deferipron

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Ferriprox Chiesi Pharmaceuticals bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
500 mg
Toedieningsvorm
Oplossing voor oraal gebruik
Sterkte
100 mg/ml
Verpakkingsvorm
500 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

deferipron vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor dit geneesmiddel is geen advies vastgesteld.

Indicaties

IJzerstapeling bij patiënten met thalassemie major:

  • als monotherapie, waarbij andere chelatietherapie gecontra-indiceerd of inadequaat is;
  • in combinatie met een andere ijzerchelator, waarbij monotherapie inadequaat is, of wanneer de preventie of behandeling van levensbedreigende gevolgen van ijzerstapeling (hoofdzakelijk stapeling in het hart) snel of intensief ingrijpen rechtvaardigt.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

IJzerstapeling bij thalassemie major:

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar:

Als monotherapie: 25 mg/kg lichaamsgewicht, 3×/dag. Maximaal 100 mg/kg per dag. De dosering van tabletten berekenen tot op een halve tablet nauwkeurig. Voorbeeld: bij een lichaamsgewicht van 20 kg 3×/dag 500 mg, bij 50 kg 3×/dag 1250 mg, bij 90 kg 3×/dag 2250 mg.

Indien monotherapie inadequaat is: in combinatie met deferoxamine. Hierbij kan de standaarddosis van 75 mg/kg/dag deferipron worden toegevoegd, de totale max. dosis deferipron is 100 mg/kg/dag. In geval van hartfalen geïnduceerd door ijzer moet deze dosering van 75-100 mg/kg/dag aan de behandeling met deferoxamine worden toegevoegd. Het gelijktijdig gebruik van ijzerchelatoren wordt niet aangeraden indien de ferritinewaarde in het serum lager is dan 500 microg/l vanwege de kans op overtollig verlies van ijzer.

Nierfunctiestoornis: bij een lichte tot ernstige nierfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig, zie wel de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen. De veiligheid en farmacokinetiek zijn niet vastgesteld bij terminaal nierfalen.

Leverfunctiestoornis: bij een lichte of matige leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig, zie wel de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen. De veiligheid en farmacokinetiek zijn niet vastgesteld bij een ernstige leverfunctiestoornis.

Bijwerkingen

Meest ernstig: agranulocytose (neutrofielenaantal < 0,5 × 109/l) bij circa 1%, neutropenie (neutrofielenaantal < 1,5 × 109/l) bij circa 5% en vaker bij niet-splenectomie en hypersplenie. Agranulocytose treedt meestal in de eerste 6 maanden op, duurt gemiddeld 10 dagen en kan fataal zijn; zie verder de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Zeer vaak (> 10%): rood/bruine urine, misselijkheid, braken, buikpijn. Artropathie bij kinderen (bij combinatietherapie met een andere ijzerchelator).

Vaak (1-10%): (vooral in het begin van de behandeling en voorbijgaand) diarree, toegenomen eetlust, vermoeidheid, hoofdpijn, artralgie. Stijging van leverenzymwaarden (meestal asymptomatisch en voorbijgaand).

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en urticaria. Neurologische aandoeningen zoals cerebellaire symptomen, dubbelzien, laterale nystagmus, psychomotorische vertraging, handbewegingen en axiale hypotonie zijn waargenomen bij kinderen waarbij langdurig meer dan 2,5 maal de maximaal aanbevolen dosis is toegepast. Deze aandoeningen namen geleidelijk af bij staken van de behandeling. Progressie van leverfibrose (geassocieerd met ijzerstapeling of hepatitis C) is gezien. De plasma-zink concentratie kan verlaagd zijn.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die neutropenie of agranulocytose kunnen veroorzaken is gecontra-indiceerd.

Gelijktijdig gebruik van ijzerchelatoren op individuele basis overwegen (zie ook rubriek Dosering), in combinatie met deferoxamine zijn levensbedreigende en fatale gevallen van agranulocytose gemeld, er zijn relatief weinig gegevens over gelijktijdig gebruik met deferasirox.

Gelijktijdige toediening met geneesmiddelen met trivalente kationen, zoals antacida met aluminium, wordt afgeraden, omdat deferipron zich bindt aan metaalkationen.

Wees voorzichtig bij gelijktijdige toediening van vitamine C.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken bij lage doseringen.

Farmacologisch effect: Mutagene en clastogene (breuken in chromosomen) effecten.

Advies: Gebruik is gecontra–indiceerd.

Overige: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende de behandeling met deferipron.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Opname van deferipron vanuit het maag-darmkanaal van de zuigeling is mogelijk. IJzerdeficiëntie bij de zuigeling is daarom niet uit te sluiten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

  • agranulocytose of recidiverende neutropenie in de voorgeschiedenis.

Zie ook de rubrieken Interacties, Zwangerschap en Lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij:

  • gestoorde nier- en leverfunctie;
  • immuungecompromitteerde patiënten (HIV, andere oorzaak);
  • een laag neutrofielenaantal (meer kans op neutropenie en agranulocytose als het absolute aantal neutrofielen (ANC) bij aanvang < 1,5 × 109/l is);
  • gelijktijdig gebruik van ijzerchelatoren (levensbedreigende en fatale gevallen als gevolg van agranulocytose zijn gerapporteerd bij combinatie van deferipron met deferoxamine);
  • patiënten met reeds bestaande hartaandoeningen in geval combinatietherapie wordt toegepast, vanwege een hogere incidentie van cardiale bijwerkingen.

Neutropenie/agranulocytose: controleer wekelijks het absolute aantal neutrofielen (ANC) vanwege risico op neutropenie en agranulocytose (zie ook de rubriek Bijwerkingen). Indien gedurende het eerste behandeljaar de patiënt de behandeling op geen enkel moment hoefde te onderbreken vanwege een verlaging van het absolute aantal neutrofielen, dan mag daarna het frequentie-interval voor ANC-bepalingen verlengd worden overeenkomstig het bloedtransfusieschema van de patiënt (om de 2-4 weken). Bij tekenen van een infectie (koorts, keelpijn of griepachtige symptomen) de behandeling staken en het neutrofielenaantal vaker controleren.

Controleer de serumferritine concentratie elke twee à drie maanden om de effectiviteit op de langere termijn te kunnen beoordelen. Bij serumferritinewaarden < 500 microg/l dient onderbreking van de therapie te worden overwogen. Aanbevolen wordt ook de plasma-zink concentratie te controleren; suppleer bij een tekort.

Neurologische aandoeningen (hypotonie, instabiliteit, niet kunnen lopen en hypertonie met onvermogen de ledematen te bewegen) zijn waargenomen bij kinderen die langdurig zijn behandeld met relatief te hoge doseringen, echter ook bij de standaarddosering. Het gebruik staken indien zich neurologische aandoeningen voordoen.

Lever- of nierfunctiestoornis: er zijn geen gegevens beschikbaar over toepassing bij patiënten met terminaal nierfalen of een ernstige leverdisfunctie, echter daar deferipron in de lever wordt gemetaboliseerd en renaal wordt uitgescheiden is er mogelijk meer kans op complicaties; controleer bij deze populaties de lever- en nierfunctie regelmatig. Bij blijvend toegenomen ALAT-waarden overwegen de behandeling te onderbreken.

Het wordt aanbevolen om de histologie van de lever en de nier- en leverfuncties bij patiënten met hepatitis C nauwkeurig te volgen.

Het deferipron-ijzercomplex kan de urine roodbruin verkleuren.

Een carcinogeen potentieel kan niet worden uitgesloten.

Onderzoeksgegevens: gegevens over toepassing van het geneesmiddel bij kinderen van 6 t/m 10 jaar zijn beperkt; over toepassing bij kinderen jonger dan 6 jaar zijn geen gegevens bekend.

Eigenschappen

Deferipron is een orale ijzerchelator. Het vormt een complex met driewaardige ijzerionen in een moleculaire verhouding van 3:1 (deferipron: ijzer), dat vervolgens wordt uitgescheiden via de urine.

Kinetische gegevens

Resorptie snel.
T max 45–60 min bij nuchtere patiënten, niet-nuchter 2 uur.
Metabolisering in de lever via type 2 reacties.
Eliminatie voornamelijk via de nieren (75–90%), deels onveranderd, deels als glucuronidemetaboliet, en als ijzer-deferiproncomplex.
T 1/2el 2–3 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

deferipron hoort bij de groep antidota, ijzerbindende middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links