Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Ondansetron Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
2 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 2 ml, 4 ml
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
4 mg, 8 mg

Zofran Novartis Pharma bv

Toedieningsvorm
Smelttablet 'Zydis'
Sterkte
4 mg, 8 mg
Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
0,8 mg/ml
Verpakkingsvorm
50 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Geef aan de hand van het emetogene risico van de chemotherapie of radiotherapie anti-emetische profylaxe. Volg bij gecombineerde chemoradiotherapie het anti-emetische schema van chemotherapie tenzij de radiotherapie in een hogere emetogene categorie zit.

Bij chemotherapie wordt een combinatie van de volgende middelen gegeven: een 5HT3-(serotonine)receptorantagonist, neurokinine-1 (NK1)-receptorantagonist, dexamethason en olanzapine.

Bij radiotherapie wordt een combinatie van de volgende middelen gegeven: een 5HT3-(serotonine)receptorantagonist, dexamethason en metoclopramide.

Indicaties

  • Preventie van misselijkheid en braken als gevolg van cytotoxische chemotherapie bij volwassenen;
  • Behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie bij kinderen ≥ 6 maanden;
  • Preventie van misselijkheid en braken als gevolg van radiotherapie bij volwassenen;
  • Preventie en behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken bij volwassenen en bij kinderen ≥ 1 maand.

Gerelateerde informatie

Dosering

Hypokaliëmie en hypomagnesiëmie behandelen vóór toediening van ondansetron.

Bij intra-abdominale ingrepen ondansetron niet oraal toedienen.

Klap alles open Klap alles dicht

Misselijkheid en braken als gevolg van cytotoxische chemotherapie

Volwassenen

I.v.: bij sterk emetogene chemotherapie (bv. cisplatinebevattende kuur): op de dag van de chemotherapie 8 mg eenmalig als langzame i.v.-injectie (ten minste 30 s) óf 8–16 mg eenmalig als infuus (gedurende ten minste 15 min). Als alternatief kan een dosering van max. 8 mg langzaam i.v. direct voorafgaand aan de kuur worden gevolgd door a) tweemaal 8 mg i.v. met een interval van 2–4 uur, of b) een continu infuus van 1 mg/uur gedurende maximaal 24 uur. De eerste dosis direct voorafgaand aan de chemotherapie geven. Zo nodig onmiddellijk voorafgaand aan de chemotherapie, dexamethason 20 mg i.v. toedienen om de effectiviteit te verhogen. Na de eerste 24 uur gedurende maximaal 5 dagen, indien nodig, ondansetron 8 mg oraal 2–3×/dag.

Oraal: alternatief voor i.v.-toediening: 24 mg gecombineerd met 12 mg dexamethason, 1–2 uur voorafgaand aan de kuur. Na de eerste 24 uur gedurende maximaal 5 dagen, indien nodig, ondansetron 8 mg oraal 2–3×/dag.

Bij minder sterk emetogene chemotherapie (bv. kuur met cyclofosfamide, doxorubicine en/of carboplatine): op de dag van de chemotherapie 8 mg oraal elke 12 uur gedurende maximaal 5 dagen; de eerste dosis tabletten 1–2 uur vóór de chemotherapie geven. Desgewenst kan de eerste dosis i.v. worden toegediend, als langzame i.v.-injectie (ten minste 30 s) van 8 mg of als infuus van 8 mg (gedurende ten minste 15 min) direct voorafgaand aan de kuur.

Kinderen en adolescenten > 6 maanden tot 17 jaar

Op basis van lichaamsoppervlak: bij een lichaamsoppervlak van < 0,6 m² starten met 5 mg/m² i.v. direct voorafgaand aan de kuur, gevolgd door 2 mg oraal 12 uur later en daarna gedurende max. 5 dagen 2 mg 2×/dag oraal; bij een lichaamsoppervlak van 0,6–1,2 m² starten met 5 mg/m² i.v. direct voorafgaand aan de kuur, gevolgd door 4 mg oraal 12 uur later en daarna gedurende max. 5 dagen 4 mg 2×/dag oraal; bij een lichaamsoppervlak van > 1,2 m² starten met 5 mg/m² i.v. (max. 8 mg) direct voorafgaand aan de kuur, gevolgd door 8 mg oraal 12 uur later en daarna gedurende max. 5 dagen 8 mg 2×/dag oraal. De intraveneuze dosis mag maximaal 8 mg per keer zijn, de totale dagdosis mag de dosis voor volwassenen niet overschrijden.

Op basis van lichaamsgewicht: bij een lichaamsgewicht van ≤ 10 kg starten met 0,15 mg/kg i.v. direct voorafgaand aan de kuur; zonodig deze dosering maximaal 2× herhalen met tussenpozen van 4 uur, daarna gedurende max. 5 dagen 2 mg 2×/dag oraal; bij een lichaamsgewicht van > 10 kg starten met 0,15 mg/kg i.v. (max. 8 mg) direct voorafgaand aan de kuur; zonodig deze dosering max. 2× herhalen met tussenpozen van 4 uur, daarna gedurende max. 5 dagen 4 mg 2×/dag oraal. De intraveneuze dosis mag maximaal 8 mg per keer zijn, de totale dagdosis mag de dosis voor volwassenen niet overschrijden.

Ouderen ≥ 75 jaar

Maximale begindosis 8 mg, toedienen als i.v.-infuus gedurende minstens 15 minuten. Zo nodig gevolgd door max. 2× 8 mg i.v.-infusie met een interval van 4 uur.

Misselijkheid en braken als gevolg van radiotherapie

Volwassenen

8 mg oraal elke 12 uur, de eerste dosis 1–2 uur vóór de radiotherapie. De duur is afhankelijk van de radiotherapie. Desgewenst kan de eerste dosis i.v. worden toegediend, als eenmalige langzame i.v.-injectie (ten minste 30 s) van 8 mg direct voorafgaand aan de radiotherapie. Daarna continueren met orale behandeling.

Postoperatieve misselijkheid en braken

Volwassenen

Preventief: eenmalig 4 mg als langzame i.v.-injectie (ten minste 30 s) bij inductie van de anesthesie òf 16 mg oraal 1 uur vóór de anesthesie. Behandeling: eenmalig 4 mg als langzame i.v.-injectie (ten minste 30 s).

Kinderen ≥ 1 maand

Als preventie of behandeling: eenmalig 0,1 mg/kg (max. 4 mg) als langzame i.v.-injectie (ten minste 30 s), vóór, tijdens of na de inductie van de anesthesie of na de operatie.

Verminderde nierfunctie: Een dosisaanpassing is niet nodig.

Verminderde leverfunctie: Bij matige of ernstige leverfunctiestoornis bedraagt de maximale dagdosering 8 mg (oraal of i.v.).

Toediening: De smelttablet niet door de beschermende folie drukken, maar voorzichtig uit de blister halen. Op de punt van de tong laten smelten, daarna doorslikken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn.

Vaak (1-10%): warmtegevoelens of opvliegers, obstipatie. Lokale reacties op injectieplaats.

Soms (0,1-1%): insulten, bewegingsstoornis (inclusief extrapiramidale reacties zoals oculogyrische crisis en dyskinesie), pijn op de borst met en zonder ST-depressie, aritmie, bradycardie, hypotensie, hikken, asymptomatische verhoging van leverfunctiewaarden.

Zelden (0,01-0,1%): diarree en buikpijn, overgevoeligheidsreacties (inclusief soms fatale anafylaxie). QT-verlenging, incl. 'torsade de pointes'. Duizeligheid en voorbijgaande visusstoornissen (zoals wazig of dubbelzien) vnl. tijdens snelle i.v.-toediening.

Zeer zelden (< 0,01%): ernstige bulleuze huidreacties zoals toxische epidermale necrose, Stevens-Johnsonsyndroom. Voorbijgaande blindheid voornamelijk bij i.v.-toediening.

Verder zijn gemeld: myocardinfarct, huiduitslag, jeuk en oedeem.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van apomorfine is gecontra-indiceerd vanwege meldingen van ernstige hypotensie en verlies van bewustzijn.

Bij gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-inductoren (zoals fenytoïne, carbamazepine en rifampicine) neemt de orale klaring van ondansetron toe, leidend tot een lagere bloedconcentratie.

Ondansetron kan het analgetisch effect van tramadol remmen.

Wees voorzichtig bij combinatie met geneesmiddelen die het QT-interval verlengen en/of elektrolytenafwijkingen veroorzaken (o.a. kinidine, disopyramide, sotalol, tricyclische antidepressiva, sommige antipsychotica, macrolide antibiotica, chinolonen, enkele antimycotica).

Gelijktijdig gebruik met cardiotoxische geneesmiddelen (bv. antracyclinen (bv. doxorubicine, trastuzumab), bepaalde antibiotica (bv. erytromycine), sommige anti-aritmica (bv. amiodaron), β-blokkers) vermeerdert de kans op ritmestoornissen.

Bij combinatie van een 5HT3-receptorantagonist met andere serotonerge middelen (waaronder SSRI's en SNRI's) is het serotoninesyndroom gemeld.

Zwangerschap

Teratogenese: Een grote hoeveelheid gegevens bij de mens, duidt in het algemeen niet op schadelijkheid voor de vrucht. De gegevens over gebruik in het 1e trimester zijn tegenstrijdig, maar een algeheel hoger risico op aangeboren afwijkingen wordt niet gezien. De meeste studies laten daarnaast geen hoger risico zien op specifieke afwijkingen. In 3 studies wordt een licht verhoogd risico op gespleten gehemelte gemeld en in 3 andere studies een licht verhoogd risico op hartafwijkingen; onbekend is of dit een causaal verband heeft. Ernstige misselijkheid kan ook nadelige effecten hebben voor de zwangerschap.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt in het 2e en 3e trimester. Ondansetron kan in het 1e trimester bij ernstige zwangerschapsmisselijkheid en braken na zorgvuldige afweging toch een optie zijn, als middelen van eerste keus niet werken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend bij de mens. Ja, bij dieren.

Advies: Het gebruik van dit middel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • kruisovergevoeligheid voor andere selectieve 5HT3-receptorantagonisten.

Zie voor meer contra-indicaties, de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij patiënten met het aangeboren lange-QT-syndroom. Voorbijgaande ECG-veranderingen, inclusief verlengd QT-interval en 'torsade de pointes', kunnen voorkomen. Wees voorzichtig bij een groter risico van verlenging van het QT-interval of hartaritmieën.

Cardiovasculaire effecten: Myocardischemie is gemeld. Bij sommige patiënten traden symptomen op direct na, met name intraveneuze, toediening. Wijs patiënten op symptomen van myocardinfarct.

Status na tonsillectomie: Wees extra alert op bloedingen bij toediening bij een operatie aan neus- of keelamandelen; ondansetron kan deze bloedingen maskeren.

Hepatotoxische effecten: Controleer kinderen die een combinatie met hepatotoxische chemotherapeutica krijgen nauwlettend op een verslechterde leverfunctie.

Darmobstructie: Wees voorzichtig bij tekenen van een subacute darmobstructie, omdat 5HT3-receptorantagonisten de darmmotiliteit kunnen verminderen.

Ademhalingsproblemen symptomatisch behandelen; deze kunnen een voorbode zijn van een overgevoeligheidsreactie.

Kruisovergevoeligheid tussen selectieve 5HT3-receptorantagonisten kan voorkomen.

Niet onderzocht: Er zijn geen onderzoeksgegevens over de toepassing van ondansetron ter preventie van vertraagde of langdurige misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie of radiotherapie. Er is nog niet voldoende ervaring met ondansetron ter preventie en behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Hulpstoffen:

  • Aspartaam, in smelttablet, kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (PKU).
  • Sorbitol, in stroop, kan maag-darmklachten veroorzaken en een licht laxerende werking hebben.

Overdosering

Symptomen

Visusstoornissen, ernstige obstipatie, hypotensie, vasovagale episode met een voorbijgaand tweedegraads AV-blok. Bij kinderen zijn symptomen van het serotoninesyndroom gemeld.

Zie voor meer symptomen en behandeling van een intoxicatie met ondansetron vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Selectieve 5HT3(serotonine)-receptorantagonist. Het werkingsmechanisme is niet precies bekend. De braakreflex die optreedt na cytostaticagebruik of radiotherapie berust waarschijnlijk op het vrijkomen van serotonine. Door blokkering van 5HT3-receptoren in het maag-darmkanaal en het centrale en perifere zenuwstelsel gaat ondansetron de braakreflex tegen. Het werkingsmechanisme bij postoperatieve misselijkheid en braken is niet bekend, maar berust mogelijk op een soortgelijk principe.

Kinetische gegevens

F oraal 55–60% door 'first pass'-effect. Bij ernstig gestoorde leverfunctie is Foraal ca. 100% door wegvallen van 'first pass'-effect.
T max oraal 1,5 uur.
V d 2,5 l/kg.
Metabolisering vnl. in de lever via CYP3A4, CYP2D6 en CYP1A2.
Eliminatie met urine en feces als metabolieten; < 5% als onveranderde stof met de urine.
T 1/2el ca. 3 uur, bij mild tot matig gestoorde leverfunctie ca. 9 uur (6–22 uur), bij ernstig gestoorde leverfunctie 15–32 uur. Kinderen van 1–4 maanden ca. 7 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd