tizanidine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Sirdalud (als hydrochloride) Novartis Pharma bv

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'MR'
Sterkte
6 mg
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
2 mg, 4 mg

Tizanidine (als hydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
2 mg, 4 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tizanidine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie de VRA-Richtlijn Cerebrale en/of spinale spasticiteit 2016 voor aanbevelingen in de behandeling met orale spasmolytica.

Indicaties

 • Tablet: Spasmen van de skeletspieren,

  • bij statische en functionele aandoeningen van de wervelkolom (cervicale en lumbale syndromen);
  • na operatieve ingrepen aan het bewegingsapparaat bv. bij een discus-hernia of gewrichtsaandoeningen van de heup.
 • Tablet of capsule mga: Spasticiteit door neurologische aandoeningen zoals:

  • multipele sclerose;
  • chronische myelopathie;
  • degeneratieve aandoeningen van het ruggenmerg;
  • een cerebrovasculair accident;
  • cerebrale verlammingsverschijnselen.

Dosering

Vanwege de nauwe therapeutische breedte en de hoge inter-patiënt variabiliteit de dosis individueel instellen. Een lage startdosis van 2 mg 3×/dag vermindert de kans op bijwerkingen.

Klap alles open Klap alles dicht

Spasmen van skeletspieren

Volwassenen

Aanbevolen dosering: 2–4 mg 3×/dag. In ernstige gevallen kan een extra dosis van 2-4 mg worden gegeven. De vierde dosis bij voorkeur 's avonds laat toedienen ter vermindering van het sedatief effect.

Spasticiteit door neurologische aandoeningen

Volwassenen

Begindosering: 2 mg 3×/dag of 1 capsule mga van 6 mg 1×/dag (max. 6 mg/dag). De dosering voor de tabletten iedere 3–7 dagen met 2–4 mg verhogen, gewoonlijk tot 12–24 mg/dag in 3–4 doses; max. 36 mg/dag. Voor de capsules mga de dosering iedere 3–7 dagen met 1 capsule van 6 mg verhogen, gewoonlijk tot 12 mg 1×/dag; 24 mg per dag is zelden nodig.

Bij verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 25 ml/min): begindosering 2 mg 1×/dag en op geleide van werkzaamheid en bijwerkingen eerst de eenmaal daagse dosering geleidelijk verhogen alvorens de toedieningsfrequentie te verhogen.

Bij ouderen en mensen met een mild verminderde leverfunctie: starten met de laagst mogelijke dosis en in kleine stappen titreren op geleide van tolerantie en werkzaamheid, hierbij wordt aanbevolen eerst de eenmaal daagse dosering te verhogen, alvorens de frequentie van toediening wordt aangepast, zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen. NB: toepassing bij significante leverfunctiestoornissen is gecontra-indiceerd.

Staken van de behandeling: hierbij de dosering langzaam afbouwen, met name bij patiënten die gedurende langere tijd hoge doseringen hebben gebruikt, dit om reboundhypertensie en tachycardie te voorkomen.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Zeer vaak

Algemeen en toedieningsplaats

 • Vermoeidheid

Maagdarmstelsel

 • Droge mond
 • Gastro-intestinale stoornis

Skeletspieren en bindweefsel

 • Spierzwakte

Zenuwstelsel

 • Duizeligheid
 • Slaperigheid

Vaak

Bloedvaten

 • Hypotensie

Maagdarmstelsel

 • Nausea

Onderzoeken

 • Transaminasen verhoogd

Psyche

 • Slaapstoornis
 • Slapeloosheid

Soms

Hart

 • Bradycardie

Beschreven, met onbekende frequentie

Algemeen en toedieningsplaats

 • Asthenie
 • Geneesmiddelontwenningsverschijnselen-syndroom
 • Verwardheid

Bloedvaten

 • Shock

Huid en onderhuid

 • Angio-oedeem
 • Dermatitis
 • Erytheem
 • Huiduitslag
 • Jeuk
 • Urticaria

Immuunsysteem

 • Anafylaxie
 • Overgevoeligheidsreactie

Lever en galwegen

 • Acute hepatitis
 • Leverfalen

Maagdarmstelsel

 • Braken
 • Buikpijn

Oog

 • Wazig zien

Oor en evenwichtsorgaan

 • Vertigo

Psyche

 • Hallucinaties

Zenuwstelsel

 • Dysartrie
 • Syncope

Algemeen en toedieningsplaats (In meer dan 10% van de gevallen)

Vermoeidheid Zeer vaak
Beschreven, met onbekende frequentie
Asthenie
Geneesmiddelontwenningsverschijnselen-syndroom
Verwardheid

Bloedvaten (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Hypotensie Vaak
Beschreven, met onbekende frequentie
Shock

Hart (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Bradycardie Soms

Huid en onderhuid (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Angio-oedeem
Dermatitis
Erytheem
Huiduitslag
Jeuk
Urticaria

Immuunsysteem (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Anafylaxie
Overgevoeligheidsreactie

Lever en galwegen (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Acute hepatitis
Leverfalen

Maagdarmstelsel (In meer dan 10% van de gevallen)

Droge mond Zeer vaak
Gastro-intestinale stoornis
Nausea Vaak
Beschreven, met onbekende frequentie
Braken
Buikpijn

Onderzoeken (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Transaminasen verhoogd Vaak

Oog (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Wazig zien

Oor en evenwichtsorgaan (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Vertigo

Psyche (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Slaapstoornis Vaak
Slapeloosheid
Beschreven, met onbekende frequentie
Hallucinaties

Skeletspieren en bindweefsel (In meer dan 10% van de gevallen)

Spierzwakte Zeer vaak

Zenuwstelsel (In meer dan 10% van de gevallen)

Duizeligheid Zeer vaak
Slaperigheid
Beschreven, met onbekende frequentie
Dysartrie
Syncope

Toelichting

 • Bij lage doseringen zoals bij spasmen treden minder (frequent) bijwerkingen op dan bij hoge doseringen zoals bij spasticiteit.
 • Geneesmiddelenontwenningsverschijnselen–syndroom: Met name na langdurig gebruik, gebruik van hoge doses of in combinatie met antihypertensiva zijn na plotseling staken ontwenningsverschijnselen gemeld: rebound-hypertensie, tachycardie en hypertonie; in extreme gevallen kan rebound-hypertensie leiden tot een CVA.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met sterke CYP1A2-remmers, zoals fluvoxamine en ciprofloxacine, is gecontra-indiceerd vanwege toename van de tizanidinespiegel die kan resulteren in symptomen van overdosering (QTc-verlenging).

Gelijktijdig gebruik met andere CYP1A2-remmers, zoals amiodaron, propafenon, cimetidine, norfloxacine en orale anticonceptiva wordt ontraden.

Niet gelijktijdig gebruiken met α2-agonisten (clonidine) vanwege een aanvullend hypotensief effect.

Voorzichtig zijn bij combinatie met andere middelen die QTc-verlenging (bv. amitriptyline, azitromycine) kunnen veroorzaken.

Antihypertensiva (incl. diuretica) vergroten het risico van hypotensie en bradycardie.

Alcohol en andere centraal dempende stoffen versterken het centraal depressieve effect.

Gelijktijdig gebruik van rifampicine kan de tizanidinespiegel halveren, waardoor, indien gelijktijdig gebruik noodzakelijk is, een voorzichtige dosisaanpassing nodig kan zijn.

Gebruik van CYP1A2-inductoren en roken (induceert CYP1A2) kan leiden tot een lagere tizanidineconcentratie; indien het roken tijdens de behandeling gestaakt wordt kan de tizanidineconcentratie hierdoor toenemen ten opzichte van voorheen.

Tizanidine kan de sederende en hypotensieve effecten van alcohol versterken. Baclofen, antihistaminica en hypnotica kunnen de sederende effecten van tizanidine versterken.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dierproeven aanwijzingen voor schadelijkheid, en voor verhoogde pre- en perinatale sterfte bij maternale toxische doses.

Farmacologisch effect: Spierverslapping mogelijk.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden (bij dieren).

Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

 • significant verminderde leverfunctie.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Insluipend doseren om de centrale effecten te beperken en de patiënt aan de over het gehele lichaam afgenomen spierspanning te laten wennen.

Voorzichtig bij ouderen en bij mensen met nierfunctiestoornissen.

Leverfunctie: Bij dagdoses van 12 mg of meer gedurende de eerste vier maanden maandelijks de leverfunctie controleren, evenals bij symptomen van hepatische disfunctie zoals misselijkheid, anorexie of moeheid. Bij aanhoudende ALAT- of ASAT-serumniveau's van meer dan driemaal de bovengrens van het normale bereik de behandeling staken.

Om reboundhypertensie, tachycardie en hypertonie te voorkomen het gebruik niet plotseling staken, maar geleidelijk.

Overgevoeligheidsreacties: Bij anafylaxie of angio-oedeem met shock of ademhalingsproblemen de behandeling direct staken en een passende behandeling instellen.

Niet gebruiken bij kinderen (< 18 jaar) vanwege beperkte ervaring.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

QTc-verlenging, miose, dyspneu en coma.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met tizanidine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Spierrelaxans waarvan het belangrijkste aangrijpingspunt in het ruggenmerg ligt. Remt op spinaal niveau de polysynaptische signaaltransmissie, die zorgt voor de verhoogde skeletspiertonus. Vermoedelijk stimuleert tizanidine presynaptische α2-receptoren, waardoor de vrijgifte van exciterende aminozuren (die NDMA-receptoren stimuleren) wordt geremd. Het antispastische effect en de cardiovasculaire bijwerkingen zijn gekoppeld aan de plasmaspiegel.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en vrijwel volledig (tablet, capsule mga).
F 34% vanwege groot 'first pass'-effect.
T max tablet 1 uur, caps. mga ca. 8,5 uur. Max. plasmaconcentratie is bij caps. mga 60% lager.
V d 2,6 l/kg
Metabolisering in belangrijke mate (ca. 95%) in de lever via CYP1A2 tot inactieve metabolieten.
Eliminatie 70% met de urine (4,5% in onveranderde vorm), 30% met de feces.
T 1/2el 2–4 uur, bij nierinsufficiëntie verlengd tot ca. 14 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tizanidine hoort bij de groep spierrelaxantia, centraal werkend.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links