Samenstelling

Mucoangin (hydrochloride) Sanofi-Aventis

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'mint'
Sterkte
20 mg
Toedieningsvorm
Zuigtablet 'citroen'
Sterkte
20 mg

Bevat tevens: sorbitol.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor ambroxol is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Lichte tot matige keelpijn.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Keelpijn:

Volwassenen en kinderen > 12 j.:

Maximaal 6 zuigtabletten per dag.

De zuigtabletten maximaal 3 dagen achtereen gebruiken.

Bijwerkingen

Vaak (1–10%): dysgeusie, orale en faryngeale hypo-esthesie, misselijkheid.

Soms (0,1-1%): droge mond, dyspepsie, diarree, pijn in de bovenbuik.

Zelden (0,01-0,1%): droge keel. Overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, huiduitslag, urticaria.

Verder zijn vermeld: braken. Erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse, acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose. Angio-oedeem en anafylaxie (inclusief anafylactische shock).

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Ambroxol passeert de placenta.
Teratogenese: In klinisch onderzoek na de 28e week van de zwangerschap werden geen aanwijzingen voor een schadelijk effect op de foetus gevonden. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Gebruik ontraden, met name gedurende het 1e trimester.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Ja.
Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

Fructose-intolerantie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Indien na drie dagen symptomen verergeren of aanhouden of bij het optreden van hoge koorts, dient de patiënt een arts te raadplegen.

Indien zich uitgebreide huid- of slijmvliesafwijkingen voordoen (soms gepaard gaande met blaren), dient de patiënt het gebruik direct te staken en een arts te raadplegen. Zie ook de rubriek Bijwerkingen.

Ambroxol zuigtabletten zijn niet geschikt voor het behandelen van mondzweren.

Wees voorzichtig bij een nier- of leverfunctiestoornis.

Gebruik wordt niet aanbevolen bij kinderen < 12 jaar.

Eigenschappen

Lokaal anesthetische werking op orale en faryngeale mucosa, waarschijnlijk berustend op natriumkanaal blokkerende eigenschappen. Werking: snel. Werkingsduur: ten minste 3 uur.

Kinetische gegevens

ResorptieSnel en nagenoeg compleet.
Fca. 79%.
T max1–2,5 uur.
V d7,9 l/kg
Eiwitbindingca. 90%.
OverigHet wordt snel over de weefsels verdeeld, voornamelijk naar de longen.
MetaboliseringVrijwel volledig, voornamelijk via glucuronidering en daarnaast ook door CYP3A4.
EliminatieNagenoeg volledig als metabolieten met de urine.
T 1/2el10 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ambroxol hoort bij de groep mucolytica.

Zie ook