carbimazol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Carbimazol Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

carbimazol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De medicamenteuze behandeling van hyperthyreoïdie kan afhankelijk van de diagnose bestaan uit thyreostatica, radioactief jodium of thyreoïdectomie. Bij de ziekte van Graves heeft medicamenteuze behandeling met thiamazol, eventueel in combinatie met levothyroxine, in eerste instantie de voorkeur. Bij een recidief zijn de drie bovengenoemde opties gelijkwaardig. In het geval van een (multi)nodulair struma of toxisch adenoom gaat de voorkeur uit naar behandeling met radioactief jodium of thyreoïdectomie. Bij een thyreoïditis kan worden volstaan met symptomatisch behandelen van de klachten (β-blokker, ontstekingsremming).

Carbimazol wordt in het lichaam omgezet in thiamazol. Er is geen voorkeur voor één van beide preparaten. In Nederland wordt thiamazol veel vaker toegepast dan carbimazol.

Indicaties

  • Hyperthyreoïdie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hyperthyreoïdie:

Volwassenen:

begindosering 15–50 mg per dag in 3 gelijke doses; onderhoudsdosering 2,5–10 mg per dag. Max. 150 mg per dag. Bij monotherapie de dosering instellen op geleide van de hormoonspiegels.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: hypothyreoïdie, struma, exophthalmus. Allergische reacties waaronder huiduitslag en jeuk. Misselijkheid en andere maag-darmklachten. Alopecia. Hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, koorts. Smaakverlies. Agranulocytose (waaronder met fatale afloop), aplastische anemie, leukopenie, trombocytopenie. Cholestatische icterus, acute pancreatitis.

Interacties

Bij combinatie met lithium en jodiden kan een additief hypothyreoïde effect optreden.

Door normalisatie van de schildklierfunctie kan de behoefte aan vitamine K-antagonisten toenemen.

Zwangerschap

Thiamazol (werkzame metaboliet van carbimazol) passeert de placenta.

Teratogenese: Op basis van ervaring bij de mens wordt vermoed dat carbimazol aangeboren afwijkingen veroorzaakt bij toediening tijdens de zwangerschap, met name in het 1e trimester en in hoge doses. Gemelde misvormingen zijn aplasia cutis congenita, craniofaciale misvormingen (choanale atresie, dysmorfie van het gelaat), exomphalos, oesofageale atresie, afwijking van de omfalomesenterische buis en ventriculair septumdefect. Onbehandelde hyperthyreoïdie tijdens de zwangerschap kan echter ook tot misvormingen en vroeggeboorte leiden.

Farmacologisch effect: Gebruik is in verband gebracht met hypothyreoïdie en struma van de neonaat.

Advies: Alleen na zorgvuldige afweging gebruiken, en dan uitsluitend in de laagst werkzame dosis zonder aanvullende toediening van schildklierhormonen. Tijdens de zwangerschap de groei van het kind en de foetale hartfrequentie controleren; verder is controle van de maternale en neonatale schildklierfunctie noodzakelijk.

Overig: Een vrouw in de vruchtbare leeftijd dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.

Farmacologisch effect: Er zijn geen aanwijzingen dat gebruik van lage doseringen thyreostatica tijdens de borstvoeding schadelijk is voor de zuigeling.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt, bij voorkeur in lage dosering. Overweeg om de schildklierfunctie van de zuigeling te controleren, vooral bij hogere doseringen.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor carbimazol of thiamazol;
  • tracheale obstructie;
  • ernstige leverfunctiestoornis;
  • agranulocytose bij eerdere behandeling met een thio-ureumderivaat;
  • voorgeschiedenis van acute pancreatitis na toediening van carbimazol of thiamazol.

Waarschuwingen en voorzorgen

Zelden treedt agranulocytose op, meestal binnen 2-3 maanden na start van het gebruik. Adviseer de patiënt bij keelpijn, koorts of algehele malaise onmiddellijk de arts te waarschuwen. Na direct staken van de therapie treedt meestal herstel op binnen enkele weken. In verband met kruisovergevoeligheid niet overschakelen naar een ander thyreostaticum.

Er zijn meldingen van acute pancreatitis bij gebruik van carbimazol of thiamazol. In geval van acute pancreatitis het gebruik direct staken. Carbimazol/thiamazol niet meer herstarten, omdat hernieuwde blootstelling kan leiden tot het opnieuw optreden van acute pancreatitis, met een kortere tijd tot aanvang.

Euthyreoïdie wordt na 2-4 maanden bereikt; de therapie voortzetten tot euthyreoïdie status gedurende 6-12 maanden op een constant niveau is gebleven.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Thio–ureumderivaat. Het vermindert, ten gevolge van een competitieve remming van het enzym peroxidase in de schildklier, de jodering van thyroglobuline, waardoor de synthese van de schildklierhormonen T3 en T4 afneemt. Uiteindelijk leidt dit tot een depletie van T3 en T4. Carbimazol heeft géén invloed op het vrijkomen van reeds gevormd schildklierhormoon. Werking: na enkele dagen tot weken, afhankelijk van de status van de schildklier. Werkingsduur: ca. 24 uur door cumulatie in schildklier.

Kinetische gegevens

T max ½-1 uur (thiamazol).
Metabolisering snel en volledig tot actief thiamazol.
Eliminatie met de urine vrijwel volledig binnen 24 uur.
T 1/2el 3-7 uur (thiamazol).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

carbimazol hoort bij de groep thio-ureumderivaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links