erytromycine (cutaan)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Inderm Centrafarm bv

Toedieningsvorm
Applicatievloeistof '1%'
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
50 ml

Basis: Alcoholische oplossing (isopropylalcohol).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

erytromycine (cutaan) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van acne vulgaris in de eerstelijnszorg wordt bepaald door de ernst van de acne en de eerder toegepaste (zelf)behandeling. Behandel milde acne in eerste instantie met benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde; combineer dit bij onvoldoende effect met een lokaal antibioticum. Bij matig-ernstige acne direct starten met een lokaal antibioticum in combinatie met benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde. Vervang bij onvoldoende effect het lokaal antibioticum door een oraal antibioticum. Bij ernstige acne direct starten met een oraal antibioticum in combinatie met benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde. Overweeg monotherapie met isotretinoïne bij ernstige of therapieresistente matig ernstige acne bij onvoldoende effect van een oraal antibioticum; verwijs hiervoor naar de dermatoloog of behandel eventueel zelf.

De lokale antibiotica clindamycine en erytromycine zijn beide effectief in het bestrijden van vooral papels en pustels. Er is geen voorkeursmiddel.

Indicaties

  • Matige tot ernstige vormen van acne vulgaris, waarbij andere lokale therapie zonder antibiotica geen of onvoldoende resultaat heeft opgeleverd of niet wordt verdragen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Let op! De applicatievloeistof bevat alcohol en is ontvlambaar.

Klap alles open Klap alles dicht

Acne vulgaris

Volgens de NHG-Standaard Acne (combinatietherapie): milde of matig-ernstige acne: 1×/dag 's morgens erytromycine (1%), in combinatie met cutane toepassing van benzoylperoxide of een lokale retinoïde 's avonds, gedurende ten minste 6 weken, max. behandelduur 3 maanden. Behandeling iedere 6 weken evalueren. Bij voldoende resultaat overgaan op onderhoud met een lokaal retinoïde of benzoylperoxide monotherapie.

Volgens de fabrikant: 's morgens en 's avonds aanbrengen op de aangedane huid. De behandeling ten minste 6–8 weken voortzetten. Bij onvoldoende of geen verbetering na deze behandelperiode rekening houden met bacteriële resistentie, bij optreden hiervan de toepassing gedurende ten minste twee maanden staken.

Bij bijwerkingen: bij irritatie toedieningsfrequentie verlagen of de behandeling onderbreken; zie voor meer informatie de rubriek Bijwerkingen.

Toediening

  • Applicatievloeistof aanbrengen op de aangedane huid, na de huid te hebben gereinigd. Aanbrengen met een wattenpropje, tissue, depper of een speciale applicator;
  • Vermijd contact met mond, ogen, slijmvliezen en beschadigde huid; bij incidenteel contact overvloedig spoelen met water;
  • Bij gelijktijdig cutaan gebruik van benzoylperoxide of een lokaal retinoïde, deze op een ander moment van de dag aanbrengen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): huidirritatie zoals een droge huid, jeuk, huidexfoliatie, branderig gevoel en erytheem; m.n. in het begin van de behandeling (als gevolg van de alcohol).

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties, waaronder acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP).

Interacties

Erytromycine antagoneert de werking van clindamycine; vermijd gelijktijdig gebruik.

Gelijktijdige toepassing van andere lokale middelen bij acne, in het bijzonder die schilfering bevorderen (o.a. benzoylperoxide, tretinoïne) en alcoholbevattende cosmetica kan een extra irriterend of uitdrogend effect hebben.

Zwangerschap

Teratogenese: Gegevens uit een groot aantal zwangerschappen bij de mens duiden niet op schadelijke effecten op de zwangerschap of het kind.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: In zeer geringe mate.

Farmacologisch effect: Gezien de minimale systemische absorptie bij de moeder bij cutaan gebruik zijn nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor macroliden en zink.

Waarschuwingen en voorzorgen

Kruisresistentie en kruisovergevoeligheid met andere macroliden en kruisresistentie met clindamycine kan voorkomen. Indien geen verbetering is opgetreden na 1–2 maanden, rekening houden met bacteriële resistentie. Wanneer dit optreedt de toepassing gedurende ten minste twee maanden staken.

Indien overgevoeligheid of té sterke irritatie optreedt, de behandeling staken; bij lichte irritatie het aantal applicaties verminderen of de behandeling tijdelijk onderbreken.

Hulpstoffen: De applicatievloeistof bevat alcohol en is ontvlambaar.

Overdosering

Bij accidentele orale inname van de oplossing kunnen, vooral bij kinderen, symptomen van alcoholintoxicatie optreden. Bij toxiciteit van het oplosmiddel isopropylalcohol (Inderm) lijkt het klinisch beeld op een ethanolintoxicatie, met sterkere remmende effecten op het centraal zenuwstelsel die langer aanhouden. Wees bij kleine kinderen bedacht op het ontwikkelen van hypoglykemie.

Voor verdere informatie zie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Erytromycine is een bacteriostatisch antimicrobieel middel, behorend tot de macroliden. Bij cutane toepassing bij acne is erytromycine werkzaam tegen de bij acne vaak voorkomende Cutibacterium acnes (voorheen Propionibacterium acnes), waardoor ontstekingsverschijnselen (pustels en papels) worden bestreden. Erytromycine heeft ook een anti-inflammatoire werking.

Kinetische gegevens

Resorptie niet of nauwelijks na lokale toediening.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

erytromycine (cutaan) hoort bij de groep antibacteriële middelen, cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links