ambroxol

Samenstelling

Mucoangin (hydrochloride) XGVSOTC Sanofi SA

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'mint'
Sterkte
20 mg
Toedieningsvorm
Zuigtablet 'citroen'
Sterkte
20 mg

Bevat tevens: sorbitol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ambroxol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor ambroxol is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Lichte tot matige keelpijn.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Keelpijn:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

Maximaal 6 zuigtabletten per dag gedurende maximaal 3 dagen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): dysgeusie. Orale en faryngeale hypo-esthesie. Misselijkheid.

Soms (0,1-1%): droge mond, dyspepsie, diarree, pijn in de bovenbuik.

Zelden (0,01-0,1%): droge keel. Overgevoeligheidsreacties. Huiduitslag, urticaria.

Verder zijn vermeld: braken. Erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, Toxische Epidermale Necrolyse (TEN), Acute Gegeneraliseerde Exanthemateuze Pustulose (AGEP). Anafylactische reacties, incl. angio-oedeem, anafylactische shock, jeuk.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Ambroxol passeert de placenta.
Teratogenese: Onvoldoende ervaring met gebruik in het 1e trimester. In klinisch onderzoek na de 28e week van de zwangerschap werden geen aanwijzingen voor een schadelijk effect op de foetus gevonden. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Gebruik ontraden, met name gedurende het 1e trimester.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Ja.
Farmacologisch effect: Nadelige effecten op de zuigeling zijn nooit gemeld.
Advies: Gebruik is waarschijnlijk veilig tijdens het geven van borstvoeding.

Contra-indicaties

  • fructose-intolerantie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Indien na drie dagen symptomen verergeren of aanhouden of bij het optreden van hoge koorts, dient de patiënt een arts te raadplegen.

Bij het optreden van voortschrijdende huid- of slijmvliesafwijkingen (soms gepaard gaande met blaren), direct het gebruik staken vanwege meldingen van ernstige huidreacties na gebruik van ambroxol. Zie ook de rubriek Bijwerkingen.

Wees voorzichtig bij een ernstige nier- of leverfunctiestoornis.

Gebruik wordt niet aanbevolen bij kinderen < 12 jaar.

Overdosering

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met ambroxol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Lokaal anesthetische werking op orale en faryngeale mucosa, waarschijnlijk berustend op natriumkanaal blokkerende eigenschappen. Werking: snel. Werkingsduur: ten minste 3 uur.

Kinetische gegevens

ResorptieSnel en nagenoeg compleet.
Fca. 79%.
T max1–2,5 uur.
V d7,9 l/kg
Eiwitbindingca. 90%.
MetaboliseringVrijwel volledig, voornamelijk via glucuronidering en daarnaast ook door CYP3A4.
EliminatieNagenoeg volledig als metabolieten met de urine.
T 1/2el10 uur, langer bij een verminderde leverfunctie.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ambroxol hoort bij de groep mucolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links