tolperison

Samenstelling

Tolpermyo (hydrochloride) Will-Pharma bv

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
50 mg, 150 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tolperison vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Indien bij spasticiteit als gevolg van beroerte behandeling met orale spasmolytica aan de orde is, kan naast baclofen en tizanidine tolperison worden overwogen. Een keuze tussen deze middelen is moeilijk te maken aangezien iedere patiënt anders zal reageren op deze middelen.

Indicaties

Symptomatische behandeling van spasticiteit na beroerte bij volwassenen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Spasticiteit na beroerte:

Volwassenen:

Oraal: Titreren op geleide van individuele behoefte en tolerantie. Gebruikelijk is: 150–450 mg/dag, verdeeld over 3 doses. Bij matige nier- of leverfunctiestoornis: individuele titratie met een nauwlettende controle van de conditie en nierfunctie van de patiënt.

De tablet na de maaltijd innemen met een glas water; zorg voor consistente toediening in relatie tot maaltijden, omdat onvoldoende voedselopname een veel lagere biologische beschikbaarheid geeft.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): anorexia, slaapstoornissen, slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, hypotonie, buikpijn, diarree, droge mond, dyspepsie, misselijkheid, spierzwakte, spierpijn, pijn in de armen en benen, asthenie, malaise, vermoeidheid.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties, anafylactische reactie, depressie, aandachtstoornis, tremor, stuipen, gevoelsuitval, zintuiglijke stoornissen, lethargie, gezichtsstoornis, tinnitus, vertigo, angina pectoris, tachycardie, palpitatie, bloeddrukverlaging, blozen, dyspneu, neusbloeding, tachypneu, epigastrische pijn, obstipatie, opgeblazen gevoel, braken, lichte leverbeschadiging, allergische dermatitis, overvloedige transpiratie, jeuk, netelroos, huiduitslag, enuresis, proteïnurie, gevoel van dronkenschap, gevoel van warmte, gevoel van dorst, stijging bilirubine, afwijkingen leverenzymen, afname aantal trombocyten, toename aantal witte bloedlichaampjes.

Zeer zelden (< 0,01%): anemie, lymfadenopathie, anafylactische shock, polydipsie, verwardheid, bradycardie, osteopenie, pijn op de borst, verhoogde creatinine.

Interacties

Het verhoogt de bloedspiegel van dextromethorfan en waarschijnlijk ook van andere CYP2D6-substraten, zoals tolterodine, venlafaxine, atomoxetine, desipramine, dextromethorfan, metoprolol, nebivolol en perfenazine.

Bij gelijktijdige toediening met andere centraal werkende spierrelaxantia dosisverlaging van tolperison overwegen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijke effecten.
Advies: Alleen gebruiken (met name in het 1e trimester) als de verwachte voordelen eenduidig opwegen tegen het eventuele risico voor de foetus.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onvoldoende gegevens.
Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

myasthenia gravis.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij optreden van overgevoeligheidsreacties onmiddellijk de behandeling stoppen. Vrouwen en patiënten met overgevoeligheid voor andere geneesmiddelen of met een voorgeschiedenis van allergie hebben meer kans op overgevoeligheidsreacties. Voorzichtigheid is geboden bij overgevoeligheid voor lidocaïne door kruisovergevoeligheid vanwege de vergelijkbare chemische structuur.

Bij patiënten met een nier- of leverfunctiestoornis is weinig ervaring en er treden meer bijwerkingen op. Het gebruik wordt afgeraden bij patiënten met een ernstige nier of -leverfunctiestoornis.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met tolperison contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, vergiftigingen.info

Eigenschappen

Centraalwerkende spierontspanner. Het exacte werkingsmechanisme is onbekend. Het bindt sterk aan het zenuwweefsel, met name in de hersenstam, het ruggenmerg en de perifere zenuwen. Het belangrijkste effect is de remming van de reflexbogen en de remming van de dalende banen. De chemische structuur is vergelijkbaar met die van lidocaïne; evenals lidocaïne heeft het een membraanstabiliserend effect en vermindert het de prikkelbaarheid van primaire afferenten en motorische neuronen. Het remt op dosisafhankelijke wijze de spanningsgevoelige natriumkanalen, waardoor de amplitude en frequentie van het actiepotentiaal verlaagd worden. Daarnaast heeft tolperison een remmend effect op de spanningsgevoelige calciumkanalen, waardoor de transmitterafgifte uit de primaire afferenten verminderd kan zijn. Tolperison is een zwakke adrenerge antagonist en heeft een antimuscarinerg effect.

Kinetische gegevens

F20%, vanwege significant first-pass-metabolisme. Bij een vetrijke maaltijd is de biologische beschikbaarheid 2× zo groot.
T max0,5–1,5 uur. Bij een vetrijke maaltijd is de Tmax met 30 min verlengd.
Metaboliseringuitgebreid in de lever en nieren.
Eliminatievia de nieren, > 99% als metabolieten.
T 1/2el1,5 uur (na i.v. toediening); 2,5 uur (na orale toediening)

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tolperison hoort bij de groep spierrelaxantia, centraal werkend.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links