moclobemide

Samenstelling

Aurorix Mylan bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
150 mg, 300 mg

Moclobemide Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
150 mg, 300 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

moclobemide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Kies bij de behandeling van een depressieve episode een antidepressivum op basis van comorbiditeit, bijwerkingen, interacties, ervaring en prijs. Bij voorschrijven in de huisartsenpraktijk wordt een tricyclisch antidepressivum (TCA) of selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) aanbevolen. Er is een lichte voorkeur voor de SSRI’s vanwege een iets gunstiger bijwerkingenprofiel. Start in de gespecialiseerde GGZ eventueel met een TCA, een SSRI, een niet-selectieve serotonineheropnameremmer (SNRI), mirtazapine of bupropion. Bij klinisch opgenomen patiënten heeft een TCA de voorkeur.

Indicaties

Depressies, vooral met vitale kenmerken.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Depressie:

Volwassenen:

Begindosering: 300 mg/dag in 2–3 giften na de maaltijd. Bij een ernstige depressie kan indien nodig na ten minste 1 week de dosis verhoogd worden tot 600 mg/dag. De behandeling ten minste 4-6 weken voortzetten, om de effectiviteit te kunnen beoordelen. De behandeling voortzetten tot de patiënt gedurende 4–6 maanden symptoomvrij is.

Bij ernstige leverfunctiestoornis: dosering verlagen tot de helft of éénderde.

Bijwerkingen

Zeer vaak (≥ 10%): slaapstoornis, duizeligheid, hoofdpijn. Droge mond, misselijkheid.

Vaak (1-10%): Agitatie, angst, rusteloosheid. Paresthesie. Hypotensie. Braken, diarree, obstipatie. Irritatie.

Soms (0,1-1%): suïcidale gedachten, verwardheid. Visuele stoornis. Dysgeusie. Blozen. Urticaria, jeuk. Oedeem. Asthenie.

Zelden (0,01-0,1%): Suïcidaal gedrag. Wanen. Verminderde eetlust. Hyponatriëmie, stijging van leverenzymwaarden. Serotoninesyndroom.

Interacties

Algemene informatie:

  • Moclobemide is een remmer van CYP2C19.

Gecontra-indiceerd:

  • Gelijktijdig gebruik van selegiline, rasagiline, linezolid, bupropion, triptanen, tramadol, pethidine en dextromethorfan, vanwege de kans op het serotoninesyndroom.

Niet aanbevolen:

  • Gelijktijdig gebruik met overige serotonerge middelen (zoals SSRI's, clomipramine, imipramine, duloxetine, venlafaxine, vortioxetine, sint-janskruid) vermijden; bij tekenen van een serotoninesyndroom is nauwlettende controle vereist. Bij het overschakelen van een SSRI naar moclobemide moet een periode gelijk aan 4–5× de halfwaardetijd van de SSRI in acht worden genomen. Bij het overschakelen van een irreversibele MAO-remmer (tranylcypromine, fenelzine) naar moclobemide een periode van 14 dagen aanhouden. Na het staken van moclobemide kunnen serotonerge antidepressiva 24 uur later worden gestart.

Overige interacties:

  • Moclobemide versterkt het effect van opiaten; dosisaanpassing van morfine, fentanyl en codeïne kan nodig zijn. Bij gelijktijdig gebruik met CYP2C19-substraten (protonpompremmers, fluoxetine, fluvoxamine) kan de plasmaspiegel van deze middelen toenemen. Bij gelijktijdig gebruik met maprotiline kan de plasmaspiegel van dit middel toenemen. Het effect van systemisch toegediende sympathicomimetica kan worden versterkt.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.
Farmacologisch effect: remt de borstvoeding door verlaging van de prolactinespiegel.
Advies: Weeg het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Contra-indicaties

Acute verwardheidstoestanden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vanwege meer kans op interactie met tyramine wordt aanbevolen het eten van grote hoeveelheden tyramine-rijk voedsel (bv. > 100 g oude gerijpte kaas) te vermijden.

Staak de behandeling bij het optreden van symptomen van (hypo)manie. Overweeg de behandeling te staken of de dosering te verlagen indien aan het begin van de behandeling slapeloosheid, agitatie of opwinding optreedt. Een behandeling mag niet plotseling worden gestaakt, de dosering moet geleidelijk worden verminderd.

Wees voorzichtig bij hyperthyreoïdie of feochromocytoom in verband met een theoretische kans op hypertensieve reacties.

Ter preventie van suïcidepogingen is nauwkeurige observatie noodzakelijk, vooral in het begin van de therapie en na dosisaanpassingen. Met name bij suïcidaal gedrag en/of suïcidale gedachten in de anamnese en bij patiënten < 25 jaar is goede vervolging aangewezen, vanwege meer kans op suïcidaal gedrag.

Vanwege het ontbreken van gegevens wordt het gebruik bij kinderen < 18 jaar afgeraden.

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen; vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Overdosering

Symptomen
Alleen in combinatie met een overdosering van andere middelen kan overdosering van moclobemide tot levensbedreigende situaties leiden.

Therapie
Zie voor meer informatie over de behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Reversibele MAO-A-remmer. Moclobemide verhoogt de concentratie van serotonine, noradrenaline en dopamine, neurotransmitters die vooral door MAO-A worden afgebroken.

Kinetische gegevens

Resorptievolledig.
F80% na meervoudige doses.
T max1 uur.
V d1,2 l/kg.
Metaboliseringbijna volledig door oxidatie, o.a. via CYP2C19 en CYP2D6.
Eliminatie> 95% via de nieren waarvan < 1% onveranderd.
T 1/2el2–4 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

moclobemide hoort bij de groep MAO-A-remmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links