carbimazol

Samenstelling

Carbimazol Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

carbimazol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De medicamenteuze behandeling van hyperthyreoïdie kan afhankelijk van de diagnose bestaan uit thyreostatica, radioactief jodium of thyreoïdectomie. Bij de ziekte van Graves heeft medicamenteuze behandeling met thiamazol, eventueel in combinatie met levothyroxine, in eerste instantie de voorkeur. Bij een recidief zijn de drie bovengenoemde opties gelijkwaardig. In het geval van een (multi)nodulair struma of toxisch adenoom gaat de voorkeur uit naar behandeling met radioactief jodium of thyreoïdectomie. Bij een thyreoïditis kan worden volstaan met symptomatisch behandelen van de klachten (β-blokker, ontstekingsremming).

Carbimazol wordt in het lichaam omgezet in thiamazol. Er is geen voorkeur voor één van beide preparaten. In Nederland wordt thiamazol veel vaker toegepast dan carbimazol.

Indicaties

  • Hyperthyreoïdie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hyperthyreoïdie:

Volwassenen:

begindosering 15–50 mg per dag in 3 gelijke doses; onderhoudsdosering 2,5–10 mg per dag. Max. 150 mg per dag. Bij monotherapie de dosering instellen op geleide van de hormoonspiegels.

Bijwerkingen

Hypothyreoïdie, struma, exophthalmus. Allergische reactie zoals huiduitslag en jeuk. Verder koorts, gewrichtspijn en -ontsteking, maag-darmstoornissen. Hoofdpijn en haaruitval. Vaak treedt een voorbijgaande leukopenie op, meestal zonder symptomen. Ernstige bijwerkingen zijn levertoxiciteit (evt. leidend tot cholestatische icterus) en in minder dan 1% agranulocytose (in de eerste 2 behandelmaanden meeste kans hierop). Zelden: vasculitis of LE-syndroom, aplastische anemie, trombocytopenie, nefrotisch syndroom en smaakverlies.

Verder is gemeld: acute pancreatitis.

Interacties

Bij instelling van de therapie met thyreostatica kan het metabolisme en de eliminatie van andere geneesmiddelen weer normaliseren; pas zonodig de dosering van deze geneesmiddelen aan. De verhoogde activiteit van vitamine K-antagonisten kan normaliseren.

Zwangerschap

Thiamazol (werkzame metaboliet van carbimazol) passeert de placenta.
Teratogenese: Op basis van ervaring bij de mens wordt vermoed dat carbimazol aangeboren afwijkingen veroorzaakt bij toediening tijdens de zwangerschap, met name in het 1e trimester en in hoge doses. Gemelde misvormingen zijn aplasia cutis congenita, craniofaciale misvormingen (choanale atresie, dysmorfie van het gelaat), exomphalos, oesofageale atresie, afwijking van de omfalomesenterische buis en ventriculair septumdefect. Onbehandelde hyperthyreoïdie tijdens de zwangerschap kan echter ook tot misvormingen en vroeggeboorte leiden.
Farmacologisch effect: Gebruik is in verband gebracht met hypothyreoïdie en struma van de neonaat.
Advies: Alleen na zorgvuldige afweging gebruiken, en dan uitsluitend in de laagst werkzame dosis zonder aanvullende toediening van schildklierhormonen. Tijdens de zwangerschap de groei van het kind en de foetale hartfrequentie controleren; verder is controle van de maternale en neonatale schildklierfunctie noodzakelijk.
Overig: Een vrouw in de vruchtbare leeftijd dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Farmacologisch effect: Er zijn geen aanwijzingen dat gebruik van lage doseringen thyreostatica tijdens de borstvoeding schadelijk is voor de zuigeling.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt, bij voorkeur in lage dosering. Overweeg om de schildklierfunctie van de zuigeling te controleren, zeker als hoge doseringen worden toegepast.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor thio-ureumderivaten;
  • agranulocytose tijdens eerdere behandeling met een thio-ureumderivaat;
  • ernstige leverfunctiestoornis;
  • voorgeschiedenis van acute pancreatitis na toediening van carbimazol of thiamazol.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer tijdens behandeling het bloedbeeld regelmatig. In verband met de kans op agranulocytose de patiënt het advies geven bij keelpijn, koorts of algehele malaise onmiddellijk de arts te waarschuwen. Na direct staken van de therapie is de agranulocytose meestal reversibel.

Carbimazolgebruik kan leiden tot hyperplasie van de schildklier; wees daarom voorzichtig bij een bestaande mechanische obstructie.

Er zijn meldingen van acute pancreatitis bij gebruik van carbimazol of thiamazol. In geval van acute pancreatitis het gebruik direct staken. Carbimazol/thiamazol niet meer herstarten, omdat hernieuwde blootstelling kan leiden tot het opnieuw optreden van acute pancreatitis, met een kortere tijd tot aanvang.

Euthyreoïdie wordt na 2-4 maanden bereikt; de therapie voortzetten tot euthyreoïdie status gedurende minimaal 12 maanden op een constant niveau is gebleven.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Thio–ureumderivaat. Gaat via competitieve remming van het enzym peroxidase in de schildklier de vorming van schildklierhormonen tegen, door het joderen van thyreoglobuline te remmen. Carbimazol heeft géén invloed op het vrijkomen van reeds gevormd schildklierhormoon. Werking: na enkele dagen tot weken. Werkingsduur: ca. 24 uur door cumulatie in schildklier.

Kinetische gegevens

T max½-1 uur (thiamazol).
Metaboliseringsnel en volledig tot actief thiamazol.
Eliminatiemet de urine vrijwel volledig binnen 24 uur.
T 1/23-7 uur (thiamazol).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

carbimazol hoort bij de groep thio-ureumderivaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links