fezolinetant

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Veoza Aanvullende monitoring Astellas Pharma bv

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
45 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

fezolinetant vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Overweeg, bij hinderlijke vasomotorische klachten tijdens de overgang, hormoontherapie; evalueer na drie maanden. Maak in samenspraak met de vrouw de keuze tussen oraal of transdermaal estradiol. Geef vrouwen met een uterus, naast het oestrogeen, een (oraal) progestageen: cyclisch in de perimenopauze, continu in de postmenopauze. Geef vrouwen zonder uterus alleen een oestrogeen. Overweeg bij klachten door urogenitale atrofie, behandeling met een vaginaal oestrogeen en/of een indifferent middel.

Voor fezolinetant is geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Matige tot ernstige vasomotorische symptomen (VMS) tijdens de peri- en postmenopauze.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Vasomotorische symptomen

Volwassenen

45 mg 1×/dag. Beoordeel periodiek of behandeling nog nodig is.

Verminderde nierfunctie: bij een licht tot matig verminderde nierfunctie (eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m²) is geen dosisaanpassing nodig. Gebruik wordt ontraden bij een ernstig verminderde nierfunctie (eGFR < 30ml/min/1,73 m²). Fezolinetant is niet onderzocht bij terminaal nierfalen (eGFR < 15ml/min/1,73 m²).

Verminderde leverfunctie: bij een licht verminderde leverfunctie is geen dosisaanpassing nodig. Gebruik wordt ontraden bij een matig tot ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 7–15).

Ouderen (> 65 j.): er kan geen dosisaanbeveling worden gedaan vanwege onvoldoende gegevens.

Gemiste dosis: een gemiste dosis binnen 12 uur zo spoedig mogelijk innemen. Als er meer dan 12 uur verstreken is, de gemiste dosis overslaan. Hierna de behandeling via het gebruikelijke schema vervolgen.

Toediening: de tablet in zijn geheel innemen met vloeistof, met of zonder voedsel. Dagelijks innemen op ongeveer hetzelfde tijdstip.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): Slapeloosheid. Diarree, buikpijn. ALAT of ASAT verhoogd.

Zelden (0,01-0,1%): adenocarcinoom van het endometrium.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van matige of krachtige CYP1A2-remmers (bv. ethinylestradiolbevattende anticonceptiva en fluvoxamine) is gecontra-indiceerd. Deze verhogen de plasmaspiegel van fezolinetant.

In vitro remt fezolinetant OAT1 en OAT3.

Zwangerschap

Teratogenese: in toxiciteitsonderzoeken met dieren werden embryonale letaliteit, late resorptie, een lager foetaal gewicht, een toegenomen verlies van embryo's/het optreden van miskramen en verminderde mannelijke geslachtsrijpheid gezien.

Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd. Adviseer perimenopauzale vrouwen die zwanger kunnen worden effectieve niet-hormonale anticonceptie te gebruiken. Staak de behandeling onmiddellijk indien patiënte zwanger wordt tijdens het gebruik van fezolinetant.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren. Onbekend bij de mens.

Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

  • gelijktijdig gebruik van matige of krachtige CYP1A2-remmers (zie ook de rubriek Interacties);
  • bekende of vermoede zwangerschap (zie ook de rubriek Zwangerschap).

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór (her)start met fezolinetant, neem een volledige anamnese af en controleer periodiek gedurende de behandeling conform de gangbare klinische praktijk.

Monitor de leverfunctie bij een vermoedelijke of bekende leveraandoening gedurende de behandeling. Vrouwen met een actieve leverziekte of chronisch matig of ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 7–15) zijn niet opgenomen in de klinische onderzoeken. De farmacokinetiek van fezolinetant is niet onderzocht bij een ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 10–15).

Verhogingen van transaminasewaarden van ≥ 3× ULN kwamen voor bij 2,1% (ALAT) resp. 1,0% (ASAT) van de vrouwen die fezolinetant gebruikten. Deze stijgingen waren over het algemeen asymptomatisch en dit ging niet gepaard met een stijging van de bilirubinewaarde (> 2× ULN). De transaminasewaarden keerden zowel bij voortzetting als na onderbreking of beëindiging van de toediening terug naar (dichtbij) het niveau van voor de behandeling. Bij acute levertestafwijkingen, staak het gebruik van fezolinetant tot deze waarden normaliseren.

Gebruik bij vrouwen die een oncologische behandeling ondergaan voor borstkanker of andere oestrogeenafhankelijke maligniteiten is niet onderzocht en wordt daarom ontraden. Maak een baten/risicoafweging per individu voor het gebruik bij vrouwen die eerder borstkanker of andere oestrogeenafhankelijke maligniteiten hadden en die geen oncologische behandeling meer ondergaan.

Gelijktijdig gebruik van hormoonsubstitutietherapie met oestrogeen is niet onderzocht en wordt daarom ontraden.

Vrouwen met een voorgeschiedenis van convulsies zijn niet onderzocht, maak een baten/risicoafweging bij de beslissing om te behandelen met fezolinetant.

Overdosering

Symptomen

hoofdpijn, misselijkheid en paresthesie.

Neem voor informatie over een vergiftiging met fezolinetant contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Fezolinetant is een niet-hormonale selectieve neurokinine 3 (NK3)-receptorantagonist. Het blokkeert de binding van neurokinine B (NKB) op het kisspeptine/neurokinine B/dynorfine (KNDy)-neuron, waarvan verondersteld wordt dat het de balans in de neuronale activiteit van KNDy in het thermoregulatiecentrum van de hypothalamus herstelt. Bij postmenopauzale vrouwen werd bij behandeling een tijdelijke afname van de waarde van het luteïniserend hormoon (LH) gezien.

Kinetische gegevens

T max 1–4 uur.
V d 2,7 l/kg.
Metabolisering fezolinetant wordt door CYP1A2 hoofdzakelijk omgezet in de voornaamste metaboliet ES259564, deze is 20× minder krachtig tegen de NK3-receptor.
Eliminatie vooral met de urine (77%), in mindere mate met de feces (15%).
T 1/2el 9,6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

fezolinetant hoort bij de groep gynaecologische middelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links