scopolaminebutyl

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Buscopan tablet/zetpil (bromide) XGVS OTC Sanofi SA

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
10 mg
Toedieningsvorm
Zetpil
Sterkte
10 mg

Buscopan injectie (bromide) Sanofi SA

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 1 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

scopolaminebutyl vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij spasmen van het maag-darmkanaal gaat de voorkeur uit naar ondersteunende maatregelen zoals dieet en geruststelling. Het effect van farmacotherapie is vaak teleurstellend. Indien men toch hiertoe besluit dan spelen de mogelijke bijwerkingen een belangrijke rol bij de keuze, aangezien het (povere) resultaat van de diverse middelen nauwelijks van elkaar verschilt. In eerste instantie komen dan musculotroop werkende middelen (bv. mebeverine) in aanmerking. Mede gezien de kans op bijwerkingen bij gebruik van parasympathicolytica dienen ze bij deze indicatie niet te worden voorgeschreven.

De medicamenteuze behandeling van een niersteenkoliek bestaat uit pijnstilling en bevordering van de steenlozing. Ten aanzien van de acute pijnstilling heeft diclofenac intramusculair de voorkeur. Kies bij onvoldoende effect of als diclofenac gecontra-indiceerd is, voor subcutane of intramusculaire toediening van morfine. In de tweedelijnszorg is ook paracetamol i.v. een optie. Geef hierna voor recidiverende pijn gedurende enkele dagen een orale of rectale toediening van een NSAID of opioïd. Overweeg ter bevordering van de steenlozing offlabel kortdurend een α-blokker voor te schrijven, waarbij de voorkeur uitgaat naar tamsulosine.

Scopolaminebutyl (oraal, rectaal of i.v.) wordt afgeraden bij een niersteenkoliek vanwege ontbreken van bewijs voor de effectiviteit.

Indicaties

Oraal/rectaal:

  • spasmen van het maag-darmkanaal.

Parenteraal:

  • acute darm-, niersteen- en galsteenkolieken.

Gerelateerde informatie

Dosering

Niet dagelijks of langdurig gebruiken zonder de oorzaak van de buikpijn te onderzoeken.

Klap alles open Klap alles dicht

Spasmen van het maag-darmkanaal:

Volwassenen:

I.m. of langzaam i.v.: 20 mg, zo nodig enkele malen herhalen.

Oraal of rectaal: 10–20 mg 3–5×/dag.

Kinderen ≥ 12 jaar:

I.m. of langzaam i.v.: 5 mg, zo nodig enkele malen herhalen.

Kinderen ≥ 6 jaar:

Oraal: 10–20 mg 3–5×/dag.

Acute darm-, niersteen- en galsteenkolieken:

Volwassenen:

I.m. of langzaam i.v.: 20 mg, zo nodig enkele malen herhalen.

Kinderen ≥ 12 jaar:

I.m. of langzaam i.v.: 5 mg, zo nodig enkele malen herhalen.

Toedieningsinformatie: De dragees heel, zonder kauwen met vloeistof innemen.

Bijwerkingen

Veel van de bijwerkingen zijn het gevolg van de anticholinerge werking.

Orale/rectale toediening:

Soms (0,1-1%): tachycardie. Droge mond. Dyshidrose, huidreacties zoals urticaria, erytheem, huiduitslag, jeuk. Overgevoeligheidsreacties, zoals anafylactische reacties (incl. shock), dyspneu.

Zelden (0,01-0,1%): urineretentie.

Parenterale toediening:

Vaak (1-10%): overgevoeligheidsreacties zoals anafylactische reacties (incl shock, soms met fatale afloop), dyspneu. Accommodatiestoornissen, mydriasis, verhoogde intra-oculaire druk. Tachycardie. Duizeligheid, bloeddrukverlaging, blozen. Droge mond. Dyshidrose, huidreacties zoals urticaria, erytheem, huiduitslag, jeuk. Urineretentie.

Interacties

Intramusculaire injectie is gecontra-indiceerd bij gebruik van anticoagulantia wegens kans op intramusculair hematoom.

Scopolaminebutyl kan de (perifere) anticholinerge effecten van andere geneesmiddelen, zoals tri- en tetracyclische antidepressiva, antihistaminica, antipsychotica, kinidine, amantadine en disopyramide versterken.

De chronotrope werking van bèta-sympathicomimetica kan toenemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Kan na systemische toediening de hartfrequentie en de ademhaling van de foetus beïnvloeden. Scopolaminebutyl heeft echter een lage biologische beschikbaarheid (< 1%) en geeft (bijna) geen centrale effecten.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken (oraal of rectaal).

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Scopolamine heeft een lage orale biologische beschikbaarheid (< 1%); het lijkt goed te worden verdragen door de zuigeling.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig kortdurend worden gebruikt.

Contra-indicaties

Oraal, rectaal:

  • megacolon, ileus;
  • stenose in het maag-darmkanaal;
  • myasthenia gravis.

Voor de injectie tevens:

  • onbehandeld nauwe-kamerhoekglaucoom;
  • prostaathypertrofie met urineretentie;
  • tachycardie.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Anafylaxie: Na het geven van de injectie de patiënt medisch observeren voor mogelijke anafylactische reacties of shock.

Aanhoudende of toenemende buikklachten: Niet dagelijks of langdurig gebruiken zonder de oorzaak van de buikpijn te onderzoeken. Bij aanhouden of verergeren van ernstige, onverklaarde buikpijn óf optreden van klachten zoals koorts, misselijkheid, braken, veranderingen in de stoelgang, gevoeligheid in de onderbuik, verlaagde bloeddruk, flauwvallen of bloed bij de ontlasting een arts raadplegen.

Anticholinerge effecten: Scopolaminebutyl kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Neem direct contact op met een arts bij pijnlijke rode ogen en verlies van zicht. Wees voorzichtig bij aanleg voor nauwe-kamerhoekglaucoom, een verhoogde kans op obstructie van darmen of urinewegen of bij (neiging tot) tachyaritmie.

Overdosering

Symptomen

Tachycardie, droge mond, accommodatiestoornissen, urineretentie, roodheid van de huid en remming van de maag-darmmotiliteit.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met scopolaminebutyl contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Scopolaminebutyl is een quaternaire ammoniumverbinding, behorend tot de parasympathicolytica. Door remming van de werking van acetylcholine op muscarinereceptoren kan de tonus en motiliteit van de gladde musculatuur in het maag-darmkanaal en de gal- en urinewegen afnemen.

Kinetische gegevens

Resorptie oraal ca. 8%, rectaal ca. 3%.
F oraal/rectaal < 1%. Passeert de bloed-liquorbarrière nauwelijks.
T max circa 2 uur (oraal).
V d 1,7 l/kg.
Metabolisering hydrolyse van de esterbinding.
Eliminatie vooral via de feces (orale toediening); 42-61% via de nieren, 28-37% via de feces (i.v. toediening).
T 1/2el ca. 6-11 uur (orale toediening).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

scopolaminebutyl hoort bij de groep parasympathicolytica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links