clindamycine (cutaan)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Clindamycine gel/oplossing FNA (hydrochloride) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Gel (1%)
Sterkte
10 mg/g

Basis: carbomeerwatergel FNA.

Toedieningsvorm
Lotion (1%)
Sterkte
10 mg/ml

Basis: alcoholische oplossing.

Clindamycine lotion FNA (hydrochloride) Tio Pharma Holding

Toedieningsvorm
Lotion (1%)
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml

Basis: alcoholische oplossing.

Clindamycine oplossing voor cutaan gebruik (als diwaterstoffosfaat) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Lotion (1%)
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
30 ml met druppelaar

Basis: alcoholische oplossing.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

clindamycine (cutaan) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van acne vulgaris in de eerstelijnszorg wordt bepaald door de ernst van de acne en de eerder toegepaste (zelf)behandeling. Behandel milde acne in eerste instantie met benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde; combineer dit bij onvoldoende effect met een lokaal antibioticum. Bij matig-ernstige acne direct starten met een lokaal antibioticum in combinatie met benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde. Vervang bij onvoldoende effect het lokaal antibioticum door een oraal antibioticum. Bij ernstige acne direct starten met een oraal antibioticum in combinatie met benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde. Overweeg monotherapie met isotretinoïne bij ernstige of therapieresistente matig ernstige acne bij onvoldoende effect van een oraal antibioticum; verwijs hiervoor naar de dermatoloog of behandel eventueel zelf.

De lokale antibiotica clindamycine en erytromycine zijn beide effectief in het bestrijden van vooral papels en pustels. Er is geen voorkeursmiddel.

Offlabel: Bij hidradenitis suppurativa kan bij milde klachten (mild stadium I), naast niet-medicamenteuze adviezen, lokaal clindamycine worden geprobeerd.

Indicaties

  • Matige tot ernstige vormen van acne vulgaris, waarbij lokale behandelingen zonder antibiotica geen of onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.
  • Offlabel: mild stadium I (Hurley) hidradenitis suppurativa.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Acne vulgaris

Volgens de NHG-Standaard Acne (2017, combinatietherapie): milde of matig-ernstige acne: 1×/dag 's morgens clindamycine gel of oplossing/lotion aanbrengen, in combinatie met cutane toepassing van benzoylperoxide of een lokaal retinoïde 's avonds, gedurende ten minste 6 weken, max. behandelduur 3 maanden. Behandeling iedere 6 weken evalueren. Bij voldoende resultaat overgaan op onderhoud met een lokaal retinoïde of benzoylperoxide monotherapie.

Volgens de fabrikant: volwassenen en kinderen > 12 jaar: 2×/dag dun aanbrengen op de aangedane huid. Indien na 4 weken nog geen verbetering is opgetreden, rekening houden met bacteriële resistentie; in dat geval de toepassing gedurende ten minste 2 maanden staken.

Offlabel-indicatie: mild stadium I (Hurley) hidradenitis suppurativa

Volgens de NHG-Behandelrichtlijn Hidradenitis suppurativa (2019): 2×/dag lotion/oplossing aanbrengen gedurende 3 maanden.

Toediening

  • Na reinigen van de huid, aanbrengen met een wattenpropje, tissue, depper of een speciale applicator op de aangedane huid.
  • Vermijd, vooral bij gebruik van de oplossing/lotion, contact met mond, ogen, slijmvliezen en beschadigde huid; zie verder ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.
  • Zie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen voor meer informatie bij gelijktijdig cutaan gebruik met benzoylperoxide of tretinoïne, deze op een ander moment van de dag aanbrengen.

Bijwerkingen

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): huidklachten (droogheid, irritatie), urticaria.

Vaak (1-10%): seborroe.

Verder zijn gemeld: vette huid, roodheid, contacteczeem, folliculitis. Oogirritatie, oogpijn.

De huidirritatie en erytheem komen vooral voor bij de alcoholbevattende preparaten.

Systemisch: Soms (0,1-1%): maag-darmaandoeningen (zoals misselijkheid, braken, buikpijn, diarree).

Verder is gemeld: pseudomembraneuze colitis.

Interacties

Vermijd gelijktijdig gebruik met erytromycine, vanwege een antagonistisch effect.

Gelijktijdig gebruik met andere lokale geneesmiddelen tegen acne, in het bijzonder keratolytica (zoals benzoylperoxide, tretinoïne), kan de huidirritatie verergeren. Bij gelijktijdig cutaan gebruik, deze op een ander moment van de dag aanbrengen.

Zwangerschap

Clindamycine passeert de placenta.

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens laat geen nadelige effecten zien.

Farmacologisch effect: Gezien de geringe systemische absorptie bij cutaan gebruik zijn effecten bij de foetus onwaarschijnlijk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate; de uitgescheiden hoeveelheid na cutaan gebruik is verwaarloosbaar.

Farmacologisch effect: Gezien de geringe systemische absorptie bij de moeder bij cutaan gebruik en de verwaarloosbare hoeveelheid in de moedermelk, zijn nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Overig: Indien de borst wordt behandeld, gebied rond de tepel goed schoonmaken vóór het voeden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor lincomycinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Clindamycine oplossing/lotion is op alcoholbasis en kan een branderig gevoel en irritatie van de ogen, slijmvliezen en beschadigde huid veroorzaken. Vermijd, vooral bij gebruik van de oplossing/lotion, contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid; bij incidenteel contact overvloedig spoelen met water.

Indien ernstige of aanhoudende diarree optreedt de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen en behandeling staken. Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van een inflammatoire darmziekte of een door een antibioticum veroorzaakte colitis.

Kruisresistentie met antimicrobiële middelen van de macrolidengroep kan voorkomen.

Bij kinderen < 12 jaar zijn de veiligheid en werkzaamheid van clindamycine niet vastgesteld , wegens het slechts zelden voorkomen van acne in deze leeftijdsgroep.

Hulpstoffen: de lotions en oplossingen bevatten alcohol en zijn ontvlambaar; vermijd contact met open vuur.

Overdosering

Bij accidentele orale inname van de oplossing kunnen, vooral bij kinderen, symptomen van alcoholintoxicatie optreden. Bij toxiciteit van het oplosmiddel isopropanol (Dalacin-T, clindamycine oplossing voor cutaan gebruik) lijkt het klinisch beeld op een ethanolintoxicatie, met sterker remmende effecten op het centraal zenuwstelsel die langer aanhouden. Wees bij kleine kinderen bedacht op het ontwikkelen van hypoglykemie.

Voor verdere informatie zie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Bacteriostatisch antibioticum, behorend tot de lincomycinen. Clindamycine bindt aan de 50S-subunit van het bacteriële ribosoom en remt daarmee de vroege fase van de bacteriële eiwitsynthese. Clindamycine is werkzaam tegen o.a. de vaak voorkomende Cutibacterium acnes (voorheen Propionibacterium acnes).

Clindamycine heeft ook een anti-inflammatoire en immunomodulerende werking. Vooral pustels en papels worden bestreden, het is minder werkzaam tegen comedonen.

Bij hidradenitis suppurativa komt het effect mogelijk tot stand door de bijkomende immunomodulerende nevenwerking.

Bij acne vulgaris treedt een duidelijke klinische verbetering over het algemeen op na ca. vier weken.

Kinetische gegevens

Resorptie ca. 2% na lokale toediening.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

clindamycine (cutaan) hoort bij de groep antibacteriële middelen, cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links