desfluraan

Samenstelling

Suprane XGVS Baxter bv

Toedieningsvorm
Vloeistof voor inhalatiedamp
Sterkte
100 %
Verpakkingsvorm
glazen of aluminium flacon 240 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

desfluraan vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de toepassing van desfluraan is geen advies opgesteld.

Indicaties

  • Instandhouding van de anesthesie bij reeds geïntubeerde volwassenen en kinderen tijdens klinische en poliklinische operatieve ingrepen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Inhalatie anesthesie

Volwassenen en kinderen:

De MAC is afhankelijk van de leeftijd en de aanwezigheid van N2O. Raadpleeg de tabel hieronder. Tijdens de ingreep wordt anesthesie gehandhaafd met 2–6% desfluraan in combinatie met lachgas; of met 2,5–8,5% desfluraan in combinatie met (lucht verrijkt met) zuurstof. Bij kinderen: 5–10 % desfluraan, al dan niet met lachgas; het inhalatiemengsel dient ten minste 25% zuurstof te bevatten. De MAC voor desfluraan neemt geleidelijk af met de leeftijd (zie tabel). Bij nier- en leverfunctiestoornissen is 1–4% desfluraan in lachgas/zuurstof toegepast; vanwege de zeer minimale metabolisering wordt niet verwacht dat de dosis hoeft te worden aangepast bij nier- of leverfunctiestoornissen. Na beëindiging van de toediening de patiënt beademen met 100% zuurstof tot deze volledig wakker is.

leeftijd

MAC bij 100% O2

MAC bij 60% N2O

0–1 j.

8,95–10,65%

5,75–7,75% (3–12 mnd.)

1–12 j.

7,20–9,40%

5,75–7,00% (1–5 j.)

18–30 j.

6,35–7,25%

3,75–4,25%

30–65 j.

5,75–6,25%

1,75–3,25%

> 65 j.

5,17 ± 0,6%

1,67 ± 0,4%

Vergroot tabel

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): braken, misselijkheid.

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Conjunctivitis. Bradycardie, tachycardie, hypertensie, (nodale) aritmie. Apneu, hoesten, laryngospasmen, adem inhouden, faryngitis. Hypersecretie van speeksel. Verhoogd creatinekinase. Afwijkend elektrocardiogram.

Soms (0,1-1%): agitatie, duizeligheid. Myocardinfarct, myocardischemie. Vasodilatatie. Hypoxie. Myalgie.

Verder zijn gemeld: coagulopathie, leukocytose. Metabole acidose. Convulsies. Oculaire icterus. Hartstilstand, ventrikelfalen, ventriculaire hypokinesie, atriumfibrilleren, verlengd QT-interval, 'torsade de pointes'. Maligne hypertensie, bloedingen, hypotensie, shock. Ademhalingsstilstand, ademhalingsinsufficiëntie, ademnood, bronchospasmen, hemoptoë. Acute pancreatitis, buikpijn. Leverfalen, levernecrose, hepatitis, cytolytische hepatitis, fulminante hepatitis, cholestase, geelzucht, abnormale leverfunctie. Urticaria, erytheem. Rabdomyolyse. Maligne hyperthermie, asthenie. Postoperatieve agitatie (ook bij kinderen; bij hen kan na het ontwaken zich slaande bewegingen voordoen, desoriëntatie en huilerig gedrag). Hyperkaliëmie, hypokaliëmie. Verhoogde waarden van: ALAT, ASAT, bilirubinespiegel, ammoniakgehalte. Abnormale stollingstest. ECG: wijziging ST-T-segment, T-golfinversie.

Interacties

De MAC voor desfluraan neemt af door gelijktijdige toediening van N2O.

Desfluraan versterkt het effect van spierrelaxantia; het herstel van een neuromusculair blok duurt langer met desfluraan dan met isofluraan.

Opioïden en benzodiazepinen verlagen de hoeveelheid desfluraan die nodig is voor behoud van anesthesie; fentanyl (3–6 micro/kg) geeft een grotere afname in de MAC (46–64% bij volwassenen tot 65 j.) dan de toepassing van midazolam (ca. 16–17%).

Gehalogeneerde anesthetica geven een lichte intraoperatieve stijging van de bloedglucosespiegel.

Het hepatotoxische effect van isoniazide kan toenemen; staak indien mogelijk isoniazide tijdelijk van 1 week voor tot 2 weken na de ingreep of kies een ander anestheticum.

Bij combinatie met β-sympathicomimetica of α- en β-sympathicomimetica neemt de kans op ernstige ventriculaire aritmie toe, als gevolg van de toegenomen hartfrequentie.

Bij combinatie met een β-blokker neemt de kans op blokkering van het cardiovasculaire compensatiemechanisme toe, met versterkt negatief inotroop en negatief chronotroop effect. Staken van de β-blokker is in het algemeen niet nodig, vermijd plotselinge verlaging van de dosering; tijdens de ingreep kunnen β-sympathicomimetica toegepast worden om de blokkering tegen te gaan.

Beperk het gebruik van adrenaline (óók lokaal bv. subcutaan of gingivaal) tot 0,1 mg binnen 10 minuten of 0,3 mg binnen een uur, vanwege de kans op ernstige ventriculaire aritmie als gevolg van een toegenomen hartfrequentie.

Indirectwerkende sympathicomimetica (psychostimulantia, eetlustremmers, efedrinederivaten): kans op een intraoperatieve hypertensieve episode. Onderbreek de behandeling vanaf enkele dagen voor de ingreep.

Zwangerschap

Desfluraan passeert de placenta.
Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren veroorzaken anesthetica tijdens de periode van snelle hersengroei of synaptogenese, celverlies in de ontwikkelende hersenen; dit wordt geassocieerd met langdurige cognitieve tekortkomingen.
Farmacologisch effect: Desfluraan relaxeert de baarmoeder (met kans op weeënremming) en verlaagt de doorbloeding van baarmoeder en placenta.
Advies: Kan volgens Lareb kortdurend (< 3 uur) gebruikt worden; de fabrikant adviseert om het alleen indien strikt noodzakelijk toe te passen bij zwangeren en bij vruchtbare vrouwen die geen adequate anticonceptie toepassen.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Desfluraan kan volgens Lareb (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • bekende overgevoeligheid voor (andere) gehalogeneerde anesthetica;
  • bekende of vermoede genetische aanleg voor maligne hyperthermie;
  • voorgeschiedenis van bevestigde hepatitis door, of onverklaarde matige tot ernstige leverfunctiestoornis (bv. koorts met icterus en/of eosinofilie) na toediening van een gehalogeneerd inhalatieanestheticum;
  • groter risico van bronchoconstrictie;
  • voor gebruik als inductie van de anesthesie bij kinderen (m.n. < 6 j.) vanwege frequent voorkomen van hoesten, inhouden van de adem, apneu, laryngospasmen en verhoogde secreties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Fatale maligne hyperthermie is gemeld. Hypercapnie is een teken hiervan, eventueel gepaard gaand met spierstijfheid, tachycardie, tachypneu, cyanose, aritmie en/of instabiele bloeddruk. Stop de inducerende middelen, geef i.v.-dantroleen en ondersteunende behandeling. Nierinsufficiëntie kan later optreden.

Inhalatieanaesthetica kunnen hyperkaliëmie geven. Postoperatief kunnen mogelijk fatale cardiale aritmieën optreden. Patiënten met spierdystrofie (m.n. Duchenne) zijn meer gevoelig. Bij deze patiënten is ook een significante stijging van de creatinekinasewaarde in het serum en soms myoglobinurie vast te stellen. Ondanks gelijkenissen met maligne hyperthermie wordt in deze gevallen geen spierstijfheid of een verhoogde stofwisseling vastgesteld. Indien hyperkaliëmie en resistente aritmieën optreden deze agressief behandelen.

Desfluraan is niet geschikt voor het onderhouden van anesthesie bij niet-geïntubeerde kinderen < 6 jaar wegens een verhoogde incidentie van pulmonale bijwerkingen/complicaties. Wees voorzichtig met de toepassing bij kinderen van < 6 jaar voor onderhoud van anesthesie wanneer de luchtweg gezekerd is met een larynx- of gezichtsmasker vanwege meer kans op pulmonale bijwerkingen als hoesten en laryngospasmen, vooral wanneer tijdens diepe anesthesie het larynxmasker wordt weggenomen. Voorzichtig zijn met de toepassing bij kinderen met een voorgeschiedenis van een recente infectie van de bovenste luchtwegen vanwege mogelijke luchtwegvernauwing en een verhoogde luchtwegweerstand.

Doordat kortstondige agitatie mogelijk is na het ontwaken kunnen kinderen tijdelijk verminderd coöperatief zijn.

Desfluraan relaxeert de baarmoeder en verlaagt de doorbloeding van baarmoeder en placenta.

Cirrose, virale hepatitis of een andere leveraandoening kan een reden zijn om een ander dan een gehalogeneerd anestheticum te kiezen.

Desfluraan kan aanleiding geven tot een toename van de cerebrospinale vloeistof en/of intracraniële druk bij patiënten met een ruimte-innemend proces in de schedel. Bij dergelijke patiënten een MAC van ≤ 0,8% desfluraan geven, gecombineerd met inductie met een barbituraat en hyperventilatie voorafgaand aan de craniale decompressie.

Wanneer tijdens het onderhoud van de anesthesie, stijging van hartslag en bloeddruk optreden na snelle incrementele verhogingen van de eindexpiratoire concentratie desfluraan, wijst dit op sympathische activering en niet op een ontoereikende anesthesie; de wijzigingen in hartslag en bloeddruk verdwijnen vanzelf in ca. vier minuten. Een wijziging van bloeddruk of hartslag vóór of zonder verhoging van de concentratie desfluraan, kan wel wijzen op een (te) lichte anesthesie. Desfluraan niet als enig middel gebruiken bij patiënten met een risico voor coronaire aandoening of bij wie stijging van hartslag of bloeddruk (door toename (nor)adrenalinespiegel) niet gewenst is; combineer bijvoorbeeld, met i.v.-opioïden en hypnotica. Voorzichtig zijn bij patiënten gevoelig voor verlenging van het QT-interval of als gelijktijdige geneesmiddelen gebruikt worden die het QT-interval kunnen verlengen.

De toediening bij verzwakte, hypotensieve en/of hypovolemische patiënten is niet uitgebreid onderzocht; toepassing van een lagere concentratie wordt aanbevolen.

Er is onvoldoende ervaring met de herhaalde toepassing van desfluraan binnen een kort tijdsbestek; net als bij andere gehalogeneerde anesthetica voorzichtig zijn bij herhaald gebruik binnen een korte termijn.

Vanwege de snelle ontwaking tijdig analgesie geven.

Desfluraan niet gebruiken voor de inductie van anesthesie in verband met bijwerkingen zoals hoesten, apneu, laryngospasmen en verhoogde speekselafscheiding. Daarnaast kunnen de systemische en pulmonale bloeddruk stijgen tijdens de inductie.

Bij patiënten met myasthenia gravis is er meer kans op ademhalingsdepressie.

Vermijd autorijden en het bedienen van zware machines gedurende 24 uur na de toediening.

Overdosering

Symptomen
versterkte anesthesie, hart- en of ademhalingsdepressie.

Therapie
stop de toediening, of beperk tot een minimum; start 100% zuurstof; ondersteun de hemodynamische toestand.

Eigenschappen

Desfluraan is een uitsluitend met fluor gehalogeneerd anestheticum. Geeft een dosisgerelateerd tijdelijk verlies van bewustzijn en pijnsensaties, onderdrukking van willekeurige motorische activiteit, modificatie van autonome reflexen en onderdrukking van het respiratoire en cardiovasculaire systeem. De MAC (minimum alveolaire concentratie) neemt af naar mate de leeftijd vordert.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel.
Metaboliseringminimaal (0,02%).
EliminatieVia de longen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

desfluraan hoort bij de groep inhalatie-anesthetica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links