C1-esteraseremmer

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Berinert CSL Behring bv

Toedieningsvorm
Poeder voor infusie/injectievloeistof
Sterkte
500 IE
Verpakkingsvorm
met solvens 10 ml + toebehoren
Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
1500 IE
Verpakkingsvorm
met solvens 3 ml + toebehoren
Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
2000 IE
Verpakkingsvorm
met solvens 4 ml + toebehoren
Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
3000 IE
Verpakkingsvorm
met solvens 6 ml + toebehoren

1 IE = de gemiddelde hoeveelheid endogeen C1-esteraseremmer in 1 ml humaan plasma.

Cinryze Aanvullende monitoring Takeda Nederland bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
500 IE
Verpakkingsvorm
met solvens 5 ml + toedieningsset

1 IE = de gemiddelde hoeveelheid endogeen C1-esteraseremmer in 1 ml humaan plasma.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

C1-esteraseremmer vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van acute aanvallen van erfelijk angio-oedeem als gevolg van C1- esteraseremmerdeficiëntie kunnen C1-esteraseremmerpreparaten of icatibant worden gebruikt. Klinisch relevante symptoomverbetering treedt op circa 1 uur na toediening, na circa 10 uur zijn de meeste symptomen grotendeels verdwenen.

Bij de lange termijn preventieve behandeling (LTP) van aanvallen van erfelijk angio-oedeem als gevolg van C1-esteraseremmerdeficiëntie kunnen C1- esteraseremmerpreparaten of lanadelumab worden gebruikt. Beide middelen geven een vermindering in het aantal HAE-aanvallen en een verbetering in kwaliteit van leven.

Indicaties

Cinryze:

 • Acute behandeling van angio-oedeem bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar met een erfelijke C1-esteraseremmerdeficiëntie.
 • Routineprofylaxe van angio-oedeemaanvallen bij ernstige en recidiverende aanvallen bij erfelijke C1-esteraseremmerdeficiëntie bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar die geen orale behandeling verdragen of hierdoor onvoldoende worden beschermd of die ontoereikend worden behandeld met herhaalde acute behandeling.
 • Pre-procedurele profylaxe van angio-oedeemaanvallen bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar met een erfelijke C1-esteraseremmerdeficiëntie.

Berinert:

 • Intraveneus als acute behandeling van erfelijk angio-oedeem (HAE) type I en II bij volwassenen en kinderen.
 • Subcutaan als routineprofylaxe van recidiverende angio-oedeemaanvallen bij erfelijk angio-oedeem (hereditair angio-oedeem; HAE) bij volwassenen en adolescenten met een C1-esteraseremmerdeficiëntie.
 • Intraveneus als pre-procedurele profylaxe van angio-oedeemaanvallen bij volwassenen en kinderen met erfelijk angio-oedeem (HAE type I en II).

Doseringen

Houd bij verminderde werkzaamheid rekening met de aanwezigheid van eventuele antistoffen tegen humaan C1-esteraseremmer; bij vermoeden van een verminderde werking het herstel (de 'recovery') van C1-esteraseremmer in het bloed bepalen.

Klap alles open Klap alles dicht

Acute behandeling van angio-oedeem bij erfelijke C1-esteraseremmerdeficiëntie met Cinryze

Volwassenen (incl. ouderen) en adolescenten > 12 jaar

Intraveneus: De dosis is afhankelijk van de ernst en aard van de aanval. Als richtlijn geldt: bij de eerste tekenen van een angio-oedeemaanval 1000 IE, bij onvoldoende verbetering na 60 minuten nogmaals 1000 IE. Zo nodig, bij laryngeale aanvallen of als het instellen van de behandeling wordt vertraagd, de tweede dosis sneller geven dan na 60 minuten.

Leeftijd 2–11 jaar, lichaamsgewicht > 25 kg

Intraveneus: Bij de eerste tekenen van een angio-oedeemaanval 1000 IE, bij onvoldoende verbetering na 60 minuten nogmaals 1000 IE.

Leeftijd 2–11 jaar, lichaamsgewicht 10–25 kg

Intraveneus: Bij de eerste tekenen van een angio-oedeemaanval 500 IE, bij onvoldoende verbetering na 60 minuten nogmaals 500 IE.

Behandeling van acuut angio-oedeem bij de erfelijke C1-esteraseremmerdeficiëntie (HAE type I en II) met Berinert

Volwassenen en kinderen

Intraveneus (met Berinert 500 IE of 1500 IE): 20 IE/kg lichaamsgewicht.

Routineprofylaxe van angio-oedeemaanvallen met Cinryze

Volwassenen (incl. ouderen) en adolescenten > 12 jaar

Intraveneus: 1000 IE elke 3–4 dagen, daarna het toedieningsinterval eventueel aanpassen op basis van de individuele respons. Beoordeel regelmatig of de behoefte aan regelmatige profylaxe nog voortduurt.

Leeftijd 6–11 jaar

Intraveneus: 500 IE elke 3–4 dagen, daarna het toedieningsinterval eventueel aanpassen op basis van de individuele respons. Beoordeel regelmatig of de behoefte aan regelmatige profylaxe nog voortduurt.

Routineprofylaxe van angio-oedeemaanvallen met Berinert

Volwassenen en adolescenten

Subcutaan (met Berinert 2000 IE of 3000 IE): 60 IE/kg lichaamsgewicht elke 3-4 dagen.

Pre–procedure profylaxe van angio-oedeemaanvallen met Cinryze

Volwassenen (incl. ouderen) en adolescenten > 12 jaar

Intraveneus: 1000 IE binnen 24 uur voor een medische, tandheelkundige of operatieve procedure.

Leeftijd 2–11 jaar, lichaamsgewicht > 25 kg

Intraveneus: 1000 IE binnen 24 uur voor een medische, tandheelkundige of operatieve procedure.

Leeftijd 2–11 jaar, lichaamsgewicht 10–25 kg

Intraveneus: 500 IE binnen 24 uur voor een medische, tandheelkundige of operatieve procedure.

Pre–procedurele profylaxe van angio-oedeemaanvallen met Berinert

Volwassenen

Intraveneus (met Berinert 500 IE of 1500 IE): 1000 IE binnen 6 uur voor een medische, tandheelkundige of operatieve procedure.

Kinderen

Intraveneus: (met Berinert 500 IE of 1500 IE): 15-30 IE/kg lichaamsgewicht binnen 6 uur voor een medische, tandheelkundige of operatieve procedure. De dosis hangt af van de klinische omstandigheden, bv. het type ingreep en de ernst van de ziekte.

1 IE = de gemiddelde hoeveelheid endogeen C1-esteraseremmer in 1 ml humaan plasma.

Verminderde nier- of leverfunctie: geen dosisaanpassing nodig.

Toediening

 • Intraveneus:
  • Cinryze alleen intraveneus als injectie toedienen; toedieningssnelheid 1 ml/min.
  • Berinert 500 en 1500 IE intraveneus als injectie toedienen; toedieningssnelheid 4 ml/min. Berinert 500 kan ook als infusie worden toegediend.
 • Subcutaan:
  • Berinert 2000 en 3000 IE zijn bestemd voor zelftoediening via subcutane injectie, bij voorkeur in de buik. Toedienen met een snelheid die voor de patiënt verdraagbaar is.

Bijwerkingen

Intraveneuze toediening

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Misselijkheid.

Vaak (1–10%): duizeligheid. Braken. Overgevoeligheid. Huiduitslag, erytheem, jeuk, reactie op de injectieplaats (zoals pijn). Koorts.

Soms (0,1–1%): hyperglykemie. Veneuze trombose, flebitis, veneus branderig gevoel, opvliegers. Hoesten. Diarree, buikpijn. Contacteczeem. Gewrichtszwelling, spierpijn, gewrichtspijn. Borstklachten.

Zelden (0,01-0,1%): temperatuurstijging. Allergie-achtige of anafylactische reacties (zoals tachycardie, hyper-/hypotensie, blozen, urticaria, dyspneu, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid).

Zeer zelden (< 0,01%): shock.

Subcutane toediening

Zeer vaak (> 10%): nasofaryngitis. Reacties op de injectieplaats (zoals erytheem, hematoom, bloeding, pijn, jeuk, koud/warm-gevoel, zwelling, vochtverlies, litteken, induratie, urticaria, andere huiduitslag).

Vaak (1–10%): overgevoeligheid (o.a. jeuk, huiduitslag, urticaria). Duizeligheid.

Interacties

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar interacties.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend, maar het is onwaarschijnlijk dat er veel in de moedermelk komt vanwege het grote molecuulgewicht.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

 • eerdere levensbedreigende overgevoeligheidsreactie op een C1-esteraseremmerpreparaat.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet toedienen bij gebleken overgevoeligheid voor bloedproducten; indien toediening toch noodzakelijk wordt geacht, is nauwkeurige klinische controle aangewezen. Patiënt vooraf informeren over de vroege symptomen van een overgevoeligheidsreactie zoals urticaria, strak gevoel op de borst, piepend ademhalen, hypotensie en anafylaxie.

Bij patiënten met antistoffen tegen humaan C1-esteraseremmer kan de therapie, naarmate deze langer duurt, minder effectief worden. Dit uit zich in toename van de ernst en frequentie van de aanvallen.

Virale veiligheid: Een risico op overdracht van met bloed overdraagbare infectieuze agentia kan niet geheel worden uitgesloten. Overweeg vaccinatie tegen hepatitis A en B bij herhaalde toediening van een C1–esteraseremmer.

Onderzoeksgegevens: Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid en veiligheid bij kinderen < 2 jaar.

Bij (offlabel) toediening van hoge doses ter profylaxe of behandeling van het capillaire-leksyndroom voor, tijdens of na hartchirurgie onder extracorporale circulatie is (soms fatale) trombose gemeld; bij risicofactoren voor trombose de patiënt extra nauwlettend controleren. Bij s.c.-toediening is geen oorzakelijk verband aangetoond tussen trombose en gebruik van een C1-esteraseremmer.

Hulpstoffen: Wees voorzichtig met natrium, in de injectie-oplossing, bij een natriumbeperkt dieet.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met C1–esteraseremmer contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

C1-esteraseremmer is een component (serineproteaseremmer) uit humaan plasma die als remmer van het complementsysteem en het contactsysteem (intrinsieke stolling) fungeert, resp. door binding aan twee van de actieve subunits van de eerste component van het complementsysteem (C1r en C1s) en aan factor XIIa en kallikreïne. Een tekort aan voldoende actief lichaamseigen C1-esteraseremmer leidt tot periodieke aanvallen van oedemen (angio-oedeem).

Kinetische gegevens

F ca. 43% (range 35–50%, na s.c.-toediening).
T max ca. 59 uur (s.c.-toediening).
V d 0,044 l/kg (i.v.-toediening), 0,062 l/kg (s.c.-toediening).
Metabolisering via degradatie tot kleine peptiden en afzonderlijke aminozuren.
T 1/2el gem. 56 uur na toediening van een enkele dosis Cinryze 1000 IE en 62 uur na een dubbele dosis (1000 IE met herhaling na 60 min). Berinert 500 of 1500 IE: mediane halfwaardetijd bij patiënten 36 uur; iets korter bij kinderen (ca. 33 uur) dan bij volwassenen (ca. 36 uur). Iets korter bij patiënten met ernstige aanvallen (ca. 31 uur) dan bij patiënten met lichte aanvallen (ca. 37 uur). Berinert 2000 of 3000 IE: schijnbare plasmahalfwaardetijd ca. 69 uur (range 24-250 uur).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

C1-esteraseremmer hoort bij de groep middelen bij hereditair angio-oedeem.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links