acetylcysteïne (oraal)

Samenstelling

Acetylcysteïne XGVSOTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Bruistablet
Sterkte
200 mg, 600 mg

Kan bevatten: aspartaam 10 mg of 20 mg per tablet 200 mg overeenkomend met fenylalanine 5,6 mg of 11,1 mg en 20 mg per tablet 600 mg, overeenkomend met 11,1 mg fenylalanine.

Toedieningsvorm
Bruistablet, suikervrij
Sterkte
200 mg, 600 mg

Bevat tevens: aspartaam 20 mg overeenkomend met fenylalanine 11,1 mg.

Toedieningsvorm
Granulaat
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
in sachet

Bevat tevens: saccharose 2,7 g.

Toedieningsvorm
Poeder, suikervrij
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
in sachet
Toedieningsvorm
Poeder, suikervrij
Sterkte
600 mg
Verpakkingsvorm
in sachet

Bisolbruis XGVSOTC Sanofi SA

Toedieningsvorm
Bruistablet, suikervrij
Sterkte
600 mg

Bevat tevens: sorbitol.

Fluimucil XGVSOTC Zambon Nederland bv

Toedieningsvorm
Bruistablet
Sterkte
600 mg

Bevat tevens: aspartaam 20 mg overeenkomend met 11,1 mg fenylalanine, natrium 157,9 mg.

Toedieningsvorm
Bruistablet, suikervrij
Sterkte
200 mg

Bevat tevens: aspartaam 20 mg overeenkomend met 11,1 mg fenylalanine, natrium 137 mg.

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
200 ml

Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: propyleenglycol (1,875 mg/ml).

Toedieningsvorm
Drank 'Forte'
Sterkte
40 mg/ml
Verpakkingsvorm
200 ml

Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: sorbitol en propyleenglycol (11,2 mg/ml).

Toedieningsvorm
Drank 'Junior'
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml

Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: propyleenglycol (1,875 mg/ml).

Toedieningsvorm
Granulaat, suikervrij
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
in sachet

Bevat tevens: aspartaam 25 mg overeenkomend met fenylalanine 13,9 mg, sorbitol.

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
600 mg
Toedieningsvorm
Zuigtablet
Sterkte
200 mg

Bevat tevens: aspartaam 10 mg overeenkomend met fenylalanine 5,6 mg, sorbitol.

Hoestbruistablet acetylcysteïne XGVSOTC Healthypharm bv

Toedieningsvorm
Bruistablet
Sterkte
600 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

acetylcysteïne (oraal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij acute hoest ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond.

Acute bronchitis: Er zijn geen aanwijzingen dat de toepassing van mucolytica bij incidentele acute bronchitis van klinisch nut is.

Acetylcysteïne wordt niet aanbevolen bij de (onderhouds)behandeling van COPD, omdat geen voordeel is aangetoond ten opzichte van placebo. Het is niet aangetoond dat oraal acetylcysteïne de frequentie van exacerbaties kan verminderen, daarnaast ontbreken (gunstige) effecten op de jaarlijkse afname van de FEV1 en kwaliteit van leven.

Indicaties

 • Aandoeningen van de luchtwegen, waarbij de viscositeit van het bronchussecreet moet worden verminderd om de verwijdering ervan makkelijker te maken, zoals bij:
  • Bronchitis;
  • Emfyseem;
  • Mucoviscidose;
  • Bronchiëctasieën;
  • Vastzittende hoest.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Als mucolyticum:

Volwassenen:

200 mg 3×/dag of 600 mg 1×/dag. Bij verminderde hoestreflex (ouderen en verzwakte patiënten) de dosering 's morgens innemen.

Kinderen > 7 jaar:

200 mg 3×/dag.

Kinderen 2–7 jaar:

200 mg 2×/dag.

Bruistablet, granulaat of poeder oplossen in een glas water (niet in melk of andere dranken) en direct opdrinken. De zuigtablet in de mond laten smelten, pas daarna doorslikken. De tablet innemen met een glas water. De drank schudden voor gebruik; na uitschenken direct innemen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties (zoals bronchospasmen, jeuk, urticaria, huiduitslag, angio-oedeem, tachycardie). Verlaagde bloeddruk. Koorts. Hoofdpijn. Oorsuizen. Stomatitis, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree.

Zelden (0,01-0,1%): dyspepsie. Bronchospasmen, dyspneu.

Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische reacties (incl. anafylactische shock). Bloedingen. Ernstige huidreacties (zoals Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse).

Verder zijn gemeld: gezichtsoedeem, afname bloedplaatjesaggregatie. Hoge doses kunnen vasodilatatie en (overmatig) blozen veroorzaken.

Interacties

Niet gelijktijdig gebruiken met hoestprikkeldempende geneesmiddelen, omdat een verminderde hoestreflex kan leiden tot ophoping van bronchussecreet.

In vitro is inactivering van antibiotica geconstateerd bij mengen met acetylcysteïne; uit voorzorg wordt geadviseerd orale antibiotica twee uur vóór of twee uur na acetylcysteïne in te nemen.

Acetylcysteïne kan de plasmaspiegel van carbamazepine verlagen en zo meer kans op insulten geven.

Acetylcysteïne kan het vasodilatatoire effect van nitroglycerine versterken met als gevolg hypotensie.

Zwangerschap

Acetylcysteïne passeert de placenta.
Teratogenese: Bij de mens, relatief weinig gedocumenteerde gegevens. Deze wijzen niet op een risico voor het kind. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Het gebruik van aspartaambevattende toedieningsvormen is gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen met fenylketonurie.
Overig: Propyleenglycol kan de placenta passeren, daarom bij voorkeur geen drankvorm gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Nadelige effecten op de zuigeling zijn niet gemeld.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.
Overig: Propyleenglycol kan overgaan in de moedermelk, daarom bij voorkeur geen drankvorm gebruiken.

Contra-indicaties

 • gebruik bij kinderen < 2 jaar, vanwege het onvermogen om slijm op te hoesten;
 • aspartaambevattende toedieningsvormen bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie.

Zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bronchospasmen: Wees voorzichtig bij astma of COPD, vanwege de kans op bronchospasme. Bij optreden van bronchospasmen de behandeling staken. Bij veranderingen aan huid en/of slijmvliezen de behandeling eveneens staken.

Ulcus pepticum: Acetylcysteïne kan de zwavelbruggen van de mucopolysacchariden van de maagmucosa verbreken, waardoor de consistentie wordt aangetast. Wees voorzichtig bij een (voorgeschiedenis van) ulcus pepticum, vanwege mogelijke irritatie van het slijmvlies in het maag-darmkanaal (vooral bij gelijktijdig gebruik van andere middelen die het maag-darmslijmvlies irriteren).

Histamine-intolerantie: Acetylcysteïne kan een matig effect hebben op het histamine-metabolisme. Wees voorzichtig met langdurig gebruik bij histamine-intolerantie; intolerantieverschijnselen (zoals hoofdpijn, vasomotorische rinitis en jeuk) kunnen zich voordoen.

Laboratoriumbepalingen: Acetylcysteïne kan een invloed hebben op de waarde van colorimetrische salicylaatbepalingen.

Zwavelgeur: Bij het openen van de verpakking van de bruistabletten is soms een lichte zwavelgeur waarneembaar (dit is een eigenschap van de werkzame stof).

De hulpstof propyleenglycol kan bij langdurig gebruik en/of gebruik van hoge doses, ernstige bijwerkingen geven, vooral bij een verlaagd metabolisme ervan, zoals bij jonge kinderen. Er gelden doseringslimieten; zie de informatie van de EMA: Questions and answers on propylene glycol (pdf 0,2 MB) hierover.

Overdosering

Symptomen
Misselijkheid, braken, diarree.

Zie voor meer symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Mucolyticum. Het kan de viscositeit van het bronchiale slijm verminderen door depolymerisatie, waarbij de in het slijm aanwezige disulfidebruggen tussen de macromoleculen worden verbroken. Additionele eigenschappen zijn: reductie van geïnduceerde hyperplasie van mucuscellen, toegenomen productie van oppervlakte-actieve stoffen door stimulatie van type-II-pneumocyten, verbeterde mucociliaire klaring door stimulatie van mucociliaire activiteit.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en vrijwel volledig.
Fca. 10%
T max2-4 uur.
V d0,47 l/kg.
Metaboliseringin de lever vnl. tot cysteïne, bij hoge doses vnl. tot anorganisch sulfaat.
Eliminatieca. 30% met de urine.
T 1/2elca. 4,6 - 10,6 uur, verlengd bij verminderde leverfunctie.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

acetylcysteïne (oraal) hoort bij de groep mucolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links