ritmestoornissen

Advies

Let op: deze tekst is in revisie3

De behandeling van ritmestoornissen is afhankelijk van de soort ritmestoornis, de prognose, en het bestaan van objectieve klachten. Behandeling vindt voornamelijk plaats in de tweedelijnszorg, meestal door cardioversie; niet-medicamenteus door elektrische conversie (defibrillatie) of katheterablatie, of medicamenteus met anti-aritmica. Zie voor meer informatie over de behandeling van een ventriculaire ritmestoornis de ESC-richtlijn: Ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death (2015) en over de behandeling van een supraventriculaire stoornis de ESC-richtlijn Supraventricular tachycardia (2019).

Behandelplan

Deze tekst bespreekt in het kort de definities en behandeling van verschillende ritmestoornissen. Atriumfibrilleren is de meest voorkomende supraventriculaire ritmestoornis. Hierover is in het FK een aparte indicatietekst beschikbaar, zie atriumfibrilleren (niet-valvulair).

In het algemeen geldt dat de beslissing om te behandelen afhankelijk is van de soort ritmestoornis, de ernst en de frequentie van de afwijkingen. Bij behandeling moeten voor- en nadelen van medicamenteuze en niet-medicamenteuze therapie tegen elkaar worden afgewogen. Het is belangrijk om een 12-afleidingen-ECG te maken tijdens een aritmie, voor een gefundeerde diagnose en passende behandeling. Verder dient er, voor zover mogelijk, duidelijkheid te bestaan over eventuele predisponerende factoren of een onderliggende hartaandoening.

Behandelingen worden vaak in combinatie gegeven, als aanvulling op elkaar.

Houd bij de behandeling rekening met de kans op interacties, bijwerkingen en comorbiditeit, vooral bij ouderen. Diltiazem, verapamil en amiodaron zijn CYP3A4-remmers; houd hiermee rekening bij gebruik van CYP3A4-substraten. In vergelijking met de overige β-blokkers heeft sotalol het grootste interactiepotentieel. Sotalol kan, als enige β-blokker, het QT-interval verlengen en een ‘torsade de pointes’ veroorzaken. In combinatie met andere QT-intervalverlengers kan dit juist weer leiden tot ernstige hartritmestoornissen.

Voor specifieke aanbevelingen over diagnostiek en behandeling van verschillende ritmestoornissen, eventueel in samenhang met specifieke aandoeningen zie de ESC-richtlijn Ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death (2015) en ESC-richtlijn Supraventricular tachycardia (2019).

Ventriculaire aritmie

Acute behandeling

Bij een levensbedreigende hartritmestoornis, zoals ventrikelfibrilleren (VF) en ventrikeltachycardie (VT) met hemodynamische instabiliteit, wordt defibrillatie (elektrische cardioversie) toegepast. Bij een ventrikeltachycardie die wordt verdragen, kan behandeling bestaan uit elektrische cardioversie en/of i.v. antiaritmica zoals procaïnamide, sotalol of amiodaron, afhankelijk van een eventueel onderliggend ziektebeeld. Soms is er ook sprake van spontane terminatie. Er is meer kans op hyperkaliëmie bij hoge doseringen kaliumsparende diuretica; er is meer kans op hypokaliëmie bij kaliumverliezende diuretica (zoals furosemide). De kans op ‘torsade de pointes’ is vergroot bij hypomagnesiëmie of hypokaliëmie. Toediening van elektrolyten (kalium, magnesium) kan helpen om ‘torsade des pointes’ te onderdrukken.

Lange termijn

β-Blokkers zijn effectief en in het algemeen veilig. Ze zijn eerste keus bij ventriculaire aritmie (VA) en de preventie van plotselinge hartdood ('sudden cardiac death'; SCD). Ze worden niet in de acute situatie gebruikt. Amiodaron kan het hartritme vertragen en een VA beëindigen. Het is een effectief middel maar bij langdurig gebruik en bij een hogere dosis is er meer kans op ernstige bijwerkingen, wat de toepassing kan beperken. Sotalol is ook effectief in het verminderen van VA, maar laat geen verbeterde overleving zien en wordt vooral toegepast bij mensen met een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD). Sommige andere β-blokkers zijn hierbij ook te gebruiken. Antiaritmica zoals sotalol kunnen de QT-tijd verlengen. Daarom vindt na instellen van de patiënt controle hierop plaats met een ECG.

Niet- medicamenteuze behandeling

Een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) of katheterablatie zijn mogelijke behandelopties. Ablatie kan ook een optie zijn bij onvoldoende of geen respons op medicatie, bijwerkingen, de wens om niet langdurig medicijnen te gebruiken of bij een toename van ICD-interventies. Behandelingen worden vaak in combinatie gegeven, als aanvulling op elkaar.

Voor specifieke aanbevelingen over diagnostiek en behandeling van verschillende ritmestoornissen, eventueel in samenhang met specifieke aandoeningen, zie Ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death (2015).

Supraventriculaire tachycardie

Acute behandeling

Bij hemodynamisch goed verdragen, regulaire smal QRS-complex-tachycardie is de initiële behandeling meestal het toepassen van een vagale manoeuvre, en bij falen hiervan i.v.-adenosine, diltiazem/verapamil of een β-blokker. Adenosine heeft een snelle en kortdurende werking vergeleken met een β-blokker of calciumantagonist. Indien de tachycardie niet stopt, is er vaak sprake van atriumfibrilleren of -flutter. Minder frequent komt een supraventriculaire tachycardie (SVT) met brede complexen voor op het ECG. Volgens de geldende criteria zal dan onderscheid gemaakt moeten worden tussen een VT en een SVT. Als het zeker een SVT is, is de behandeling als bij een smal-complex-tachycardie. Bij een breed-complex tachycardie met onduidelijke oorsprong (onzeker of het een SVT is) is de behandeling gelijk aan die van een ventriculaire tachycardie. Is het ECG onregelmatig dan is er (meestal) sprake van atriumfibrilleren of atriumflutter. Zie voor meer informatie hierover atriumfibrilleren).

Lange termijn

Onderhoudstherapie met antiaritmica kan de frequentie van de aanvallen verminderen, evenals de hartfrequentie tijdens de aanvallen. Hierdoor kan in veel gevallen het klachtenpatroon van de ritmestoornis acceptabeler worden. Zie voor meer informatie over diagnostiek en behandeling van specifieke ritmestoornissen de richtlijn Supraventricular tachycardia (2019).

Bradycardie

Bij hemodynamische instabiliteit wordt de hartslag verhoogd met atropine, isoprenaline en/of tijdelijke cardiale stimulatie (‘pacing’). Dit zijn tijdelijke oplossingen. Op de lange termijn kan een pacemaker geïndiceerd zijn (‘permanent cardiac pacing’).

Achtergrond

Definitie

Er is sprake van ritmestoornissen (aritmieën) wanneer er afwijkingen zijn in de hartfrequentie (bradycardie of tachycardie, respectievelijk < 50 en > 100 slagen/min), afwijkingen in de regelmaat van het hartritme, of als de hartprikkels via afwijkende geleidingsbanen lopen.

Aritmieën ontstaan door afwijkingen in prikkelvorming, geleiding of beide:

  • prikkelvorming buiten de sinusknoop (ectopie), bijvoorbeeld vanuit een andere hartspiercelgroep (AV-knoop, geleidingssysteem dan wel atrium- of ventrikelweefsel). Belangrijkste afwijkingen zijn gewijzigde automaticiteit (binnen het geleidingssyteem), abnormale automaticiteit (buiten het gespecialiseerde geleidingssysteem) en getriggerde activiteit waarbij een actiepotentiaal abnormale depolarisaties triggert die kunnen leiden tot een extrasystole of tachycardie. Er ontstaan na-depolarisaties tijdens of na de repolarisatie van de actiepotentiaal, bv. ‘torsade de pointes’.
  • geleidingsstoornis van de prikkel. De prikkel dooft niet uit en houdt zich door herhaling in stand (re-entry) waardoor een extrasystole of tachycardie ontstaat.

Aritmieën kunnen optreden zonder onderliggende cardiovasculaire aandoening, maar hangen meestal samen met een hartziekte of met externe, uitlokkende factoren. Ze kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door coronaire hartziekten, hartklepaandoeningen, hartfalen, of door de aanwezigheid van een extra geleidende bundel tussen atrium en ventrikel, het gebruik van geneesmiddelen, een congenitale hartziekte (zoals lange QT-intervalsyndroom, Brugada-syndroom) of hyper/hypothyroïdie. Atriumfibrilleren komt het meest voor als gevolg van het normale verouderingsproces.

Bradycardie

Bij een bradycardie is de intrinsieke pacemakerfunctie afgenomen of is er een blokkade in de geleiding in met name de AV-knoop of het His-Purkinje-systeem. Een bradycardie kan ontstaan door specifieke aandoeningen zoals sinoatriale ziekte (sick-sinussyndroom) of atrioventriculaire geleidingsstoornissen (AV-blok) maar ook door antiaritmica of ouderdom. Een bradycardie kan ook fysiologisch zijn; tijdens de slaap bij jonge mensen en bij getrainde sporters.

Ventriculaire aritmie

Een ventriculaire ritmestoornis ontstaat in de ventrikels of het His-Purkinje-systeem en kan gezien worden als een reeks opeenvolgende extrasystolen.

Indeling:

  • extrasystolen of premature ventriculaire contracties (PVC): extra hartslagen bij een normaal hartritme. Deze kunnen o.a. worden uitgelokt door inspanning, alcohol of caffeïne en zijn meestal onschuldig;
  • ventrikeltachycardie (VT): een reeks van drie of meer ventriculaire extrasystolen bij een frequentie > 100 slagen/min. Deze kunnen monomorf of polymorf zijn waarbij ze respectievelijk steeds op hetzelfde of op een ander punt ontstaan, bijvoorbeeld ‘torsade de pointes’ bij een verlengd QT-interval. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen ‘sustained’ en ‘non-sustained’ VT, waarbij de stoornis respectievelijk langer of korter dan 30 seconden aanhoudt;
  • ventrikelfibrilleren: het ritme is volledig ontregeld, er is geen cardiac output en dus een circulatiestilstand;
  • ventrikelflutter: ventrikel frequentie is tussen de 250-300 slagen/min.

Supraventriculaire aritmie

Onder de supraventriculaire aritmieën vallen sterk uiteenlopende typen ritme-afwijkingen, met grote onderlinge verschillen in prognose en klinische betekenis.

De meest frequent voorkomende supraventriculaire ritmestoornis is atriumfibrilleren (AF). Dit is een hartritmestoornis met een onregelmatig en meestal versneld ritme. Hierbij is sprake van ongecoördineerde atriumcontracties. Zie voor meer informatie en het behandelplan atriumfibrilleren.

Atriumfibrilleren moet onderscheiden worden van atriumflutter. Bij atriumflutter is in de boezems een macro-re-entry circuit aanwezig waarin een elektrische prikkel op gang wordt gehouden; het hartritme is regelmatig maar te snel (tot 250 à 300 slagen/min). De behandeling komt grotendeels overeen met de behandeling van AF. Andere soorten supraventriculaire ritmestoornissen zijn de AV-nodale re-entry tachycardie (AVNRT) en de atrioventriculaire re-entry tachycardie (AVRT). Bij een AVNRT is er een aanhoudende cirkelbeweging van de prikkel (het zgn. re-entry-circuit) in of bij de AV-knoop. Deze cirkelbeweging activeert de atria of de ventrikels tot een hoge frequentie (180 à 200 slagen/min). Bij de AVRT gaat het meestal om aanhoudende cirkeltachycardieën. Hierbij gaat de elektrische prikkel naar de ventrikel wél via de AV-knoop (orthodroom), terwijl de teruggeleiding van de prikkel naar het atrium via een zgn. accessoire verbinding tussen atrium en ventrikel loopt. Tijdens de tachycardie kan de hartfrequentie eveneens snel zijn. De accessoire verbinding wordt een 'concealed bypass' genoemd omdat deze zich niet verraadt op het ECG (alleen retrograde geleiding). In geval van het bekende Wolff-Parkinson-Whitesyndroom (WPW-syndroom) is deze extra verbinding op het rust-ECG te zien omdat tijdens het sinusritme de bundel ook antegraad geleidt (δ-golf). Toch kunnen zich orthodrome tachycardieën voordoen. Zie voor informatie de ESC-richtlijn Supraventricular tachycardia (2019).

Symptomen

De klachten veroorzaakt door de ritmestoornis worden bepaald door de mate waarin het hart nog kan functioneren, door de hartfrequentie en door activering van het autonome zenuwstelsel. Er is niet altijd een verband tussen de ernst van de ritmestoornis en de ernst van de symptomen. Soms veroorzaken ventriculaire ritmestoornissen geen symptomen, terwijl andere onschuldige ritmestoornissen juist heftige symptomen kunnen geven.

Wanneer tijdens de ritmestoornis het pompvermogen van het hart wordt aangetast, kan deze aanleiding geven tot een gevoel van zwakte, een verminderd inspanningsvermogen, een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid en flauwvallen (syncope). Hartritmestoornissen kunnen ook leiden tot verergering van de symptomen van een onderliggende hartziekte, zoals pijn op de borst en dyspneu.

Behandeldoel

Doel is het beëindigen of onderdrukken van hartritmestoornissen, en daarmee het verminderen van de kans op herhaling en complicaties zoals ischemie, hartfalen of plotselinge hartdood. Eventuele hinderlijke symptomen worden verlicht en de kwaliteit van leven zal verbeteren.

Uitgangspunten

Belangrijk is om eventuele onderliggende aandoening en comorbiditeit te behandelen en onder controle te houden. Die bepaalt vaak ook de keuze van de antiaritmica.

Voorafgaand aan het instellen van een behandeling moet een ECG worden gemaakt (eventueel ambulant) om een (waarschijnlijkheids-)diagnose te stellen, bij voorkeur tijdens de aritmie en in het bijzonder bij een SVT. Ook de respons op het toedienen van adenosine of na vagale stimulatie (sinus carotis-massage) kan helpen bij de diagnose. Meestal kan de diagnose op basis van het ECG worden gesteld. Het is belangrijk om te bepalen waar de aritmie vandaan komt: de atria, en/of de AV-knoop, of de ventrikels. Als de impulsgeleiding (QRS-breedte) van korte duur is en smal (≤ 120 ms) is, dan is de tachycardie vrijwel altijd supraventriculair. Is het een snel, breed QRS-complex (> 120 ms) dan kan de tachycardie supraventriculair of ventriculair zijn. Er is sprake van een VT tot het tegendeel is bewezen. Misdiagnose en daarmee een verkeerde geneesmiddelkeuze kan een averechts effect hebben. De voorgeschiedenis kan in veel gevallen ook bijdragend zijn in het stellen van de diagnose.

Aritmieën zijn medicamenteus te behandelen met antiaritmica (medicamenteuze cardioversie), niet-medicamenteus met elektrische cardioversie, ICD, katheterablatie of een operatie. Een pacemaker wordt meestal bij een traag hartritme toegepast. Therapieën worden vaak in combinatie gegeven, als aanvulling op elkaar.

Medicamenteus

Antiaritmica onderdrukken aritmieën door de elektrofysiologische eigenschappen van het prikkelgeleidingssysteem (sino-atriale(SA)-knoop, atrioventriculaire(AV)-knoop en His-Purkinje-systeem) en van het myocard te beïnvloeden. Zie voor het werkingsmechanisme en effecten antiaritmica klasse I, antiaritmica klasse III en antiaritmica klasse I en III of de afzonderlijke geneesmiddelteksten.

Met uitzondering van de β-blokkers is er voor antiaritmica geen overtuigend bewijs geleverd voor effectiviteit bij levensbedreigende VA of het voorkómen van plotselinge hartdood. Door de bijwerkingen, waaronder pro-aritmie (kunnen zelf aritmie veroorzaken) moeten ze met voorzichtigheid worden gebruikt. Zo kunnen klasse I-antiaritmica het QT-interval beïnvloeden of de geleiding vertragen.

Niet-medicamenteus

Katheterablatie heeft zich ontwikkeld als een belangrijke behandeloptie. Met een elektrische katheter wordt in het hart een groepje cellen uitgeschakeld door verhitting of bevriezing. Ablatie kan ook een optie zijn bij onvoldoende of geen respons op medicatie, de wens om niet langdurig medicijnen te gebruiken of bij een toename van ICD-interventies. Een operatie vindt zelden plaats, wanneer medicatie en katheterablatie falen.

Een implanteerbare defibrillator (ICD) wordt gebruikt voor primaire en secundaire preventie van VT en VF. Een ICD kan een aritmie stoppen maar nieuwe aritmieën niet voorkomen. Wanneer het aantal ICD-interventies toeneemt, kan katheterablatie worden ingezet om de aritmie te verminderen of te stoppen.

Een pacemaker wordt toegepast bij bradycardieën. Het systeem bestaat uit één of meer intracardiale elektroden (‘leads’) en een pulsgenerator. Pacemakers kunnen worden onderverdeeld naar de plaats waar het hart wordt geprikkeld: het rechteratrium (A), het ventrikel (V) of beide (‘dual’). Er bestaan ook 'leadless' pacemakers. Deze pacemakers ter grote van een capsule worden in het hart zelf geplaatst, en hebben geen geleidingsdraden nodig.

Geneesmiddelen

anesthetica, lokaal, parenteraal Toon kosten

anti-epileptica Toon kosten

antiaritmica klasse I Toon kosten

antiaritmica klasse I en III Toon kosten

antiaritmica klasse III Toon kosten

bètablokkers, systemisch Toon kosten

calciumantagonisten, overige Toon kosten

glycosiden Toon kosten

purinenucleoside Toon kosten

Literatuur

  1. ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia, 2019.
  2. ESCEuropean Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document on the management of supraventricular arrhythmias, 2017.
  3. ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhytmias and the prevention of sudden cardiac death, 2015. Let op: de meest recente richtlijn is nog niet verwerkt in deze tekst.

Vergelijken

Zie ook

Geneesmiddelgroep