anastrozol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Anastrozol Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
1 mg

Arimidex Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
1 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

anastrozol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van borstkanker de geldende behandelrichtlijn op richtlijnendatabase.nl.

Indicaties

Mammacarcinoom

  • Adjuvante behandeling van hormoongevoelig mammacarcinoom in een vroeg stadium bij postmenopauzale vrouwen.
  • Adjuvante behandeling van hormoongevoelig mammacarcinoom in een vroeg stadium bij postmenopauzale vrouwen die 2–3 jaar adjuvante therapie hebben gehad met tamoxifen.
  • Inoperabel of gemetastaseerd hormoongevoelig mammacarcinoom bij postmenopauzale vrouwen.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Postmenopauzale vrouwen met hormoongevoelig mammacarcinoom:

Volwassenen:

1 mg 1×/dag.

Voor de behandeling van een vroeg stadium mammacarcinoom wordt een behandelduur van 5 jaar aanbevolen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): opvliegers. Hoofdpijn. Misselijkheid. Huiduitslag. Gewrichtspijn en -stijfheid, artritis, osteoporose. Asthenie. Depressie.

Vaak (1-10%): vaginale droogte, vaginale bloedingen (m.n. gedurende de eerste weken na overschakeling van een voorafgaande hormonale therapie). Slaperigheid, gevoelsstoornissen (incl. paresthesie, verlies van smaak en veranderde smaak). Anorexia, braken, diarree. Botpijn, spierpijn, carpale-tunnelsyndroom (m.n. bij bestaande risicofactoren). Diffuse haaruitval. Overgevoeligheidsreactie. Verhoging alkalische fosfatase, ALAT en ASAT. Hypercholesterolemie.

Soms (0,1-1%): hepatitis. Urticaria. Tendovaginitis stenosans ('trigger finger'). Verhoging van gamma-GT en bilirubine. Hypercalciëmie.

Zelden (0,01-0,1%): erythema multiforme, anafylactoïde reactie, cutane vasculitis incl. purpura van Henoch-Schönlein.

Zeer zelden (< 0,1%): angio-oedeem, Stevens-Johnsonsyndroom. Reductie in de botmineraaldichtheid met een toegenomen kans op fracturen.

Verder zijn gemeld (causaliteit met het gebruik van anastrozol is niet aangetoond): veneuze trombo-embolie, ischemische hartziekte. Stemmingsstoornissen. Cataract. Endometriumcarcinoom.

Interacties

Vermijd combinatie met tamoxifen, andere anti-oestrogenen of oestrogenen, in verband met een aanzienlijke vermindering van de werkzaamheid van anastrozol.

Anastrozol niet gebruiken in combinatie met LHRH-analogen, omdat daarover geen gegevens bekend zijn.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Teratogenese: Bij de mens onbekend. Bij dieren geen teratogene effecten, maar wel een verminderde overleving bij (supra)therapeutische doseringen.

Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.

Lactatie

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

  • premenopauzale endocriene status.

Omdat ondanks vaststelling van de postmenopauzale status voorafgaand aan de therapie een enkele keer toch een eisprong is voorgekomen: zie ook de rubrieken Zwangerschap en Lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij patiënten bij wie de postmenopauzale status onduidelijk is, moet eerst een beoordeling van de LH-, FSH- en/of estradiolspiegels plaatsvinden om de postmenopauzale status duidelijk vast te stellen vóórdat behandeling wordt ingesteld.

Door daling van de oestrogeenspiegels kan vermindering van de botdichtheid optreden. De botmineraaldichtheid onderzoeken bij patiënten met osteoporose of meer kans hierop, vóór aanvang van de behandeling en met regelmatige intervallen daarna. Zo nodig profylaxe of behandeling van osteoporose beginnen en controleren.

Wees terughoudend bij ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen, omdat anastrozol hierbij niet is onderzocht.

Overdosering

Neem voor een vergiftiging met anastrozol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Selectieve niet-steroïde competitieve aromatase-remmer. Anastrozol remt competitief het aromatase-enzym, waardoor de vorming van oestrogenen uit androgene precursors wordt verminderd.

Kinetische gegevens

T max binnen 2 uur.
Metabolisering uitgebreid in de lever via N-dealkylering, hydroxylering en glucuronidering.
Eliminatie met de urine, < 10% onveranderd.
T 1/2el 40–50 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

anastrozol hoort bij de groep aromataseremmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links