glycopyrronium (oraal)

Samenstelling

Glycopyrroniumbromide drank FNA (bromide) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
drank
Sterkte
0,2 mg/ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

glycopyrronium (oraal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor glycopyrroniumdrank is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Speekselvloed bv. bij de ziekte van Parkinson of infantiele encefalopathie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Speekselvloed:

Volwassenen:

Veelal 1–2 mg 3×/dag (in onderzoek is ook wel tot 8 mg per dag toegepast).

Kinderen > 1 maand:

Volgens het Kinderformularium van het NKFK zijn de doseergegevens: 0,02–0,1 mg/kg lichaamsgewicht 3×/dag, maximaal 2 mg per keer. Starten met lage dosis en zo nodig elke 5–7 dagen verhogen, in uitzonderlijke gevallen maximaal 0,8 mg/kg/dag.

Bij een verminderde nierfunctie (creatinineklaring 10–30 ml/min) is het risico op anticholinerge bijwerkingen verhoogd; dosisverlaging kan noodzakelijk zijn.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: droge mond, droge huid, verminderde zweetafscheiding, verminderde bronchussecretie. Accommodatiestoornissen, verhoogde oogdruk, fotofobie. Urineretentie. Obstipatie. Tachycardie, hartkloppingen. Smaakverlies, misselijkheid, braken. Blozen. Zwakheid, duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, slapeloosheid, nervositeit, geheugen- en concentratiestoornissen. Hallucinaties, verwardheid, opwinding, anticholinerg delirium. Maligne hyperthermie. Huiduitslag.

Bij kinderen met name bradycardie, ventriculaire tachycardie, ventrikelfibrilleren, hartstilstand, hypertensie, hypotensie. Convulsies. Respiratoir arrest.

Interacties

Door de vertraagde darmpassage ten gevolge van het gebruik van parasympathicolytica kan de resorptie van andere middelen worden beïnvloed. Glycopyrronium en dopamine antagonisten (zoals metoclopramide en domperidon) verminderen elkaars werking op de maag-darmperistaltiek. Glycopyrronium kan de (perifere) anticholinerge effecten van andere geneesmiddelen, zoals tri- en tetracyclische antidepressiva, antihistaminica, antipsychotica, kinidine, amantadine en disopyramide versterken. De chronotrope werking van bèta-sympathicomimetica kan toenemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren onvoldoende gegevens.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Bij de mens onbekend, bij dieren: ja.
Advies: Gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • glaucoom;
  • obstructie van maag-darmkanaal of urinewegen;
  • megacolon;
  • ileus;
  • tardieve dyskinesie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij koorts, hoge omgevingstemperatuur, hyperthyroïdie, neiging tot hartaritmieën, hypertensie, hartfalen, coronaire vaatziekten, autonome neuropathie, ulcus ventriculi, hiatus hernia met reflux-oesofagitis, verzwakte patiënten met chronische longaandoeningen (in verband met de mogelijke indikking van bronchiaalslijm door verminderde productie), myasthenia gravis, neiging tot obstipatie, colitis ulcerosa, infecties van het maag-darmkanaal, diarree (kan een vroeg symptoom van onvolledige darmobstructie zijn) en gestoorde lever- of nierfunctie; monitoring is nodig bij patiënten met nierschade, Ouderen, kinderen < 1 jaar en kinderen met syndroom van Down, spastische paralyse of hersenschade zijn extra gevoelig voor anticholinerge effecten. Bij jonge kinderen kan paradoxale excitatie voorkomen.

Eigenschappen

Anticholinergicum, bindt vooral aan de M3-receptor. Vermindert het speekselvolume. Door de quaternaire ammoniumstructuur passeert het slechts in beperkte mate de bloed-hersenbarrière. De werking houdt tot circa 7 uur aan.

Kinetische gegevens

Metaboliseringvia hydroxylering, hydrolyse, glucuronidering, sulfatering en oxidatie via CYP-enzymen.
Eliminatiecirca 85% met de urine, waarvan ca. 23% onveranderd.
T 1/2oraal circa 2,8 uur, bij kinderen korter.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

glycopyrronium (oraal) hoort bij de groep parasympathicolytica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links