ibutilide

Samenstelling

Corvert (fumaraat) XGVS Pfizer bv

Toedieningsvorm
Infusievloeistof
Sterkte
0,1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

0,1 mg ibutilidefumaraat komt overeen met 87 microg ibutilide.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ibutilide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Non-valvulair atriumfibrilleren: Omdat ritmecontrole geen meerwaarde op overleving heeft in vergelijking met frequentiecontrole, heeft herstel van het sinusritme door elektro- of medicamenteuze cardioversie alleen een plaats bij klachten van de patiënt ten gevolge van het atriumfibrilleren of als comorbiditeit dit verlangt. Zie verder de guideline op escardio.org: Atrial fibrillation management (2020).

De indicatie tot behandeling van ritmestoornissen is afhankelijk van de soort ritmestoornis, de prognose, en het bestaan van objectieve klachten. Behandeling vindt voornamelijk plaats bij de tweedelijnszorg, meestal door cardioversie; niet-medicamenteus door elektrische conversie (defibrillatie) of katheterablatie, of medicamenteus met anti-aritmica. Zie voor meer informatie over de behandeling van een ventriculaire ritmestoornis de guidelines op escardio.org (ESC) Ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death (2015) en Supraventricular tachycardia (2019) voor de behandeling van een supraventriculaire ritmestoornis.

Indicaties

  • Acute conversie van atriumfibrilleren en -flutter naar sinusritme.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Conversie van atriumfibrilleren en -flutter:

Volwassenen:

Lichaamsgewicht ≥ 60 kg: 1 mg i.v. gedurende ten minste 10 min. Bij < 60 kg: 0,01 mg/kg i.v. gedurende ten minste 10 min. Als de aritmie binnen 10 min na het einde van het eerste infuus nog aanwezig is, mag een tweede infuus worden toegediend. Als patiënten na 1 uur niet hebben gereageerd overgaan op elektrische cardioversie.

Bij hemodynamisch stabiele patiënten met atriumfibrilleren of -flutter tussen 1 en 7 dagen na een hartoperatie: de dosering halveren met het hierboven genoemde toedieningsschema.

Bijwerkingen

Meest frequent en ernstig: pro-aritmieën, optredend binnen 40 min na begin van de behandeling, waaronder (levensbedreigende) polymorfe ventriculaire tachycardie.

Vaak (1-10%): AV-blok, bradycardie, bundeltakblok, hypotensie, verlengd QT-interval, ventriculaire extrasystolen, (supra)ventriculaire tachycardie.

Soms (0,1-1%): angina pectoris, atriumfibrilleren, hypertensie, vasodilatatie, ventrikelfibrilleren, acuut nierfalen.

Interacties

Niet gelijktijdig gebruiken met klasse I– of III–anti-aritmica; deze middelen mogen pas 4 uur na het infuus worden toegediend en als het QT-interval dan tot de uitgangswaarde is teruggekeerd. Middelen die het QT-interval verlengen, zoals antipsychotica, tri- of tetracyclische antidepressiva, antibiotica en antihistaminica, vermeerderen de kans op pro-aritmie. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hoge digoxinespiegels of bij wie men deze vermoedt, omdat supraventriculaire tachycardieën de cardiotoxiciteit kunnen maskeren.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: onbekend.

Advies: Gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • een polymorfe ventriculaire tachycardie (zoals 'torsade de pointes') in de anamnese;
  • tweede- en derdegraads AV-blok zonder pacemaker, sick-sinussyndroom zonder pacemaker;
  • een QT-interval > 440 ms;
  • symptomatische hartinsufficiëntie;
  • recent myocardinfarct (< 1 mnd.);
  • hypokaliëmie;
  • hypomagnesiëmie;
  • ernstige leverfunctiestoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór de behandeling antistolling overwegen en een eventuele hypokaliëmie of hypomagnesiëmie corrigeren. Tijdens behandeling moet apparatuur voor acute defibrillatie beschikbaar zijn. Bij ontstaan van sinusritme, bij optreden van ventriculaire tachycardie of bij een duidelijke verlenging van het QTc-interval het infuus staken. Tijdens het infuus en tot ten minste 4 uur erna en zolang het QTc-interval is verlengd het hartritme controleren. Indien proaritmische activiteit wordt gesignaleerd, kan langere controle nodig zijn. Bij ventriculaire aritmieën ten minste 24 uur onder controle houden. Bij verminderde hartfunctie of bradycardie is er meer kans op ernstige pro-aritmie. De incidentie van polymorfe ventriculaire tachycardie is hoger bij vrouwen. De veiligheid en werkzaamheid bij patiënten jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

Anti-aritmicum met klasse III-eigenschappen. Het verlengt de effectieve refractaire periode in atriaal en ventriculair spierweefsel. De actiepotentiaal wordt verlengd door activatie van een trage natriuminstroom in plaats van remming van de kaliumuitstroom. Verder vertraagt ibutilide licht de AV-geleiding en verlengt het QT-interval. Bij patiënten met een ejectiefractie > 35% is een daling van het hartminuutvolume waargenomen.

Kinetische gegevens

V d 11 ± 4 l/kg.
Metabolisering in de lever, waarschijnlijk via CYP450.
Eliminatie 82% met de urine, 19% met de feces.
T 1/2el 6 uur (2-12).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ibutilide hoort bij de groep antiaritmica klasse III.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links