magnesiumsulfaat (mineraal)

Samenstelling

Magnesiumsulfaat Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
100 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 5 ml, 10 ml
Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
150 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 5 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

magnesiumsulfaat (mineraal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor magnesiumsulfaat is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Ernstige magnesiumdeficiëntie;
  • Profylaxe en behandeling van convulsies bij ernstige pre-eclampsie of bij eclampsie;
  • Convulsies bij kinderen ten gevolge van acute nefritis.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Ernstige magnesiumdeficiëntie:

Langzaam i.v. 1–5 g per dag in verdeelde doses in de vorm van een 10%-oplossing, max. 1,5 ml/min. Als i.v. infuus 2,5–5 g in 1 liter glucose 5% of natriumchloride 0,9%.

(Pre)eclampsie:

I.v. infuus: oplaaddosis 4 g in 250 ml glucose 5%, max. 4 ml/min;

Onderhoudsdosering 5 g in 1 liter glucose 5%, infusiesnelheid 200 ml/uur (= 1 g/uur), verder aanpassen aan het klinisch beeld.

Convulsies door acute nefritis:

I.m. 20–40 mg/kg lichaamsgewicht als 15% oplossing (= 150 mg/ml).

Bijwerkingen

Symptomen van hypermagnesiëmie zoals 'flushes', hypotensie door perifere vaatverwijding, verlies van spierreflexen door neuronale blokkade, spierzwakte, sufheid.

Interacties

Het effect van suxamethonium en andere neuromusculair blokkerende middelen wordt versterkt. Ook de werking van alcohol en andere centraal dempende stoffen kan worden versterkt.

Voorzichtig zijn bij combinatie met nifedipine vanwege kans op versterkte hypotensie en neuromusculaire blokkade.

Thiazide-diuretica bevorderen de uitscheiding van magnesiumionen.

Zwangerschap

Farmacologisch effect: Magnesiumsulfaat niet gedurende 2 uur vóór de partus toedienen vanwege het risico van een voorbijgaande depressie van het centrale zenuwstelsel bij de pasgeborene, leidend tot hypotensie, ademhalingsstoornissen en intra-uteriene hypoxie. Bij continu infuus langer dan 7 dagen kunnen door stoornissen in de mineraalhuishouding afwijkingen aan het botweefsel van de foetus ontstaan.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift gedurende < 7 dagen worden gebruikt, behalve rond de partus.

Lactatie

Magnesium gaat over in de moedermelk.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • ernstig gestoorde nierfunctie;
  • hartblok.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij gedigitaliseerde patiënten.

Toediening dient langzaam te geschieden op geleide van regelmatige controle van het klinisch beeld (ademhaling, kniepeesreflex, urine-uitscheiding). Toediening staken bij vermindering van de ademhalingsfrequentie. Het antidotum calciumgluconaat gereed houden. Voor een goede diurese moet worden gezorgd. Regelmatig controleren van de plasmaspiegel van magnesium (max. 2,5–2,75 mmol) wordt aanbevolen.

Overdosering

Symptomen
maag-darmstoornissen, depressie van het centrale zenuwstelsel, brady-aritmieën (tot cardiaal arrest in de diastole), hypotensie.

Therapie
langzaam i.v. 1–2 g calciumgluconaat in een oplossing van 100 mg/ml.

Voor meer informatie over een vergiftiging met magnesiumsulfaat neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Magnesium is van belang voor de neuronale transmissie, de neuromusculaire prikkeloverdracht en voor verschillende enzymatische processen. Anticonvulsieve werking: i.v. direct, i.m. na 1 uur. Werkingsduur: i.v. 30 min., i.m. 3–4 uur.

Kinetische gegevens

Eliminatiemet de urine.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

magnesiumsulfaat (mineraal) hoort bij de groep magnesiumzouten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links