Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

linagliptine/metformine

Jentadueto

diabetes mellitus type 2

oraal

sitagliptine/metformine

Janumet, Sitagliptine/​metformine, Velmetia

diabetes mellitus type 2

oraal

vildagliptine/metformine

Eucreas, Vildagliptin/​metformin

diabetes mellitus type 2

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Deze groep bestaat uit combinaties van metformine (een biguanide) met een DPP4-remmer.

Werkingsmechanisme

DPP4-remmers remmen het enzym dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) en voorkomen hiermee hydrolyse van humane incretinehormonen. Hierdoor stijgen de plasmaconcentraties van de actieve vormen van humaan glucagonachtig peptide-1 (GLP-1) en 'glucose-dependent insulinotropic peptide' (GIP), dit leidt tot:

  • stimulering van de glucoseafhankelijke insulinesecretie door β-cellen van de pancreas;
  • onderdrukking van de glucagonafgifte, waardoor de hepatische glucoseafgifte daalt.

Metformine:

  • vermindert de glucoseproductie in de lever;
  • verhoogt de insulinegevoeligheid van perifere weefsels (met name spieren, adipocyten), waardoor de glucoseopname toeneemt.

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie.

Typerende bijwerkingen

Vanwege de diversiteit binnen deze groep, staan hier geen Typerende bijwerkingen; zie daarvoor de afzonderlijke teksten:

Zie ook

Indicaties