olodaterol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Striverdi Aanvullende monitoring Boehringer Ingelheim bv

Toedieningsvorm
Inhalatie-oplossing 'Respimat'
Sterkte
2,5 microg/dosis
Verpakkingsvorm
60 doses

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

olodaterol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De belangrijkste stappen bij de behandeling van COPD zijn stoppen met roken en voldoende bewegen. In eerste instantie (bij een lichte ziektelast) start met een kortwerkende luchtwegverwijder: ipratropium of een β2-sympathicomimeticum. Bij aanhoudende klachten en/of exacerbaties is onderhoudsbehandeling met een langwerkende luchtwegverwijder (parasympathicolyticum, β2-sympathicomimeticum) aangewezen. Bij frequente ernstige exacerbaties (≥ 2 behandelingen/jaar of ≥ 1 ziekenhuisopname/jaar) kan naast de langwerkende luchtwegverwijder een proefbehandeling met inhalatiecorticosteroïden worden gestart. Bij de keuze van een inhalator spelen patiëntgebonden factoren, zoals coördinatie en inspiratiekracht, een belangrijke rol voor het behalen van een optimaal effect. Dit middel heeft geen meerwaarde ten opzichte van langer bestaande langwerkende middelen. De effectiviteit en bijwerkingen op lange termijn zijn onbekend.

Indicaties

Bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD).

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling van COPD

Volwassenen (incl. ouderen)

5 microg (2 inhalaties) 1×/dag, elke dag op hetzelfde tijdstip.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): nasofaryngitis. Duizeligheid. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): hypertensie. Artralgie. Met bijwerkingen als bij β2-agonisten moet rekening worden gehouden: ischemische hartziekte, hypotensie, tachycardie, aritmie, palpitaties, angina pectoris, tremor, hoofdpijn, zenuwachtigheid, droge mond, misselijkheid, spierkrampen, vermoeidheid, malaise, hypokaliëmie, hyperglykemie en metabole acidose.

Interacties

Gelijktijdige toediening van andere sympathicomimetica (bv. efedrine) kan de bijwerkingen van olodaterol versterken. Niet gebruiken in combinatie met andere langwerkende β2-sympathicomimetica.

Bètablokkers, in het bijzonder niet-selectieve, antagoneren de werking van olodaterol.

Hypokaliëmie kan eerder optreden bij hypoxie en bij gelijktijdig gebruik van niet-kaliumsparende diuretica, corticosteroïden of theofylline; bij deze patiënten de kaliumconcentratie controleren.

Bij gelijktijdig gebruik van systemische corticosteroïden is er meer kans op hyperglykemie.

Er is meer kans op ventriculaire aritmieën bij combinatie met andere middelen die het QT-interval verlengen (zoals o.a. kinidine, disopyramide, erytromycine, fenothiazinen, antihistaminica en tricyclische antidepressiva).

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Bij toediening aan het einde van de zwangerschap kan weeënremming optreden.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ja, bij dieren. De systemische blootstelling bij vrouwen die borstvoeding is verwaarloosbaar klein, relevante effecten op de zuigeling worden niet verwacht.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding afwegen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Olodaterol is niet geïndiceerd voor de behandeling van astma noch als rescue-medicatie voor de behandeling van acute episoden van bronchospasmen. Bij optreden van paradoxale bronchospasmen of allergische reacties het gebruik van olodaterol direct staken en op een andere behandeling overgaan.

Comorbiditeit: Wees voorzichtig bij hypokaliëmie, cardiovasculaire aandoeningen (ischemisch hartlijden, ernstig hartfalen, hypertrofische obstructieve cardiomyopathie, myocardinfarct, aritmieën, hypertensie en aneurisma), bekende of vermoede verlenging van het QT-interval, convulsieve aandoeningen en hyperthyroïdie.

Diabetes mellitus: Bij diabetes mellitus wordt aangeraden om in het begin van de behandeling met β2-sympathicomimetica aanvullende bloedglucosecontroles uit te voeren.

Hulpstoffen: Benzalkoniumchloride, in inhalatieoplossing, kan piepende ademhaling en bronchospasmen geven, vooral bij astma.

Eigenschappen

Selectief lang werkend β2-sympathicomimeticum. Werking: binnen 5 min. Werkingsduur: ten minste 24 uur.

Kinetische gegevens

Overig steady-state wordt na 8 dagen bereikt.
V d 15,8 l/kg.
Metabolisering in de lever door directe glucuronidering en door O-demethylering gevolgd door conjugatie. De metabolieten zijn niet relevant voor de farmacologische werking.
Eliminatie voornamelijk met de feces.
T 1/2el ca 45 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

olodaterol hoort bij de groep bèta2-sympathicomimetica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links