deferipron

Samenstelling

Ferriprox Apotex Europe Ltd

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
500 mg
Toedieningsvorm
Oplossing voor oraal gebruik
Sterkte
100 mg/ml
Verpakkingsvorm
500 ml

Bevat een gele kleurstof die een allergische reactie kan veroorzaken.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

deferipron vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De Commissie heeft twijfel over de effectiviteit en de veiligheid van deferipron binnen de behandeling van ijzeroverbelasting bij β-thalassemie. Daarom meent zij dat de toepassing beperkt moet blijven tot de situaties waarin deferoxamine is gecontra-indiceerd of ernstige toxiciteit doet optreden.

Indicaties

  • Als monotherapie ter behandeling van ijzerstapeling bij patiënten met thalassaemia major waarbij andere chelatietherapie gecontra-indiceerd of inadequaat is.

Combinatie met een andere ijzerchelator is geïndiceerd als behandeling van ijzerstapeling bij patiënten met thalassaemia major waarbij monotherapie inadequaat is, of wanneer de preventie of behandeling van levensbedreigende gevolgen van ijzerstapeling (hoofdzakelijk stapeling in het hart) snel of intensief ingrijpen rechtvaardigt.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

IJzerstapeling bij thalassaemia major:

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar:

Als monotherapie: 25 mg/kg lichaamsgewicht, 3×/dag. Maximaal 100 mg/kg per dag. De dosering van tabletten berekenen tot op een halve tablet nauwkeurig. Voorbeeld: bij een lichaamsgewicht van 20 kg 3×/dag 500 mg, bij 50 kg 3×/dag 1250 mg, bij 90 kg 3×/dag 2250 mg.

Indien monotherapie inadequaat is: in combinatie met deferoxamine. Hierbij kan de standaarddosis van 75 mg/kg/dag deferipron worden toegevoegd, de totale max. dosis deferipron is 100 mg/kg/dag. In geval van hartfalen geïnduceerd door ijzer moet deze dosering van 75-100 mg/kg/dag aan de behandeling met deferoxamine worden toegevoegd. Het gelijktijdig gebruik van ijzerchelatoren wordt niet aangeraden indien de ferritinewaarde in het serum lager is dan 500 microg/l vanwege de kans op overtollig verlies van ijzer.

Bij lever- of nierfunctiestoornis: geen ander doseeradvies, zie wel de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Bijwerkingen

Meest ernstig: agranulocytose (neutrofielenaantal < 0,5 × 109/l) bij circa 1%, neutropenie (neutrofielenaantal < 1,5 × 109/l) bij circa 5% en vaker bij niet-splenectomie en hypersplenie.

Zeer vaak (> 10%): rood/bruine urine, misselijkheid, braken, buikpijn. Artropathie bij kinderen (bij combinatietherapie met een andere ijzerchelator).

Vaak (1-10%): (vooral in het begin van de behandeling en voorbijgaand) diarree, toegenomen eetlust, vermoeidheid, hoofdpijn, artralgie. Stijging van leverenzymwaarden (meestal asymptomatisch en voorbijgaand).

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en urticaria. Neurologische aandoeningen zoals cerebellaire symptomen, dubbelzien, laterale nystagmus, psychomotorische vertraging, handbewegingen en axiale hypotonie zijn waargenomen bij kinderen waarbij langdurig meer dan tweeëneenhalf maal de maximaal aanbevolen dosis is toegepast. Deze aandoeningen namen geleidelijk af bij stopzetten van de behandeling. Progressie van leverfibrose (geassocieerd met ijzerstapeling of hepatitis C) is gezien. De plasma-zink concentratie kan verlaagd zijn

Interacties

Gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die neutropenie of agranulocytose kunnen veroorzaken is gecontra-indiceerd.

Gelijktijdig gebruik van ijzerchelatoren op individuele basis overwegen (zie ook rubriek Dosering), in combinatie met deferoxamine zijn levensbedreigende en fatale gevallen van agranulocytose gemeld, er zijn beperkte gegevens over gelijktijdig gebruik met deferasirox.

Gelijktijdige toediening met geneesmiddelen met trivalente kationen, zoals antacida met aluminium, wordt afgeraden, omdat deferipron zich bindt aan metaalkationen.

Wees voorzichtig bij gelijktijdige toediening van vitamine C.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken.
Farmacologisch effect: Mutagene en clastogene (breuken in chromosomen) effecten.
Advies: Gebruik is gecontra–indiceerd.
Overige: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende de behandeling met deferipron.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

  • agranulocytose of recidiverende neutropenie in de voorgeschiedenis.

Zie ook de rubrieken Zwangerschap, Lactatie en Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij:

  • gestoorde nier- en leverfunctie;
  • immuungecompromitteerde patiënten (HIV, andere oorzaak);
  • een laag neutrofielenaantal (meer kans op neutropenie en agranulocytose als het absolute aantal neutrofielen (ANC) bij aanvang < 1,5 × 109/l is);
  • gelijktijdig gebruik van ijzerchelatoren (levensbedreigende en fatale gevallen als gevolg van agranulocytose zijn gerapporteerd bij combinatie van deferipron met deferoxamine);
  • patiënten met reeds bestaande hartaandoeningen in geval combinatietherapie wordt toegepast, vanwege een hogere incidentie van cardiale bijwerkingen.

Lever- of nierfunctiestoornis: er zijn geen gegevens beschikbaar over toepassing bij patiënten met lever- of nierdisfunctie, echter daar deferipron in de lever wordt gemetaboliseerd en renaal wordt uitgescheiden is er mogelijk meer kans op complicaties; controleer de lever- en nierfunctie regelmatig. Bij blijvend toegenomen ALAT-spiegels overwegen de behandeling te onderbreken.

Controleer wekelijks het aantal neutrofielen. Bij tekenen van een infectie (koorts, keelpijn en griepachtige symptomen) de behandeling onderbreken en het neutrofielenaantal vaker controleren.

Het wordt aanbevolen om de histologie van de lever en de nier- en leverfuncties bij patiënten met hepatitis C nauwkeurig te volgen.

Controleer elke twee à drie maanden de serumferritine concentratie om de effectiviteit op de langere termijn te kunnen beoordelen. Bij serumferritinewaarden < 500 microg/l dient onderbreking van de therapie te worden overwogen. Aanbevolen wordt ook de plasma-zink concentratie te controleren.

Neurologische aandoeningen (hypotonie, instabiliteit, niet kunnen lopen en hypertonie met onvermogen de ledematen te bewegen) zijn waargenomen bij kinderen die langdurig zijn behandeld met relatief te hoge doseringen, echter ook bij de standaarddosering. Het gebruik staken indien zich neurologische aandoeningen voordoen.

Het deferipron-ijzercomplex kan de urine roodbruin verkleuren.

Een carcinogeen potentieel kan niet worden uitgesloten.

Onderzoeksgegevens: gegevens over toepassing van het geneesmiddel bij kinderen van 6 t/m 10 jaar zijn beperkt; over toepassing bij kinderen jonger dan 6 jaar zijn geen gegevens bekend.

Eigenschappen

IJzerchelator. Vormt een complex met ijzer in een moleculaire verhouding van 3:1. Bevordert de ijzeruitscheiding waardoor de serumferritinespiegel lager wordt.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel.
T max45–60 min bij nuchtere patiënten, niet-nuchter 2 uur.
Metaboliseringin de lever via type 2 reacties.
Eliminatievoornamelijk via de nieren (75–90%), deels onveranderd, deels als glucuronidemetaboliet, en als ijzer-deferiproncomplex.
T 1/2el2–3 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

deferipron hoort bij de groep antidota, ijzerbindende middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links