pyridoxine

Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Pyridoxine tablet XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
20 mg, 50 mg, 100 mg

Pyridoxine injectievloeistof (hydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
50 mg/ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

pyridoxine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Pyridoxine kan bij de genoemde indicaties worden voorgeschreven.

Indicaties

 • Pyridoxinedeficiëntie, bv. bij:

  • chronische isoniazide-toediening;
  • zwangerschap;
  • gebruik van orale anticonceptiva.
 • Klinische symptomen van vit. B6-tekort zoals:

  • seborroïsche huidafwijkingen;
  • glossitis;
  • stomatitis;
  • hypochrome anemie;
  • perifere neuropathie.
 • Pyridoxine-afhankelijke syndromen zoals:

  • sideroblastaire anemie;
  • bepaalde vormen van convulsies bij kinderen (pyridoxine afhankelijke epilepsie);
  • stofwisselingsstoornissen zoals homocystinurie en cystathionurie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Pyridoxine–deficiëntie:

Volwassenen:

Lichte tot matige deficiëntieverschijnselen: 50 mg/dag; bij onvoldoende effect of bij ernstiger deficiëntieverschijnselen verhogen tot 100 mg/dag.

Bij pyridoxine-afhankelijke syndromen de dosering individueel vaststellen, hogere doseringen kunnen noodzakelijk zijn.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): allergische reacties, jeuk, huiduitslag en roodheid van de huid.

Verder zijn gemeld: perifere sensorische en sensomotorische neuropathie.

Interacties

Isoniazide, hydralazine en penicillamine antagoneren de werking van pyridoxine.

Hoge oestrogeenspiegels, bijvoorbeeld door orale anticonceptiva of zwangerschap, kunnen het pyridoxine-afhankelijke tryptofaanmetabolisme veranderen, waardoor het effect van pyridoxine afneemt.

Serumspiegels van fenytoïne en fenobarbital kunnen worden verlaagd bij gelijktijdige toediening van pyridoxine.

Pyridoxine kan het effect van levodopa (zonder begeleidende decarboxylaseremmer) verminderen.

Zwangerschap

Teratogenese: In normale doses geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Hoge doses kunnen bij de pasgeborene convulsies veroorzaken.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij langdurig gebruik en/of hoge doseringen kunnen ernstige sensorische en sensomotorische perifere polyneuropathie optreden.

Bij plotseling staken van chronisch gebruik van 200 mg pyridoxine of meer per dag kunnen symptomen van afhankelijkheid optreden.

Overdosering

Symptomen

Hoge dagelijkse doseringen zoals 500 mg of meer gedurende 2 maanden of langer kunnen ernstige perifere neuropathie veroorzaken.

Voor meer informatie over een vergiftiging met pyridoxine zie de stofmonografie vitamine B6 via Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (zoek op pyridoxine).

Eigenschappen

Vitamine B6 wordt in het lichaam gefosforyleerd tot in hoofdzaak pyridoxalfosfaat, dat als co-enzym vooral betrokken is bij het metabolisme van aminozuren. Pyridoxalfosfaat is tevens belangrijk voor de synthese van verschillende aminen (bv. GABA) die in het centrale zenuwstelsel de rol van neurotransmitter vervullen en voor de vorming van hemoglobine.

Kinetische gegevens

Resorptie goed en snel via passieve diffusie in het proximale deel van de dunne darm.
Overig de lichaamsreserve bevindt zich vooral in spierweefsel.
Metabolisering in pyridoxalfosfaat en in mindere mate pyridoxaminefosfaat.
Eliminatie vnl. met de urine.
T 1/2el oraal circa 10 dagen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

pyridoxine hoort bij de groep vitamine b-groep.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links