dantroleen (parenteraal)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Dantrium injectie (Na-zout) Norgine bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
20 mg
Verpakkingsvorm
flacon 70 ml

Bevat tevens: mannitol 3 g.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dantroleen (parenteraal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de behandeling van maligne hyperthermie staat op anesthesiologie.nl een protocol.

Indicaties

  • Behandeling van het maligne hyperthermiesyndroom.

Dosering

Toediening beginnen zodra de eerste verschijnselen worden herkend, zoals spierrigiditeit, tachycardie, cyanose ondanks een goede oxygenatie, centraal veneuze desaturatie, centraal veneuze hypercapnie, metabole en respiratoire acidose met gestegen lactaatspiegels, marmerachtige huid en snelle temperatuurstijging. Dantroleen (oraal) is voor de post-crisis nabehandeling en voor de profylaxe van maligne hyperthermie.

Klap alles open Klap alles dicht

Maligne hyperthermie

Volwassenen en kinderen

Snelle toediening van de begindosis: 1 mg/kg lichaamsgewicht (toedieningssnelheid: 1 flacon in 1–2 min). Indien nodig doorgaan met telkens 1 mg/kg lichaamsgewicht tot de symptomen verdwijnen of een cumulatieve dosering van 10 mg/kg is bereikt (voor een volwassene ca. 36 flacons). Wanneer de fysiologische en metabole afwijkingen terugkeren, mag deze behandeling worden herhaald.

Toediening: voor het bereiden van de i.v.-oplossing wordt 60 ml water voor injectie in de flacon gebracht en geschud tot de oplossing helder is. Niet mengen met natriumchlorideoplossing, glucose of zure oplossingen. Na reconstitutie de oplossing filteren bij het opzuigen van de oplossing in de spuit, met behulp van meegeleverd filter. De gereconstitueerde oplossing moet binnen 6 uur worden gebruikt, maar dient direct vóór gebruik te worden gefiltreerd; zie verder rubriek Waarschuwingen en voorzorgen. Het filter voor éénmalig gebruik verwijderen vóórdat de spuit aan een intraveneuze canule of toedieningsset wordt bevestigd. Oplossingen beschermen tegen licht en niet blootstellen aan temperaturen boven 25°C, echter niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Bijwerkingen

Zelden (0,01–0,1%): pulmonaal oedeem.

Zeer zelden (< 0,01%): urticaria, erytheem.

Verder zijn gemeld: bradycardie, tachycardie, hartfalen. Respiratoir falen. Convulsies, somnolentie, spraakstoornis, een effect op het centrale zenuwstelsel met duizeligheid en asthenie. Maag-darmklachten als misselijkheid, braken, gastro-intestinale bloeding. Geelzucht, hepatitis, leverfalen. Kristalurie.

Interacties

Het effect van andere spierrelaxantia of kalmerende middelen kan toenemen; zo kan dantroleen bv. een vecuronium-geïnduceerd neuromusculair blok potentiëren.

Dantroleen niet combineren met calciumantagonisten zoals verapamil, omdat bij patiënten gevoelig voor maligne hyperthermie bij deze combinatie myocardiale depressie en hyperkaliëmie zijn waargenomen.

Tolbutamide verhoogt in vitro de plasmabinding van dantroleen.

Zwangerschap

Dantroleen passeert de placenta.

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens. De veiligheid tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Er zijn aanwijzingen dat dantroleen overgaat in de moedermelk. Een nadelig effect bij de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies:Het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Voor de intraveneuze toepassing bij maligne hyperthermie zijn geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij de behandeling van maligne hyperthermie blijven de bekende ondersteunende maatregelen ook noodzakelijk; overweeg deze per patiënt. Alle anesthetica staken, het toegenomen zuurstofverbruik beoordelen, respiratoire en metabole acidose behandelen en de urineproductie en elektrolytenbalans controleren. Soms zal afkoelen van de patiënt noodzakelijk zijn.

De kans op hepatotoxiciteit kan toenemen met toenemende dosis en duur van de behandeling.

Toediening: Bij het opzuigen van de gereconstitueerde oplossing altijd het meegeleverde filter gebruiken, omdat er na reconstitutie van het product onopgeloste kristallen/deeltjes kunnen verschijnen waardoor er risico ontstaat op exacerbatie van reacties op de plaats van injectie/weefselnecrose ten gevolge van kristallen aanwezig in aangetaste injectieflacons.

Daar de oplossing alkalisch is, morsen op de huid voorkomen. Indien dit wel gebeurt, de huid reinigen met veel water.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

spierzwakte, wijzigingen in het bewustzijnspatroon (zoals lethargie en coma), braken, diarree, kristalurie.

Neem voor meer informatie over een overdosering van parenteraal toegediend dantroleen contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Perifeer werkend spierverslappend middel met een directe werking op de skeletspier; ook op het hart en mogelijk op de gladde spieren wordt invloed uitgeoefend. Dantroleen grijpt in op de contractiele respons van de skeletspier voorbij de neuromusculaire synaps, in de spier zelf. Dit gebeurt waarschijnlijk door remming van de afgifte van calciumionen vanuit het sarcoplasmatisch reticulum, dit geeft relaxatie van de spier. Kan als zodanig bij maligne hyperthermie toename van calcium in het myoplasma en acute katabole processen in de spiercel voorkomen. Het effect lijkt meer uitgesproken in snelle dan in trage spiervezels, maar is over het algemeen merkbaar in beide. Totale verlamming kan niet optreden, omdat dantroleen zich hoofdzakelijk beperkt tot het verminderen van de abnormale spanningstoestand van de spier. De contractiliteit van het hart kan afnemen met als gevolg een verminderd slag- en hartminuutvolume.

Werkingsduur: 8–12 uur.

Kinetische gegevens

Eiwitbinding ca. 80%.
Metabolisering waarschijnlijk door microsomale (CYP-)enzymen in de lever, tot o.a. de metabolieten 5-hydroxydantroleen en acetylamino-dantroleen.
Eliminatie 50–60% met de urine waarvan < 1% onveranderd, 30% met de feces.
T 1/2el ca. 12 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dantroleen (parenteraal) hoort bij de groep spierrelaxantia, direct werkend.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links