sevofluraan

Samenstelling

Sevorane XGVS Abbvie bv

Toedieningsvorm
Vloeistof voor inhalatiedamp
Sterkte
100 %
Verpakkingsvorm
flacon (schroefdop) 250 ml
Toedieningsvorm
Vloeistof voor inhalatiedamp 'quick fill'
Sterkte
100 %
Verpakkingsvorm
flacon (quick-fill sluiting) 250 ml

sevofluraan XGVS Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Vloeistof voor inhalatiedamp
Verpakkingsvorm
aluminium of glazen flacon 250 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

sevofluraan vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de toepassing van sevofluraan bij algemene anesthesie is geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Inductie en onderhoud van algemene anesthesie voor klinische en poliklinische operatieve ingrepen bij volwassenen en kinderen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Inhalatie anesthesie:

Volwassenen en kinderen

Inductie: de MAC-waarden nemen af met de leeftijd en de toevoeging van lachgas. Doseer individueel en titreer tot het gewenste effect. Een kortwerkend barbituraat of een ander i.v. inductiemiddel kan worden gegeven voor inhalatie van sevofluraan. Inductie met sevofluraan is mogelijk met zuurstof of met zuurstof-lachgasmengsel. Voor inductie van anesthesie geven ingeademde concentraties tot 8% gewoonlijk operatieve anesthesie binnen 2 minuten, zowel bij volwassenen als bij kinderen.

Onderhoud: een heelkundig anesthesieniveau kan worden gehandhaafd met een concentratie van 0,5%–3% sevofluraan, met of zonder gelijktijdig gebruik van lachgas.

Ontwaken: de tijd tot ontwaken is kort, postoperatieve pijnverlichting kan eerder nodig zijn. Na staken van alle toediening van anesthetica, de luchtwegen ventileren met 100% zuurstof tot volledig ontwaken.

leeftijd

sevofluraan in zuurstof

sevofluraan in 65% N2O/35% O2.

0–1 maand (uitgezonderd prematuren)

3,3%

1–6 maanden

3,0%

6 mnd. – 3 jaar

2,8%

2,0% (1–3 j.: 60% N2O/40% O2.)

3–12 j.

2,5%

25 j.

2,6%

1,4%

40 j.

2,1%

1,1%

60 j.

1,7%

0,9%

80 j.

1,4%

0,7%

Vergroot tabel

Bij verminderde nierfunctie (serumcreatinine ≥ 133 micromol/l): voorzichtig toedienen omdat slechts een beperkte groep met een verminderde nierfunctie is bestudeerd.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hypotensie, bradycardie. Hoest. Misselijkheid en braken. Agitatie.

Vaak (1-10%): hypertensie, tachycardie. Ademhalingsmoeilijkheden, laryngospasmen. Speekselvloed. Delier. Koude rillingen, koorts. Slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn. Abnormale bloedglucosewaarde, abnormale uitslagen leverfunctietest, toename aantal witte bloedcellen, verhoogde waarde fluoride in bloed.

Soms (0,1-1%): volledig AV-blok.

Zelden (< 0,1%): maligne hyperthermie. Hyperkaliëmie (bij kinderen is postoperatief overlijden als gevolg van hartaritmieën gemeld).

Verder zijn gemeld: anafylactische reactie, anafylactoïde reactie, hypersensitiviteit. Convulsie, dystonie. Ongemakkelijk gevoel op de borst. Hartstilstand, verlengd QT-interval, geassocieerd met 'torsade de pointes'. Bronchospasmen, dyspneu, piepende ademhaling. Hepatitis, leverfalen, levernecrose. Contacteczeem, pruritus, huiduitslag, gezwollen gezicht, urticaria. Tijdelijk verhoogde fluoridespiegel.

Bij kinderen onder de 6 jaar komt 2–3× zo vaak een ontwakingsdelier voor. Agitatie bij het ontwaken bij jonge kinderen komt vaker voor bij anesthetica met een korte ontwakingsduur zoals sevofluraan in vergelijking met sommige andere anesthetica met een langere ontwakingsduur, zoals propofol en halothaan.

Bij kinderen zijn het meest gemeld: agitatie, hoest, braken en misselijkheid. Convulsies zijn gemeld.

Bij ouderen zijn het meest gemeld: bradycardie, hypotensie en misselijkheid.

Interacties

Bij gebruik van niet-selectieve MAO-remmers is er een risico van een crisis gedurende de operatie; staak de behandeling 2 weken voor de ingreep.

Sevofluraan beïnvloedt de intensiteit en duur van de neuromusculaire blokkade door niet-depolariserende spierrelaxantia (bv. vecuronium) ; advies is om een derde tot de helft van de gebruikelijke dosis van deze middelen toe te dienen. Voor endotracheale intubatie de dosis van niet-depolariserende spierrelaxantia niet verlagen. De werking van niet-depolariserende spierrelaxantia kan worden geantagoneerd met neostigmine.

CYP2E1-inductoren zoals isoniazide en alcohol verhogen het metabolisme. Het hepatotoxische effect van isoniazide kan toenemen; staak indien mogelijk isoniazide tijdelijk van 1 week voor tot 2 weken na de ingreep of kies een ander anestheticum.

Langdurig gebruik van sint-janskruid kan ernstige hypotensie en vertraagd ontwaken na anesthesie geven.

Benzodiazepinen en opiaten kunnen de MAC van sevofluraan verlagen.

Narcotische analgetica versterken de werking. Opiaten kunnen een synergistische afname van de hartslag, bloeddruk en ademfrequentie geven.

De MAC van sevofluraan wordt verlaagd bij toediening in combinatie met distikstofoxide (N2O; lachgas). Het MAC equivalent wordt circa 50% gereduceerd bij volwassenen en 25% bij kinderen.

Toevoeging van sevofluraan aan alfentanil-N2O anesthesie kan een door pancuronium, vecuronium of atracurium geïnduceerde neuromusculaire blokkade versterken.

Gelijktijdig gebruik van succinylcholine met inhalatie-anesthetica is in verband gebracht met hartaritmieën en overlijden van pediatrische patiënten in de postoperatieve fase als gevolg van hypercalciëmie.

In combinatie met β-sympathicomimetica (bv. isoprenaline) en α- en β-sympathicomimetica (adrenaline, noradrenaline) neemt de kans op ventriculaire aritmieën toe.

Indirect werkende sympathicomimetica (amfetaminederivaten, psychostimulantia, eetlustremmers, efedrine(derivaten) kunnen een acute hypertensieve periode veroorzaken.

Sevofluraan heeft een vaatverwijdend effect (systemisch en op de coronairarteriën); het bloeddrukverlagende effect van vaatverwijdende middelen kan toenemen.

Combinatie met calciumantagonisten, met name dihydropyridinederivaten, kan leiden tot merkbare hypotensie en additieve negatief-inotrope effecten. Bij gelijktijdige behandeling met verapamil kan een AV-geleidingsstoornis optreden.

β-Blokkers blokkeren cardiovasculaire compensatiemechanismen waardoor negatief-inotrope, -chronotrope en -dromotrope effecten worden versterkt; medicatie met een β-blokker bij voorkeur niet staken, en een abrupte vermindering van de dosering vermijden.

Sevofluraan kan gecombineerd worden met o.a. skeletspierrelaxantia, aminoglycosiden, (synthetische) hormonen, bloedproducten .

Zwangerschap

Sevofluraan passeert de placenta.
Teratogenese: bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren resulteert gebruik van narcosemiddelen tijdens de periode van snelle groei van de hersenen of veranderingen in synaptische morfologie in celverlies in de zich ontwikkelende hersenen. Dit wordt in verband gebracht met langdurige cognitieve beperkingen.
Farmacologisch effect: bij gebruik in de perinatale fase kan de relaxerende werking op de uterusmusculatuur weeënremming en een verhoogd maternaal bloedverlies veroorzaken. Het kan ademhalingsdepressie bij de pasgeborene veroorzaken.
Advies: Kan volgens Lareb kortdurend (< 3 uur) worden gebruikt. Kan gebruikt worden tijdens een keizersnede.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: onbekend. De hoeveelheid die in de melk terechtkomt is hoogstwaarschijnlijk klein. Bij binnenkrijgen via de melk wordt nauwelijks absorptie verwacht bij de zuigeling.
Advies:De fabrikant adviseert om tot 48 uur na toediening geen borstvoeding te geven. Volgens Lareb kan sevofluraan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • bekende overgevoeligheid voor (andere) gehalogeneerde anesthetica;
  • bekende of vermoede genetische aanleg voor maligne hyperthermie;
  • voorgeschiedenis van onverklaarde matige tot ernstige leverfunctiestoornissen met geelzucht, koorts en/of eosinofilie in tijd gerelateerd aan de toediening van gehalogeneerde anesthetica.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij gevoelige patiënten kunnen inhalatie-anesthetica een hypermetabole toestand van de skeletspieren veroorzaken welke leidt tot een hoge zuurstofbehoefte en tot het klinisch syndroom maligne hyperthermie gekenmerkt door hypercapnie met eventueel spierrigiditeit, cyanose, tachycardie, aritmie en/of instabiele bloeddruk. Als maligne hyperthermie optreedt, sevofluraan staken en i.v. dantroleen toedienen, naast ondersteunende behandeling (zoals normaliseren van de lichaamstemperatuur, herstel van elektrolyten- en zuurbase-evenwicht). Nierfalen kan in een later stadium optreden.

Hyperkaliëmie kan zelden optreden en heeft bij pediatrische patiënten tot hartaritmieën en overlijden geleid. Bij optreden van hyperkaliëmie en resistente hartritmestoornissen deze snel en agressief behandelen. Patiënten met een latente of manifeste neuromusculaire aandoening (met name de ziekte van Duchenne) lijken het meest kwetsbaar. In de meeste gevallen is er een samenhang met het gebruik van succinylcholine. Een aanzienlijke verhoging van het serumcreatinekinase kan optreden, en een verandering in de urine die overeenkomt met myoglobinurie. De symptomen lijken op het maligne hyperthermie syndroom maar er treedt geen spierrigiditeit of overmatige stofwisseling in de skeletspieren op.

Een AV-junctioneel ritme kan ontstaan, met name na toediening van een vagolyticum zoals atropine.

Wees bij risicopatiënten bedacht op het optreden van een verlengd QT-interval.

Bij kinderen met de ziekte van Pompe is ventriculaire aritmie gemeld.

Voorzichtig zijn bij onderliggende leverproblemen zoals levercirrose of een virale hepatitis; postoperatieve leverfunctiestoornis is gemeld. De kans op leverschade neemt toe bij herhaalde toediening van gehalogeneerde anesthetica, met name binnen 3 maanden.

De veiligheid bij nierfunctiestoornis (baseline serumcreatinine > 133 micromol/l) is niet volledig vastgesteld; voorzichtig toedienen.

Sevofluraan verhoogt de hersendoorbloeding wat kan leiden tot een voorbijgaande verhoging van de intracraniële druk. Deze is te voorkomen of behandelen door de patiënt voor of tijdens de anesthesie te hyperventileren.

Bij patiënten met mitochondriale aandoeningen dient algehele anesthesie met voorzichtigheid te worden toegepast.

Patiënten met myasthenia gravis zijn extra gevoelig voor middelen die de ademhaling onderdrukken.

Wees voorzichtig bij patiënten met een mogelijk risico van convulsies.

Overdosering

Symptomen
ademhalingsdepressie en circulatoire insufficiëntie.

Therapie
Staak onmiddellijk de toediening. Pas gecontroleerde beademing met zuivere zuurstof toe.

Eigenschappen

Sevofluraan is een gehalogeneerd inhalatie-anestheticum. Geeft een snelle en gemakkelijke inductie en snel herstel na stoppen van toediening. De MAC (minimum alveolaire concentratie) in zuurstof voor leeftijd 40 jaar is 2,05%; neemt af met de leeftijd en toevoeging van lachgas.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel. De 'wash in' waarde na 30 minuten: 0,85.
Metabolisering< 5% via CYP2E1 isovorm tot hexafluorisopropanol (HFIP).
Eliminatiegrootste deel via pulmonale eliminatie; metaboliet HFIP geconjugeerd via urine (< 5%). De 'wash out' waarde na 5 minuten: 0,15.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

sevofluraan hoort bij de groep inhalatie-anesthetica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links