choriongonadotrofine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Pregnyl XGVS Merck Sharp & Dohme bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
1500 IE
Verpakkingsvorm
met solvens 1 ml
Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
5000 IE
Verpakkingsvorm
met solvens 1 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

choriongonadotrofine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Kunstmatige voortplantingstechnieken (zoals IVF of ICSI) kunnen een uitkomst bieden voor ongewenst kinderloze personen en vinden plaats in de tweede- of derdelijnszorg. Hormoonbehandeling is hier een essentieel onderdeel van. Voor meer informatie wordt verwezen naar de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NVOG en de NICE-richtlijn; zie ook Ondersteuning bij kunstmatige voortplantingstechnieken.

Indicaties

Bij de vrouw

 • Inductie van ovulatie bij subfertiliteit ten gevolge van uitblijven van follikelrijping of ovulatie;
 • Voorbereiding van follikels op punctie bij gecontroleerd ovariëel hyperstimulatieprogramma (voor medisch geassisteerde voortplantingstechnieken);
 • Ter ondersteuning van de luteale fase als onderdeel van het hyperstimulatieprogramma dat gebruik heeft gemaakt van GnRH-analoga of na ovulatie-inductie bij anovulatoire infertiliteit zonder endogene oestrogene activiteit (WHO groep I).

Bij de man

 • Hypogonadotroop hypogonadisme;
 • Subfertiliteit door idiopathische gestoorde spermatogenese;
 • Vertraagde puberteit door insufficiëntie van de gonadotrope functie van de hypofyse;
 • Cryptorchisme die niet het gevolg is van een anatomische obstructie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Inductie van ovulatie of voorbereiding van follikels voor punctie

Volwassenen

1 injectie van 5000 IE of 10.000 IE i.m. of s.c. volgend op een behandeling met een FSH- of HMG-preparaat.

Ondersteuning luteale fase als onderdeel van gecontroleerde ovariële hyperstimulatie

Volwassenen

1 injectie van 1000–3000 IE i.m. of s.c. 2–3× in de 9 dagen na de ovulatie of embryo-transfer (bv. op dag 3, 6 en 9 na inductie van ovulatie).

Hypogonadotroop hypogonadisme en idiopathische gestoorde spermatogenese

Volwassenen

1000–2000 IE i.m. of s.c. 2–3×/week. De dosering individueel aanpassen op geleide van het klinisch beeld. Indien subfertiliteit door gestoorde spermatogenese de belangrijkste klacht is, tevens een follitropine (FSH)-bevattend geven. Deze behandeling gedurende ten minste 3 maanden voortzetten voordat enige verbetering in de spermatogenese kan worden verwacht. Tijdens de behandeling een eventuele testosteronsubstitutie staken. Een eenmaal bereikte verbetering van de spermatogenese kan soms worden gehandhaafd met HCG alléén.

Vertraagde puberteit

Kinderen

1500 IE i.m. of s.c. 2–3×/week gedurende ten minste 6 maanden.

Cryptorchisme

Kinderen < 2 jaar

250 IE i.m. of s.c. 2×/week gedurende 6 weken;

Kinderen 2–6 jaar

500–1000 IE i.m. of s.c. 2×/week gedurende 6 weken;

Kinderen > 6 jaar

1500 IE i.m. of s.c. 2×/week gedurende 6 weken. Indien nodig deze behandeling herhalen.

Toediening

 • De oplossing direct na reconstitutie, langzaam i.m. of s.c. toedienen.
 • De eerste injectie onder directe medische supervisie geven. Na adequate instructie kan s.c. toediening worden uitgevoerd door de patiënt zelf.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): systemische overgevoeligheidsreacties (zoals gegeneraliseerde huiduitslag en koorts).

Verder zijn gemeld: reacties op de injectieplaats zoals huiduitslag, pijn, kneuzing, roodheid, zwelling en jeuk.

Bij de vrouw

Vaak (1-10%): mild ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS), met als symptomen buikpijn, opgezet gevoel, misselijkheid, braken, diarree, pijnlijke borsten, lichte tot matige vergroting van de ovaria en ovariumcysten.

Zelden (0,01-0,1%): ernstig OHSS, met als symptomen grote ovariumcysten (met gevaar voor ruptuur), acute buikpijn, ascites, hydrothorax en gewichtstoename. Trombo-embolie, meestal geassocieerd met ernstig OHSS.

Verder is gemeld: ovariumtorsie.

Bij de man

Soms (0,1-1%): na hoge doses, water- en zoutretentie, toegeschreven aan een overmatige androgeenproductie.

Zelden (0,01-0,1%): gynaecomastie.

Zwangerschap

Teratogenese: Er zijn geen aanwijzingen dat gonadotrope hormonen meer kans op aangeboren afwijkingen geven.

Advies: Choriongonadotrofine kan aan het begin van de zwangerschap worden gebruikt ter ondersteuning van de luteale fase, maar niet later tijdens de zwangerschap.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Gonadotrofinen zijn grote moleculen; opname in de moedermelk lijkt daarom niet waarschijnlijk. Daarbij worden deze middelen slecht tot niet opgenomen uit het maag-darmkanaal van de zuigeling.

Advies: Gebruik tijdens borstvoeding kan worden overwogen.

Overige: Gonadotrofinen kunnen mogelijk de borstvoeding remmen.

Contra-indicaties

Bij vrouwen

 • tumoren van ovarium, uterus of mammae;
 • hypofyse- of hypothalamustumoren;
 • primaire gonadale insufficiëntie;
 • misvormingen van de geslachtsorganen of baarmoedermyomen die zwangerschap in de weg staan;
 • vergroting van de ovaria of cysten, anders dan door polycysteus ovariumsyndroom;
 • onverklaarde vaginale bloedingen.

Bij mannen

 • prostaatcarcinoom, testistumor;
 • hypofyse- of hypothalamustumoren;
 • primaire gonadale insufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer op aanwezigheid van niet-gonadale endocrinologische afwijkingen (bv. ziekten van schildklier, bijnier of hypofyse) en behandel deze.

Bij de vrouw

Bij stimulering van follikelgroei kan het ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS) optreden. Beoordeel voorafgaand aan en tijdens de behandeling regelmatig de follikelontwikkeling door echoscopie en bepaling van de serum-oestradiolspiegel. OHSS treedt op als hCG wordt toegediend of door een zwangerschap wordt geproduceerd; controleer de patiënt ten minste gedurende 2 weken na de hCG-toediening. Risicofactoren voor het ontwikkelen van OHSS zijn een laag lichaamsgewicht bij een leeftijd < 35 jaar, polycysteus-ovariumsyndroom, hogere doses exogene gonadotrofinen, hoge absolute of snel stijgende serumspiegels van estradiol, een groot aantal ontwikkelende ovariële follikels (≥ 18 follikels met een diameter van ≥ 11 mm bij ART) en eerdere episoden van OHSS.

Risico's bij ART: Bij een voorgeschiedenis van afwijkingen aan de eileiders is er meer kans op een extra-uteriene zwangerschap; controleer met echografie in een vroeg stadium. De kans op een meerlingzwangerschap na ovulatie-inductie is toegenomen en daarmee de kans op maternale en perinatale complicaties; volg daarom de ovariële respons zorgvuldig. Het percentage zwangerschapsonderbreking door miskraam of spontane abortus is hoger dan in de algemene bevolking. De incidentie van aangeboren afwijkingen kan iets verhoogd zijn.

Trombose: Wees voorzichtig bij vrouwen met risicofactoren voor trombose zoals een eerder opgetreden trombose, positieve familie-anamnese, obesitas of trombofilie, vanwege de toegenomen kans op veneuze of arteriële trombo-embolieën gedurende of na behandeling met gonadotrofinen.

Onderzoek: Tot 10 dagen na toediening kan choriongonadotrofine interfereren met de immunologische bepaling van HCG in serum/urine, hetgeen tot een foutpositieve zwangerschapstest kan leiden.

Bij de man

Behandeling leidt tot een verhoogde androgeenproductie. Controleer patiënten met hartfalen, een gestoorde nierfunctie, hypertensie, epilepsie of migraine (of een anamnese van deze aandoeningen) regelmatig, omdat een verhoogde androgeenproductie deze aandoeningen soms kan verergeren of doen terugkomen.

De toepassing van HCG bij prepuberale jongens dient onder zorgvuldige controle plaats te vinden om voortijdige sluiting van de epifysairschijven of voortijdige geslachtelijke rijping te voorkomen.

Eigenschappen

Humaan choriongonadotrofine (HCG) wordt bereid uit de urine van zwangere vrouwen en heeft de werking van het luteïniserend hormoon (LH). Bij de vrouw wordt het gegeven ter vervanging van de endogene pre-ovulatoire LH-piek om de laatste fase van de follikelrijping te induceren, welke tot ovulatie leidt. Het wordt tevens gegeven ter vervanging van endogeen LH tijdens de luteale fase. Bij de man wordt het gegeven om de Leydig-cellen te stimuleren en zo de productie van testosteron te bevorderen.

Kinetische gegevens

T max bij mannen ca. 6 (i.m.) en 16 uur (s.c.), bij vrouwen ca. 20 uur (i.m./s.c.).
Metabolisering voor ca. 80%, vnl. in de nieren.
T 1/2el i.m./s.c. ca. 33 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

choriongonadotrofine hoort bij de groep gonadotrofinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links