letrozol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Femara Novartis Pharma bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg

Letroman Synthon bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg

Letrozol Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

letrozol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de behandeling van hormoongevoelige borstkanker staat op richtlijnendatabase.nl de geldende behandelrichtlijn.

Offlabel-indicatie: Fertiliteitsbehandeling vindt plaats in de tweede- of derdelijnszorg. Medicamenteuze ovulatie-inductie wordt toegepast bij ovulatiestoornissen zoals polycysteus ovarium syndroom (PCOS). Bij de behandeling van PCOS is letrozol (offlabel) eerste en clomifeen tweede keus. Andere fertiliteitsbehandelingen, die bij diverse indicaties kunnen worden toegepast, zijn intra‐uteriene inseminatie (met of zonder milde ovariële hyperstimulatie), in-vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma‐injectie (ICSI). Bij IVF/ICSI vindt gecontroleerde ovariële hyperstimulatie plaats met gonadotrofinen, in combinatie met gonadoreline-agonisten of gonadoreline-antagonisten, afhankelijk van het gekozen schema.

Indicaties

Postmenopauzale vrouwen met hormoon-afhankelijke borstkanker:

  • Adjuvante behandeling van postmenopauzale vrouwen met hormoon-receptor positieve borstkanker in een vroeg stadium.
  • Voortgezette adjuvante behandeling van hormoon-afhankelijke borstkanker in een vroeg stadium bij postmenopauzale vrouwen die eerder standaard adjuvante tamoxifen-therapie gedurende 5 jaar hebben gehad.
  • Eerstelijnsbehandeling bij postmenopauzale vrouwen met hormoon-afhankelijke borstkanker in een gevorderd stadium.
  • Borstkanker in een gevorderd stadium bij vrouwen in de natuurlijke of kunstmatig teweeggebrachte postmenopauzale fase, na een terugval of verslechtering van de gezondheidstoestand, die voorafgaand zijn behandeld met anti-oestrogenen.
  • Neo-adjuvante behandeling van postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor positieve, HER-2-negatieve borstkanker voor wie chemotherapie niet geschikt is en onmiddellijk opereren niet geïndiceerd is.

Overig

  • Offlabel: anovulatie bij PCOS.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Postmenopauzale vrouwen met hormoon-afhankelijke borstkanker

Volwassenen (incl. ouderen)

2,5 mg 1×/dag.

Bij gevorderde of gemetastaseerde ziekte de behandeling voortzetten tot aan progressie. In de adjuvante behandeling wordt aanbevolen om 5 jaar te behandelen óf totdat een tumorrecidief optreedt. Bij de adjuvante behandeling kan een opeenvolgend behandelschema worden overwogen, waarbij gedurende 2 jaar een aromataseremmer wordt gegeven, gevolgd door 3 jaar tamoxifen#doseringen. Bij de neo-adjuvante behandeling letrozol 4–8 maanden voortzetten voor optimale tumorreductie. Bij onvoldoende respons de behandeling staken.

Verminderde nierfunctie: bij een creatinineklaring > 10 ml/min hoeft de dosering niet te worden aangepast. Er is geen ervaring met toepassing bij een creatinineklaring < 10 ml/min.

Verminderde leverfunctie: bij een Child-Pughscore 5–9 hoeft de dosering niet te worden aangepast. Bij een Child-Pughscore 10–15 nauwlettend controleren op bijwerkingen (zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen), er zijn onvoldoende gegevens voor een advies met betrekking tot een dosisaanpassing.

Offlabel: anovulatie bij polycysteus ovarium syndroom (PCOS)

Volwassenen

Volgens de NVOG-richtlijn PCOS: 2,5 mg 1×/dag op cyclusdag 3 tot en met 7 (of 5 tot en met 9). Bij een cyclusduur > 35 dagen de dagdosering verhogen met 2,5 mg, tot een maximale dagdosering van 7,5 mg.

Een vergeten dosis alsnog innemen, tenzij het echter bijna tijd is voor de volgende dosis (binnen 2 of 3 uur), dan de dosis overslaan en doorgaan met het normale doseerschema. Doses mogen niet worden verdubbeld vanwege een buitenproportionele systemische blootstelling aan letrozol.

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen houden verband met de afname van oestrogeen.

Zeer vaak (> 10%): hypercholesterolemie. Opvliegers. Vermoeidheid, asthenie, malaise. Hyperhidrose. Artralgie.

Vaak (1-10%): hartkloppingen, pijn op de borst. Hypertensie. Misselijkheid, braken, dyspepsie, obstipatie, diarree, buikpijn. Vaginaal bloedverlies. Hoofdpijn, duizeligheid, veranderde eetlust, gewichtsverandering. Depressie. Alopecia, droge huid, huiduitslag (incl. erythemateus, maculopapuleus, psoriasiform en vesiculeus exantheem). Perifeer oedeem. Spierpijn, botpijn, osteoporose, artritis, botfracturen.

Soms (0,1-1%): vaginale afscheiding, pijn in de borst. Urineweginfecties, pollakisurie. Jeuk, droge mucosa (o.a. vagina, mond), urticaria. Angst, nervositeit, irritatie, slaapstoornissen, geheugenverlies, dysesthesie, dysgeusie, carpale-tunnelsyndroom. Stomatitis. Cataract, oogirritatie, troebel zicht. Tachycardie, ischemische hartziekten incl. angina pectoris en myocardinfarct, cerebrovasculair accident, tromboflebitis. Dyspneu, hoest. Tendinitis. Gegeneraliseerd oedeem. Tumorpijn (niet bij adjuvante behandeling). Koorts, dorst. Leukopenie. Stijging van leverenzymwaarden, hyperbilirubinemie, geelzucht.

Zelden (0,01-0,1%): arteriële trombose, longembolie. Peesruptuur.

Verder zijn gemeld: hepatitis. Toxische epidermale necrolyse, erythema multiforme, anafylactische reactie, angio-oedeem. 'Trigger finger'.

Interacties

Vermijd combinatie met tamoxifen, andere anti-oestrogenen of oestrogenen, in verband met een aanzienlijke vermindering van de werkzaamheid van letrozol.

In vitro remt letrozol CYP2A6 en CYP2C19, wees daarom voorzichtig bij gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die voornamelijk door deze iso-enzymen worden omgezet en waarvan de therapeutische breedte klein is.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie in principe niet van toepassing.

Teratogenese: Geïsoleerde gevallen bij de mens lieten afwijkingen zien (labiale fusie, ambigue genitaliën). Bij dieren in klinisch relevante doseringen schadelijk gebleken (koepelvormig hoofd, cervicale/centrum wervelfusie).

Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.

Overig: Omdat ondanks vaststelling van de postmenopauzale status voorafgaand aan de therapie een enkele keer toch een eisprong is voorgekomen, is het zinvol gepaste anticonceptie toe te passen.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Een nadelig effect bij de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit middel of het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

  • premenopauzale endocriene status.

Zie voor meer contra-indicaties de rubrieken Zwangerschap en Lactatie, omdat ondanks vaststelling van de postmenopauzale status voorafgaand aan de therapie een enkele keer toch een eisprong is voorgekomen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij patiënten bij wie de postmenopauzale status onduidelijk is, moet eerst een beoordeling van de LH-, FSH- en/of estradiolspiegels plaatsvinden om de postmenopauzale status duidelijk vast te stellen voordat behandeling wordt ingesteld.

Verminderde botdichtheid: bij vrouwen met een voorgeschiedenis met botfracturen, osteoporose of veel kans hierop, of een leeftijd ≥ 65 jaar de botdichtheid vóór en tijdens de behandeling controleren en zo nodig profylaxe of een behandeling voor osteoporose instellen.

Wees voorzichtig bij ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pughscore 10–15), omdat hierdoor de systemische blootstelling enkele malen hoger en de halfwaardetijd verlengd kunnen zijn.

Controleer nauwlettend op tendinitis en peesruptuur en neem voor de aangedane pezen passende maatregelen (bv. immobilisatie).

Onderzoeksgegevens: er is geen ervaring met toepassing bij een creatinineklaring < 10 ml/min. De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen (< 17 j.) zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met letrozol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Selectieve niet-steroïde aromataseremmer. Letrozol remt competitief het aromatase-enzym, waardoor de vorming van oestrogenen uit androgene precursors wordt verminderd. Werking: max. na 48–78 uur.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en volledig.
F 99,9%.
T max 1–2 uur.
V d ca. 1,87 l/kg.
Overig In het plasma is ca. 80% gebonden aan erytrocyten.
Metabolisering in de lever, deels door CYP3A4 en CYP2A6 tot inactieve metabolieten.
Eliminatie vnl. met de urine, vnl als metaboliet.
T 1/2el ca. 2 dagen, 4–6 dagen bij ernstig gestoorde leverfunctie.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

letrozol hoort bij de groep aromataseremmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links