brimonidine/​timolol

Samenstelling

Combigan Allergan Nederland bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Verpakkingsvorm
5 ml

Bevat per ml: brimonidine (tartraat) 2 mg (0,2%), timolol (als maleaat) 5 mg (0,5%). Conserveermiddel: benzalkoniumchloride. Bevat tevens: fosfaat(buffer).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

brimonidine/​timolol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Behandeling van glaucoom dient door een oogarts te gebeuren. Glaucoom wordt medicamenteus vooral behandeld met plaatselijk toegediende middelen.

Bij open-kamerhoekglaucoom zijn oogdruppels met timolol of een prostaglandine-analogon de eerstekeusbehandeling. Bij onvoldoende effect of bij intolerantie voor een van beide middelen wordt eerst het andere middel van de eerstekeusbehandeling als monotherapie aanbevolen. Alternatieven voor bovenstaande monotherapie zijn monotherapie met een lokale koolzuuranhydraseremmer, een andere β-blokker of α2-agonist. Wanneer monotherapie onvoldoende effect heeft, worden geneesmiddelen met verschillende aangrijpingspunten gecombineerd. Als er meer dan twee middelen nodig zijn, is een laserbehandeling of operatie te overwegen.

Bij nauwe-kamerhoekglaucoom kiest men voor een laserbehandeling en/of een operatie, ondersteund door een medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Verlaging van de intraoculaire druk bij oculaire hypertensie of chronisch open-kamerhoekglaucoom, wanneer lokale behandeling met β–blokkers onvoldoende effect heeft.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Open-kamerhoekglaucoom of oculaire hypertensie:

Volwassenen:

1 druppel 2×/dag in het aangedane oog.

Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 min dicht te drukken wordt voorkomen dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en oogzalven als laatste toedienen. Bij het staken van de behandeling bij coronaire hartziekte, de behandeling langzaam afbouwen.

Bijwerkingen

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): lokaal brandend gevoel, conjunctivale hyperemie.

Vaak (1-10%): stekend gevoel of pijn in het oog, corpus-alienumgevoel, oogirritatie, droge ogen, afscheiding uit het oog, jeuk, allergische conjunctivitis, blefaritis, conjunctivale folliculosis, keratitis punctata, erosie van het hoornvlies, visusstoornissen. Jeuk, erytheem of oedeem van het ooglid.

Soms (0,1-1%): asthenopie, (folliculaire) conjunctivitis, conjunctivaal oedeem, corneale infiltraten, corneaal oedeem, fotofobie, papillaire hypertrofie, verbleking oogbindvlies, mouches volantes en glasvochtafscheiding.

Verder zijn gemeld: wazig zien, vertraagde oculaire overgevoeligheidsreacties.

Systemisch: Vaak (1-10%): droge mond. Hoofdpijn, slaperigheid. Asthenie. Depressie. Hypertensie. Abnormale leverfunctietesten.

Soms (0,1-1%): misselijkheid, diarree. Duizeligheid, hartkloppingen, syncope, hartfalen. Abnormale smaak. Rinitis, droge neus, allergische contacteczeem. Verder zijn gemeld: Faciaal erytheem. Aritmie, bradycardie, tachycardie, hypotensie; de kans op hypotensie is groter bij dialysepatiënten.

Meer informatie:

Interacties

Combinatie met MAO-remmers, tricyclische antidepressiva en mianserine is gecontra-indiceerd. Met een additief effect van depressiva van het centrale zenuwstelsel dient rekening te worden gehouden. Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik (zowel lokaal als systemisch) van geneesmiddelen die invloed hebben op het adrenerge systeem zoals sympathicomimetica, clonidine-achtige bloeddrukverlagende middelen, chloorpromazine, en methylfenidaat. Additief bloeddrukverlagend effect met onder andere hypotensie en/of bradycardie is mogelijk bij combinatie met bloeddrukverlagende middelen, digoxine, klasse I-anti-aritmica, amiodaron en inhalatie-anesthetica. Een versterking van de systemische β-blokkering is gemeld bij de combinatie met sterke CYP2D6-remmers zoals kinidine, fluoxetine en paroxetine. Cimetidine, hydralazine en alcohol kunnen de plasmaconcentratie van timolol verhogen. Een enkele keer is mydriasis vermeld na gelijktijdige toediening met adrenaline. De meeste niet-selectieve β-blokkers verhogen de frequentie en de ernst van hypoglykemie bij gebruik van insuline.

Zwangerschap

Teratogenese: Brimonidine: Bij de mens, onvoldoende gegevens; bij dieren is bij systemische toediening van hogere doseringen een verhoogd pre-implantatieverlies en postnatale groeireductie opgetreden. Timolol: Bij ca. 100 beschreven zwangerschappen waarbij timolol gebruikt werd (m.n. in case series), is geen toegenomen risico op aangeboren afwijkingen gezien. Er zijn eveneens geen aanwijzingen voor een groter risico op aangeboren afwijkingen bij systemisch gebruik van β-blokkers.
Farmacologische effect: Systemisch toegepaste β-blokkers kunnen in het laatste trimester of tijdens de partus bij foetus of pasgeborene wel farmacologische effecten geven zoals bradycardie, hypoglykemie en hypotensie. Bij gebruik van de oogdruppels is de systemische blootstelling (timolol, brimonidine) gering, desondanks zijn de beschreven effecten (β-blokkers) niet uit te sluiten.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Controleer op farmacologische effecten bij de foetus of pasgeborene, zoals bradycardie, hypoglykemie en hypotensie. Door de traanbuis korte tijd (1–3 minuten) dichtgedrukt te houden na toediening van de oogdruppel, kan de systemische resorptie beperkt worden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Brimonidine: Onbekend. Ja, bij dieren. Timolol: Ja, in geringe mate.
Farmacologisch effect: Brimonidine: Bij neonaten zijn systemische effecten zoals bradycardie, hypotensie, hypothermie en apneu gerapporteerd na behandeling met oogdruppels. Kennelijk zijn sommige neonaten gevoelig voor lage doses brimonidine.
Advies: Het gebruik van oogdruppels met brimonidine bij voorkeur vermijden.

Contra-indicaties

(Actuele of doorgemaakte) astma en ernstige chronisch obstructieve longaandoeningen. Sinusbradycardie, sick sinus syndroom, sinoatriaal blok, tweede- en derdegraads AV-blok (zonder pacemaker), hartfalen. Cardiale shock. Overgevoeligheid voor andere β–blokkers. Gebruik bij neonaten en kinderen < 2 jaar. Zie voor meer contra-indicaties ook onder de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Kritische evaluatie is nodig bij ernstige cardiovasculaire aandoeningen (zoals coronaire hartziekte, Prinzmetal-angina en hartfalen) en hypotensie; cardiale reacties, waaronder enkele zeldzame sterfgevallen, samenhangend met hartfalen zijn gemeld na toediening van timolol. Wees voorzichtig bij cerebrale insufficiëntie, eerstegraads AV-blok, perifere circulatiestoornissen (fenomeen van Raynaud), ernstige nier- en leverfunctiestoornissen, metabole acidose, onbehandelde feochromocytoom, depressie en cornea-aandoeningen. Bij ernstige lever- of nierfunctiestoornissen is er meer kans op systemische bijwerkingen. De adrenerge symptomen van hyperthyreoïdie en van hypoglykemie (bij insuline-afhankelijke diabetes mellitus) worden door β-blokkers gemaskeerd. In zeldzame gevallen kan toepassing bij myasthenia gravis spierzwakte verhevigen. Na filtratie-ingrepen is bij toediening van kamerwaterremmende therapie (timolol, acetazolamide) loslating van de choroidea gemeld. Bij oculaire intolerantiereacties onmiddellijk de toediening staken. Bij atopie of ernstige anafylactische reactie op allergenen kan tijdens het gebruik van een β-blokker anafylactische shock optreden, die vaak matig of slecht reageert op de hierbij gebruikelijke hoeveelheid adrenaline. Bij een beschadigde cornea kan het gebruik van fosfaathoudende oogdruppels leiden tot corneacalcificaties. Bij patiënten met droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Het conserveermiddel benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren; draag daarom geen zachte contactlenzen, harde contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen. β-Blokkers verminderen de traanvochtsecretie, waardoor contactlenzen mogelijk minder goed worden verdragen. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen (< 18 j.) zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Brimonidine kan bij accidentele orale inname bij kinderen ernstige effecten geven zoals depressie van het centraal zenuwstelsel, tijdelijk coma of laag bewustzijnsniveau, hypotonie, bradycardie, hypothermie en apneu.

Neem voor verdere informatie over een vergiftiging met brimonidine/timolol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Brimonidine is een relatief selectieve α2-adrenerge agonist en vermindert de intraoculaire druk mogelijk door enerzijds remming van kamerwaterproductie, anderzijds verbetering van de uveosclerale afvoer. Mydriasis treedt door de relatief selectieve werking minder op.

Timolol is een lipofiele, niet-selectieve β-blokker. Toegediend in het oog verlaagt timolol de intraoculaire druk door remming van de kamerwaterproductie (zonder pupilvernauwing).

Kinetische gegevens

Resorptiesystemisch gering (brimonidine).
Overigna lokale toediening reversibele binding met melanine en accumulatie van brimonidine in iris, corpus ciliaire, choroidea en retina (brimonidine).
Metabolisering in de lever via aldehydeoxidase en cytochroom P450 (brimonidine).
Eliminatievnl. met de urine als metabolieten.
T 1/2ca. 3 uur.
Overiger zijn geen farmacokinetische gegevens beschikbaar over timolol oogdruppels.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

brimonidine/timolol hoort bij de groep brimonidine, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links