enoximon

Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Perfan Devrimed pharmaceutical and medical products

Toedieningsvorm
Concentraat voor infusievloeistof
Sterkte
5 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 20 ml

Bevat tevens: ethanol 10,4 vol%.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

enoximon vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij systolisch hartfalen starten met een ACE-remmer en bij vochtretentie met een diureticum, daarna, als de patiënt klinisch stabiel is, een selectieve β-blokker toevoegen. Een combinatie van deze middelen verlicht de klachten en kan een vroegtijdige mortaliteit en de kans op ziekenhuisopname voor hartfalen verminderen. De patiënt op de medicatie instellen op basis van een zorgvuldige titratie van de doses en regelmatige controle van serumelektrolyten en de nierfunctie.Het gebruik van fosfodi-esteraseremmers dient te worden beperkt tot ernstig hartfalen, waarbij andere middelen onvoldoende effectief zijn. Alléén toedienen onder continue hemodynamische bewaking.

Bij acuut hartfalen is snel ingrijpen vereist. Overweeg bij telefonisch contact alvast een dosis nitroglycerine of isosorbidedinitraat in te laten nemen. Start zo snel mogelijk met toediening van zuurstof (indien beschikbaar) via een ‘non-rebreathing’-masker. Geef bij een systolische bloeddruk > 90 mmHg nitroglycerine sublinguaal elke 5 minuten tot de klachten voldoende verbeteren of de systolische bloeddruk daalt tot < 90 mmHg. Geef in geval van dyspneu door vochtretentie i.v. furosemide of bumetanide. Wees terughoudend met morfine bij acuut hartfalen. Overweeg uitsluitend bij persisterende ernstige onrust, dyspneu, angst of pijn in de vroege fase morfine i.v. Aanvullend onderzoek in de tweedelijnszorg bepaalt de verdere behandeling.

Volgens Het Acute Boekje komen positief inotrope middelen, zoals dobutamine, milrinon en enoximon alleen in aanmerking bij patiënten op de hartbewakingsafdeling; bij onvoldoende effect van vaatverwijders en diuretica of indien sprake is van hypotensief hartfalen (SBD < 85–90 mmHg).

Indicaties

Hartfalen, als het hartminuutvolume is verminderd en de einddiastolische druk is verhoogd bij volwassenen met matig tot ernstig chronisch congestief hartfalen of na open hartchirurgie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hartfalen:

Volwassenen:

Dosering instellen op geleide van hemodynamische effecten en het optreden van bijwerkingen als hypotensie en ritmestoornissen. Begindosering: 0,5-1 mg/kg lichaamsgewicht i.v. met een max. infusiesnelheid van 12,5 mg/min., vervolgens 0,5 mg/kg elke 30 min. tot een voldoende hemodynamisch effect of tot een totale cumulatieve dosis van 3 mg/kg. Alternatieve begindosering: 90 microg/kg per min. i.v. gedurende 10-30 min. tot het gewenste hemodynamisch effect. Onderhoudsdosering: de begindosering (max. 3 mg/kg) vier- tot achtmaal per dag; alternatief: continu of onderbroken infuus van 5-20 microg/kg per min. i.v. gedurende max. 48 uur. Bij ouderen, bij symptomatische hypotensie en bij lichte tot matige lever- of nierinsufficiëntie kan dosisaanpassing nodig zijn.

Bijwerkingen

Extrasystolen, supraventriculaire aritmie, ventriculaire tachyaritmie. Hypotensie, hoofdpijn, slapeloosheid. Maag-darmklachten zoals misselijkheid, braken, diarree (soms dosisaanpassing nodig). Matige trombocytopenie. Reversibele verhoging van leverenzymen.

Zelden: koude rillingen, oligurie, urineretentie, spierpijn in de extremiteiten.

Interacties

Door verbetering van het hartminuutvolume neemt de diurese toe en kan dosisverlaging van diuretica nodig zijn.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Overig: Enoximon infusievloeistof bevat 10,4 vol% ethanol.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Overig: Enoximon infusievloeistof bevat 10,4 vol% ethanol.

Contra-indicaties

Ernstige lever- of nierfunctiestoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toedienen onder continue bewaking van ECG, bloeddruk, vochtbalans, nierfunctie en elektrolyten. Bij een uitgesproken bloeddrukdaling de infusiesnelheid verlagen of toediening stoppen. Niet toedienen bij ernstige hypotensie.

Bij voorafgaande behandeling met hoge doses diuretica kan de vullingsdruk van het hart onvoldoende zijn voor een adequate reactie op enoximon. Voorzichtig toepassen bij hypertrofische cardiomyopathie, stenotische of obstructieve klepaandoeningen of een andere uitgangobstructie.

Er zijn onvoldoende gegevens betreffende werkzaamheid en veiligheid bij kinderen.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met enoximon contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Fosfodi-esteraseremmer met positief-inotrope en vaatverwijdende werking. Het werkingsmechanisme is niet volledig bekend; de positief-inotrope werking berust gedeeltelijk op selectieve remming van cardiaal fosfodi-esterase III, waardoor cAMP intracellulair toeneemt. De toename van de cardiale index is maximaal na 10-30 min. en houdt 3-6 uur aan.

Kinetische gegevens

V d 1-4 l/kg.
Metabolisering tot minder actief sulfoxide.
Eliminatie vnl. via de nieren als metaboliet (78% van de dosis binnen 24 uur).
T 1/2el ca. 6 uur bij hartfalen, bij continue infusie van hogere dosis 8 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

enoximon hoort bij de groep fosfodiësterase-3-remmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links