Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Firazyr (als acetaat) Takeda Nederland bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
voorgevulde spuit 3 ml

Icatibant (als acetaat) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
voorgevulde spuit 3 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van acute aanvallen van erfelijk angio-oedeem als gevolg van C1- esteraseremmerdeficiëntie kunnen C1-esteraseremmerpreparaten of icatibant worden gebruikt. Klinisch relevante symptoomverbetering treedt op circa 1 uur na toediening, na circa 10 uur zijn de meeste symptomen grotendeels verdwenen.

Indicaties

  • Acute aanvallen van erfelijk angio-oedeem (HAE) bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar met C1-esteraseremmerdeficiëntie.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Acute aanvallen van erfelijk angio-oedeem bij C1-esteraseremmerdeficiëntie

Volwassenen

30 mg (3 ml) s.c., bij onvoldoende effect of bij terugkeer van de symptomen na 6 uur herhalen, zo nodig na 6 uur nogmaals herhalen, max. 90 mg per 24 uur.

Kinderen van 2–17 jaar en zwaarder dan 12 kg

Bij een lichaamsgewicht van 12–25 kg: 10 mg (1 ml) s.c.; bij een lichaamsgewicht van 26–40 kg: 15 mg (1,5 ml) s.c.; bij een lichaamsgewicht van 41–50 kg: 20 mg (2 ml) s.c.; bij een lichaamsgewicht van 51–65 kg: 25 mg (2,5 ml) s.c.; bij een lichaamsgewicht > 65 kg: 30 mg (3 ml) s.c.

Bij een verminderde lever- of nierfunctie is een dosisaanpassing niet nodig.

Toediening

  • Subcutaan, langzaam toedienen, bij voorkeur in de buik.
  • (Zelf)toediening mag alleen plaatsvinden op advies van, en na instructie door, een ervaren arts. De tweede en derde dosis voor dezelfde aanval moeten toegediend worden in het ziekenhuis. Bij kinderen moet icatibant altijd toegediend worden door een getrainde zorgverlener.

Bijwerkingen

Zeer vaak (< 10%): milde, voorbijgaande reacties op de injectieplaats, zoals erytheem, zwelling, gevoel van warmte, branderigheid, jeuk en pijn van de huid.

Vaak (1-10%): misselijkheid. Duizeligheid, hoofdpijn. Huiduitslag. Koorts. Verhoogde transaminasewaarden.

Verder is gemeld: urticaria.

Interacties

ACE-remmers zijn gecontra-indiceerd bij HAE-patiënten.

Er zijn geen interacties met icatibant bekend. Icatibant remt of induceert waarschijnlijk geen CYP-enzymen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren in hoge dosering invloed op het innestelingsproces in de baarmoeder, vertraging van de bevalling, toenamen van foetale nood en perinatale sterfte gevonden als gevolg van het weeënremmende effect.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken (bv. bij potentieel levensbedreigende aanvallen van laryngeaal oedeem).

Vruchtbaarheid: Bij dieren werden effecten op de geslachtsorganen waargenomen, zoals vertraagde rijping, atrofie van de testes en reversibele hypertrofie van de bijnier.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend bij de mens. Ja, bij dieren.

Farmacologisch effect: Volgens Lareb lijken nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk, vanwege de korte halfwaardetijd en lage orale biologische beschikbaarheid.

Advies: Volgens de fabrikant mag tot 12 uur na toediening geen borstvoeding gegeven worden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij acute ischemische hartziekte of instabiele angina pectoris, omdat antagonisme van de bradykinine type 2-receptor theoretisch kan leiden tot een achteruitgang van de hartfunctie en een afname van de coronaire bloedstroom. Wees ook voorzichtig in de eerste weken na een beroerte, omdat icatibant de positieve, neuroprotectieve late-fase effecten van bradykinine mogelijk kan verminderen.

Bij laryngeaal oedeem direct een arts raadplegen, observatie in een ziekenhuis is aangewezen.

Als zelftoediening onvoldoende effect geeft of als de symptomen terugkeren, de arts raadplegen en behandeling in het ziekenhuis voortzetten.

Er zijn geen gegevens over toediening van opeenvolgende doses bij kinderen. De veiligheid en werkzaamheid is bij kinderen jonger dan 2 jaar of voor kinderen lichter dan 12 kg niet vastgesteld.

Er is weinig informatie beschikbaar over gebruik bij ouderen; de systemische blootstelling is bij ouderen hoger.

Overdosering

Symptomen

o.a. erytheem, jeuk, overmatig blozen, hypotensie.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met icatibant contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Selectieve antagonist van de bradykininereceptor type 2. Het is een synthetisch decapeptide met een structuur die lijkt op die van bradykinine, maar met vijf niet-proteïnogene aminozuren. Bij erfelijk angio-oedeem (HAE) is een verhoogde bradykinineconcentratie de belangrijkste mediator bij het optreden van klinische verschijnselen. Gemiddelde tijd tot aanvang van symptoomverlichting: ca. 2 uur (bij kinderen ca. 1 uur); tot bijna volledige symptoomverlichting: ca. 8 uur.

Kinetische gegevens

Resorptie langzaam vanuit de s.c. injectieplaats.
F 97%.
T max ca. 30 min.
V d 0,3–0,4 l/kg.
Metabolisering wordt door proteolytische enzymen omgezet in inactieve metabolieten.
Eliminatie voornamelijk uitgescheiden met de urine, < 10% in onveranderde vorm.
T 1/2el 1–2 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd