pentoxifylline

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Trental Genzyme Europe bv

Toedieningsvorm
Tablet met gereguleerde afgifte
Sterkte
400 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

pentoxifylline vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bestrijd bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) de pijn en verwijs de patiënt bij verdenking op acute ischemie met spoed naar de vaatchirurg voor eventuele revascularisatie. Het beleid is gericht op pijnbestrijding en voorkomen van amputatie. Bij chronisch obstructief vaatlijden behandelen volgens de NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement (secundaire preventie). Het effect van geneesmiddelen om de arteriële doorbloeding gunstig te beïnvloeden, zoals pentoxifylline of iloprost, is zeer beperkt.

Ten opzichte van placebo geeft pentoxifylline slechts een geringe, klinisch niet relevante, verbetering van de loopafstand. Omdat de klinische effecten zeer gering zijn en de bijwerkingen ernstig kunnen zijn, wordt pentoxifylline afgeraden bij PAV.

Indicaties

  • Ernstige claudicatio intermittens, als looptraining niet mogelijk is of onvoldoende effect heeft.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Claudicatio intermittens:

400 mg twee- à driemaal per dag na de maaltijd. Bij ernstige vaatstoornissen beginnen met 400 mg eenmaal per dag en geleidelijk verhogen. Als na 2–3 maanden het resultaat onvoldoende is, heeft voortzetting geen zin.

Tabletten innemen zonder kauwen.

Bijwerkingen

Angina pectoris, tachycardie, hartritmestoornissen. Maag-darmstoornissen (buikkrampen, misselijkheid, braken, diarree), cholestase. Duizeligheid, hoofdpijn, opvliegers. Hemorragie (incl. huidbloeding, slijmvliesbloeding, retinale bloeding met mogelijk visusstoornis).

Zelden anafylactische/anafylactoïde reacties, angio–oedeem, bronchospasmen, anafylactische shock. Jeuk, huiduitslag, urticaria, erythema. Agitatie, slaapstoornis.

Er is melding gedaan van aseptische meningitis met name bij patiënten met een collageenaandoening (bv. SLE, MCTD). Verhoging van transaminasen, verlaging van de bloeddruk. Trombocytopenie, aplastische anemie.

Interacties

Combinatie met ciprofloxacine kan de pentoxifyllinespiegel verhogen.

Het effect van bloedglucoseverlagende middelen of vitamine K-antagonisten kan versterkt worden door pentoxifylline; monitoring is noodzakelijk. Bij combinatie met geneesmiddelen die de trombocytenaggregatie remmen (zoals clopidogrel, eptifibatide, tirofiban, epoprostenol, iloprost, anagrelide, acetylsalicylzuur, dipyridamol) is er meer kans op een bloeding; combinatie alleen voorzichtig toepassen.

Versterking van de werking van antihypertensiva of andere bloeddrukverlagende medicatie is mogelijk.

Bij combinatie met cimetidine kan de plasmaconcentratie van pentoxifylline en de actieve metaboliet toenemen.

De theofyllinespiegel kan toenemen door combinatie met pentoxifylline.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden.

Farmacologisch effect: Een risico voor de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • massale bloedingen (ook retinaal);
  • lever- of nierfunctiestoornissen;
  • hypotensie;
  • overgevoeligheid voor andere methylxanthinen (theofylline, coffeïne).

Waarschuwingen en voorzorgen

Monitoring is noodzakelijk bij: ernstige hartritmestoornissen, een myocardinfarct, gelijktijdige behandeling met ciprofloxacine, vitamine K–antagonisten of met bloedglucoseverlagende middelen.

Bij de eerste tekenen van een anafylactische reactie het gebruik van pentoxifylline stoppen en een arts raadplegen.

Bij ernstige vaatstoornissen dient men vooral bij hoge doseringen rekening te houden met tijdelijke bloeddrukdaling, gepaard gaande met angina pectoris.

Overdosering

Neem voor informatie over een pentoxifylline-vergiftiging contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Xanthinederivaat. Hoewel het mechanisme nog niet volledig bekend is, wordt de werking toegeschreven aan een toegenomen vervormbaarheid van de erytrocyten, remming van de trombocytenaggregatie en verlaging van een verhoogd fibrinogeengehalte in het plasma. Hierdoor neemt de bloedviscositeit af, waardoor de doorbloeding in de microcirculatie toeneemt. Farmacokinetisch bestaat er een grote intra- en interindividuele variatie.

Kinetische gegevens

Resorptie vrijwel volledig.
F ca. 20% door groot first-pass-effect.
T max 2–4 uur.
Metabolisering vnl. in de lever, in verschillende metabolieten, waaronder de actieve metaboliet 1-(5'-hydroxyhexyl)-3,7-dimethylxanthine (Metaboliet I), waarschijnlijk door CYP1A2.
Eliminatie vnl. met de urine als metabolieten.
T 1/2el 0,4–0,8 uur, 1–1,6 uur (metabolieten).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

pentoxifylline hoort bij de groep xanthinederivaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links