olopatadine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Opatanol (als hydrochloride) Novartis Europharm ltd.

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,1%)
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

olopatadine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een allergische conjunctivitis geven oogdruppels met een antihistaminicum veelal verlichting van de klachten. Voeg bij hardnekkige en hevige conjunctivitisklachten, prednisolon-oogdruppels toe (max. 3 dagen). Bij hevige klachten aan de oogleden, kan aanbrengen van hydrocortisoncrème gedurende enkele dagen effectief zijn. Overweeg bij frequent recidiverende conjunctivitis een onderhoudsbehandeling met een antihistaminicum-oogdruppel; combineer met een (‘niet-sederend’) oraal antihistaminicum bij onvoldoende effect. Behandel een rinoconjunctivitis in eerste instantie met een corticosteroïdneusspray, aangezien de oogklachten hierdoor vaak al afnemen

Indicaties

  • Behandeling van oculaire objectieve en subjectieve symptomen van seizoensgebonden allergische conjunctivitis.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Oculaire symptomen van allergische conjunctivitis:

Volwassenen en kinderen ≥ 3 jaar:

1 druppel 2×/dag (om de 8 uur) in de conjunctivale zak. Indien noodzakelijk kan de behandeling tot 4 maanden worden gecontinueerd.

Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken, wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar neus- en keelholte; hierdoor neemt de kans op systemische reacties af.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokaal: Vaak (1-10%): oogklachten (pijn, irritatie, droogte, abnormaal gevoel).

Soms (0,1-1%): oogklachten (jeuk, ongemak, wazig zien), fotofobie, keratitis (punctata), cornea-erosie, corneakleuring, conjunctivale follikels, oculaire hyperemie, oogafscheiding, tranenvloed, ooglidklachten (jeuk, erytheem, spasme). Contactdermatitis.

Verder zijn gemeld: cornea-oedeem, mydriasis, conjunctivitis, oogzwelling, ooglidoedeem, korstvorming op de ooglidrand.

Systemisch: Vaak (1-10%): vermoeidheid. Dysgeusie, hoofdpijn. Droge neus.

Soms (0,1-1%): duizeligheid, hypo-esthesie. Branderig gevoel van de huid, droge huid. Rinitis.

Verder zijn gemeld: misselijkheid, braken. Malaise, asthenie. Slaperigheid. Dyspneu, sinusitis. Dermatitis, erytheem. Overgevoeligheid, zwelling van gelaat.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Bij gebruik van de oogdruppels zijn echter gezien de lage systemische belasting geen nadelige effecten bij de foetus te verwachten.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Bij de mens onbekend, bij dieren wel.

Farmacologisch effect: Het is niet waarschijnlijk dat toepassing van de oogdruppels aanleiding geeft tot detecteerbare hoeveelheden in de moedermelk.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren; draag daarom geen zachte contactlenzen, harde contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen. Als een aanmerkelijk beschadigde cornea gemeld is, kan het gebruik van fosfaathoudende oogdruppels leiden tot corneacalcificaties. Er zijn geen gegevens over het gebruik bij kinderen jonger dan drie jaar.

Eigenschappen

Antihistaminicum. Olopatadine is een dibenzoxipinederivaat met hoge affiniteit voor de histamine H1-receptor. Na toepassing op het oog geeft het meestal snel verlichting van de symptomen van allergische conjunctivitis.

Kinetische gegevens

Resorptie vanuit het oog gering, plasmaconcentraties zijn 50–200 keer lager dan na orale doses.
Eliminatie hoofdzakelijk via de urine, onveranderd.
T 1/2el 8–12 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

olopatadine hoort bij de groep antihistaminica, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links