broomhexine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Bisolvon (hydrochloride) XGVS OTC Opella Healthcare France SAS

Toedieningsvorm
Drank voor kinderen
Sterkte
0,8 mg/ml
Verpakkingsvorm
125 ml, 200 ml
Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
1,6 mg/ml
Verpakkingsvorm
125 ml, 200 ml
Toedieningsvorm
Druppelvloeistof voor kinderen
Sterkte
2 mg/ml
Verpakkingsvorm
40 ml
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
8 mg

Broomhexine (hydrochloride) XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
0,8 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml, 150 ml, 250 ml
Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
1,6 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml, 250 ml, 300 ml
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
8 mg

Natterman Hoestdrank extra sterk (hydrochloride) XGVS OTC Cooper Consumer Health International

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
1,6 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml, 250 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

broomhexine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij acute hoest ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond.

Acute bronchitis: Er zijn geen aanwijzingen dat de toepassing van mucolytica bij incidentele acute bronchitis van klinisch nut is.

Exacerbatie van chronische luchtwegaandoeningen: Van de toepassing van een mucolyticum bij een acute exacerbatie bij een ernstige chronische luchtwegaandoening, die gepaard gaat met de productie van taai, moeilijk te verwijderen slijm, kan hoogstens verbetering van de subjectieve symptomen worden verwacht.

Indicaties

  • Bij vastzittende hoest, ter vergemakkelijking van het ophoesten indien dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hoest

Volwassenen en kinderen > 10 jaar

Oraal: 4–16 mg (drank 0,8 mg/ml 5–20 ml; drank 1,6 mg/ml 2,5–10 ml) 3×/dag.

Kinderen 5–10 jaar

Drank 0,8 mg/ml: 4–8 mg (5–10 ml) 3×/dag.

Kinderen 2–5 jaar

Drank 0,8 mg/ml: 2–4 mg (2,5–5 ml) of druppelvloeistof 12–24 druppels 3×/dag.

Toediening: De druppelvloeistof niet schudden.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): milde maag-darmklachten.

Soms (0,1-1%): transpireren, duizeligheid. Misselijkheid, braken, pijn in de bovenbuik, diarree en voorbijgaande stijging van serumtransaminasen.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties, huiduitslag, urticaria. Bronchospasmen.

Verder zijn gemeld: anafylactische reacties (incl. anafylactische shock), angio-oedeem, ernstige huidlaesies zoals Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse (Lyell-syndroom) en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose, jeuk, hoofdpijn.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, cefuroxim, doxycycline of erytromycine) leidt tot hogere antibioticumconcentraties in het longweefsel.

Zwangerschap

Broomhexine passeert de placenta.

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan in het 2e of 3e trimester waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, maar waarschijnlijk in kleine hoeveelheden.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • kinderen < 2 jaar, vanwege het beperkte vermogen om slijm op te hoesten, met als gevolg luchtwegobstructie (vol lopen).

Waarschuwingen en voorzorgen

Ulcus pepticum: Wees voorzichtig bij (een voorgeschiedenis van) ulcus pepticum vanwege mogelijke irritatie van het slijmvlies in het maag-darmkanaal.

Laesies: Bij het optreden van nieuwe huid- of slijmvlieslaesies de behandeling onmiddellijk staken.

Hulpstoffen: Maltitol, in drank, kan een mild laxerend effect hebben.

Eigenschappen

Mucolyticum. Het kan de viscositeit van het bronchiaalslijm verminderen door depolymerisatie van de in het slijm aanwezige mucopolysaccharidevezels. Werking treedt in na 5 uur.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en compleet na orale toediening. Inname met voedsel verhoogt de absorptie. Er is een groot 'first pass'-effect (75–80%).
T max ca. 1 uur.
V d 14,3–20,2 l/kg lichaamsgewicht.
Overig Passeert de bloed-hersenbarrière.
Eiwitbinding 95%.
Metabolisering in de lever snel en vrijwel volledig door N-demethylering en hydroxylering gevolgd door glucuronidering en sulfatering in ten minste 10 verschillende metabolieten, waaronder de farmacologische actieve metaboliet ambroxol.
Eliminatie vnl. met de urine, waarvan < 1% in onveranderde vorm; ca. 4% met de feces.
T 1/2el 7–31 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

broomhexine hoort bij de groep mucolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links