingen keerden in klinisch onderzoek terug naar baseline onder voortzetting of na het staken van de behandeling. In gecontroleerde onderzoeken zijn opeenvolgende verhogingen (van ≥ 3× ULN) in transaminasen gemeld bij een combinatie van ezetimib met een statine. Staak de behandeling bij een aanhoudende verhoging van transaminasen > 3× ULN.

Verhoogde serumurinezuurconcentratie: Bempedoïnezuur kan het serumurinezuurgehalte verhogen door remming van de organische anion transporter (OAT) 2 in de niertubuli. Staak de behandeling bij hyperurikemie met symptomen van jicht.

Verhoogde serumcreatinineconcentratie: Bempedoïnezuur kan het serumcreatininegehalte verhogen door remming van de van OAT 2 afhankelijke creatininesecretie in de niertubuli. Dit effect lijkt niet te wijzen op een afname van de nierfunctie.

Spierklachten: Adviseer bij gebruik in combinatie met een statine om bij onverklaarde spierpijn, -gevoeligheid of -zwakte onmiddellijk een arts te waarschuwen. Overweeg om de dosering van de statine te verlagen, een alternatieve statine te geven of het gebruik van bempedoïnezuur/ezetimib te staken. Bij myopathie (CK > 10× ULN) de behandeling met bempedoïnezuur/ezetimib én de statine onmiddellijk staken. Zie ook de rubriek Interacties.

Onderzoeksgegevens: Bij een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min/1,73 m²) zijn er relatief weinig gegevens over de werkzaamheid en veiligheid. Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid en veiligheid bij:

 • een matige of ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 7–15);
 • toepassing van dialyse;
 • kinderen (< 18 jaar).

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met bempedoïnezuur/ezetimib contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Combinatie van een cholesterolsyntheseremmer (bempedoïnezuur) en een cholesterolabsorptieremmer (ezetimib). Bempedoïnezuur is een adenosinetrifosfaat-citraatlyase (ACL)-remmer die cholesterolsynthese in de lever remt. Ezetimib remt via de dunne darm selectief de opname van cholesterol en aanverwante plantsterolen afkomstig van de voeding of uit de gal, waardoor de darm minder cholesterol aan de lever geeft. Toediening van bempedoïnezuur en ezetimib vermindert LDL-C, ‘non-high-density lipoprotein’-cholesterol (non-HDL-C), apolipoproteïne B (apo-B) en totaal cholesterol (TC) bij patiënten met hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie.

Meer informatie

Groepsinformatie

bempedoinezuur/ezetimib hoort bij de groep lipidenverlagende middelen, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links