Samenstelling

Adenuric Menarini Benelux nv

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
80 mg, 120 mg

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Jicht: Stimuleer ter preventie van (verergering van) met jicht samenhangende comorbiditeit een gezonde leefstijl: gewichtsreductie bij overgewicht, gevarieerde voeding, ruime vochtinname, geen of beperkt alcoholgebruik, niet roken en voldoende beweging.

Bij een acute jichtaanval: behandel kortdurend met een hoge dosering orale NSAID’s, orale glucocorticoïden of colchicine, afhankelijk van de comorbiditeit en comedicatie van de patiënt. Wissel van middel bij uitblijven van verbetering na 3–5 dagen.

Bij recidiverende jichtaanvallen of jichttophi: start profylaxe met urinezuurverlagende therapie, begin met allopurinol. Ga bij onvoldoende effect of onaanvaardbare bijwerkingen en aantoonbare uraatafzetting over op febuxostat. Benzbromaron is derde keus.

Aan de vergoeding van febuxostat zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Behandeling van chronische hyperurikemie bij volwassenen, bij aandoeningen waarbij uraatafzetting al is opgetreden (inclusief een ziektegeschiedenis met, of aanwezigheid van, jichtknobbels en/of jicht).
  • Preventie en behandeling van hyperurikemie bij volwassenen die chemotherapie ondergaan voor hematologische maligne aandoeningen met een middelmatig tot hoog risico van tumorlysissyndroom (TLS).

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Jicht:

Volwassenen:

80 mg 1×/dag. Bij serum urinezuurwaarden na 2 tot 4 weken > 6 mg/dl (357 micromol/l) kan toediening van 120 mg 1×/dag worden overwogen. Streefwaarde is verlaging van de serum urinezuurwaarde naar en handhaving op < 6 mg/dl (357 micromol/l). Een profylactische behandeling tegen jichtaanvallen gedurende minimaal 6 maanden wordt aanbevolen. Bij ouderen is geen dosisaanpassing nodig.

Preventie van tumorlysissyndroom:

Volwassenen:

120 mg 1×/dag. Start 2 dagen voor het begin van de cytotoxische behandeling en ga door gedurende ten minste 7 dagen. Verleng eventueel tot 9 dagen afhankelijk van de duur van de chemotherapie en het klinisch oordeel.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel kan worden ingenomen.

Bijwerkingen

(Frequenties zijn gebaseerd op toepassing bij jicht). Vaak (1–10%): exacerbatie van acute jichtaanvallen bij het begin van de behandeling. Hoofdpijn, diarree, misselijkheid, leverfunctieafwijkingen, huiduitslag, oedeem.

Soms (0,1–1%): buikpijn, braken, dyspepsie, obstipatie, frequente stoelgang, flatulentie, gastro-oesofageale reflux, droge mond. Diabetes mellitus, hyperlipidemie, verminderde eetlust, gewichtstoename, galstenen. Verminderd libido, erectiestoornis. slapeloosheid. Duizeligheid, paresthesie, hemiparese, slaperigheid, smaakstoornissen, hypo-esthesie, hyposmie. Atriumfibrilleren, palpitaties, afwijkend ECG, hypertensie, opvliegers (bij toepassing bij tumorlysissyndroom: linkerbundeltakblok, sinustachycardie, bloeding). Dyspneu, bronchitis, infecties van de bovenste luchtwegen, hoesten. Dermatitis, urticaria, jeuk, huidverkleuring, petechie. Gewrichtspijn, artritis, spierpijn, spierzwakte, spierkrampen, bursitis. Nierfalen, nierstenen, hematurie, pollakisurie, proteïnurie. Vermoeidheid, pijn op de borst. Verhoging van het thyroïdstimulerend hormoon in het bloed. Stijging van de serumamylase- , serumcreatinine-, serumureum- en triglyceridenconcentratie, stijging van de lactaatdehydrogenasewaarde, stijging van de kaliumwaarde, daling van het hematocriet, het aantal trombocyten, leukocyten en lymfocyten, daling van het Hb-gehalte.

Zelden (0,01–0,1%): pancytopenie, trombocytopenie. Gewichtsafname, eetstoornissen, pancreatitis, mondulcera, hepatitis, geelzucht, leverschade. Nervositeit, tinnitus. Stramme gewrichten of skeletspieren, rabdomyolyse. Tubulo-interstitiële nefritis, dorst, mictiedrang. Anafylactische reactie, geneesmiddel gerelateerde eosinofilie en systemische symptomen (DRESS). Wazig zicht. Alopecia, hyperhidrose, erytheem en ernstige huidreacties waaronder Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse, erytheem en exfoliatieve, folliculaire, vesiculeuze, pustuleuze of morbilliforme huiduitslag. Verlenging van de geactiveerde partiële tromboplastinetijd, daling van het aantal erytrocyten, stijging van de bloedglucosewaarde, serum alkalinefosfatasewaarde, serum creatinekinasewaarde.

De ernstige overgevoeligheidsreacties en huidreacties treden veelal op tijdens de eerste maand van de behandeling; in sommige gevallen waren de patiënten al overgevoelig voor allopurinol.

Interacties

Febuxostat remt het metabolisme van azathioprine en mercaptopurine (door remming van xanthine-oxidase), waardoor de toxische effecten van deze stoffen worden versterkt; gelijktijdig gebruik wordt niet aanbevolen. Als de combinatie onvermijdelijk is, de patiënt nauwlettend volgen en eventueel de dosering van mercaptopurine of azathioprine verlagen.

Wees voorzichtig omdat sterke remming van xanthine-oxidase door remming van het levermetabolisme de plasmaspiegels van theofylline kan verhogen; monitoring van de theofyllinewaarden wordt geadviseerd.

Sterke UGT–inductoren kunnen het metabolisme van febuxostat versnellen, bij gelijktijdig gebruik de eerste 1–2 weken de urinezuurspiegel monitoren.

Interacties met cytotoxische geneesmiddelen zijn niet onderzocht en kunnen niet worden uitgesloten.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens weinig gegevens, geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren, waarbij de ontwikkeling van zogende pups werd verstoord.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Behandeling met febuxostat wordt niet aanbevolen bij ischemische hartziekte of hartfalen. Bij patiënten met kans op tumorlysissyndroom is hartmonitoring aangewezen.

Wees voorzichtig bij schildklieraandoeningen.

De behandeling niet starten tijdens een acute jichtaanval. Bij starten wordt profylactische behandeling met een NSAID of colchicine tegen jichtaanvallen gedurende minimaal zes maanden aanbevolen. Indien tijdens de behandeling een jichtaanval optreedt de behandeling niet staken.

Lever- en nierfunctie: Bij een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 10–15) en nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min) zijn de veiligheid en werkzaamheid van febuxostat niet onderzocht. Over gebruik bij jicht bij een matig ernstige leverfunctiestoornis is weinig informatie beschikbaar. Een leverfunctietest wordt aanbevolen voorafgaand aan het begin van de therapie met febuxostat en daarna periodiek aan de hand van het klinisch oordeel.

Ernstige allergische of overgevoeligheidsreacties: Omdat vroegtijdig staken geassocieerd is met een betere prognose, de behandeling onmiddellijk staken bij optreden van ernstige allergische of overgevoeligheidsreacties (incl. Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse) ; de behandeling nooit meer hervatten.

Aangezien geen ervaring is opgedaan bij het syndroom van Lesch-Nyhan en ontvangers van een orgaantransplantatie, wordt het gebruik van febuxostat bij deze patiënten niet aanbevolen.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen (< 18 jaar) is niet vastgesteld.

Eigenschappen

Niet-purine, selectieve xanthine-oxidaseremmer. Het remt zowel de geoxideerde als de gereduceerde vormen van het enzym xanthine–oxidase. Hierdoor wordt de afbraak van hypoxanthine en xanthine tot urinezuur geremd en daalt de urinezuurconcentratie van het bloed geleidelijk, worden tophi kleiner en wordt vorming van uraatstenen voorkomen. De urinezuurconcentratie is na 2–4 weken verlaagd tot een normale waarde. Het kan echter maanden duren tot de frequentie van acute aanvallen afneemt.

Kinetische gegevens

Resorptievoor ten minste 84%, voedsel heeft geen significante invloed.
T maxbinnen 1½ uur.
Eiwitbindingfebuxostat ca. 99%, actieve metabolieten 82–91%.
Metaboliseringwordt uitgebreid gemetaboliseerd door conjugatie via het uridine-difosfaat-glucuronosyltransferase-enzymsysteem (UDPGT) en geoxideerd door CYP1A1, CYP1A2, CYP2C8 en CYP2C9 tot actieve metabolieten.
Eliminatiemet de urine wordt ca. 3% onveranderd en 46% als metabolieten uitgescheiden; met de feces ca. 12% onveranderd en 33% als metabolieten.
T 1/2el5–8 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

febuxostat hoort bij de groep xanthine-oxidaseremmers.

Zie ook