thiamazol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Strumazol Aspen Netherlands bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg, 30 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

thiamazol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De medicamenteuze behandeling van hyperthyreoïdie kan afhankelijk van de diagnose bestaan uit thyreostatica, radioactief jodium of thyreoïdectomie. Bij de ziekte van Graves heeft medicamenteuze behandeling met thiamazol, eventueel in combinatie met levothyroxine, in eerste instantie de voorkeur. Bij een recidief zijn de drie bovengenoemde opties gelijkwaardig. In het geval van een (multi)nodulair struma of toxisch adenoom gaat de voorkeur uit naar behandeling met radioactief jodium of thyreoïdectomie. Bij een thyreoïditis kan worden volstaan met symptomatisch behandelen van de klachten (β-blokker, ontstekingsremming).

Indicaties

  • Behandeling van hyperthyreoïdie.
  • Preventie van hyperthyreoïdie, indien jodiumhoudende verbindingen bij struma worden gebruikt.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Behandeling en preventie van hyperthyreoïdie:

Volwassenen:

Combinatietherapie met schildklierhormoonsubstitutie: starten als monotherapie: 30 mg/dag; bij een groot struma en/of zeer ernstige hyperthyreoïdie max. 90 mg/dag. In geval van euthyreoïdie na ca. 6 weken synthetisch levothyroxine toevoegen, om hypothyreoïdie te voorkomen. Tijdens zwangerschap géén combinatietherapie geven (zie onder Zwangerschap). Thyreostatische monotherapie: de dosering op geleide van de hormoonspiegels titreren.

Kinderen 3–17 jaar:

Starten als monotherapie: 0,5 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 2–3 doses, onderhoudsdosering op geleide van de respons, max. 40 mg/dag. Aanvullende behandeling met levothyroxine kan nodig zijn om hypothyreoïdie te voorkomen.

Bij een leverfunctiestoornis de dosering zo laag mogelijk houden.

Bijwerkingen

Hypothyreoïdie en (groei van) struma kunnen ontstaan.

Zeer vaak (> 10%): allergische huidreacties van verschillende ernst (jeuk, uitslag, urticaria); deze hebben meestal een mild beloop en verbeteren vaak bij voortzetting van de therapie.

Vaak (1-10%): gewrichtspijn.

Soms (0,1-1%): agranulocytose (kan manifest worden enkele weken of maanden na begin van de therapie en bij herstart ervan; de meeste gevallen verbeteren spontaan).

Zelden (0,01-0,1%): smaakstoornissen (dysgeusie, ageusie). Koorts.

Zeer zelden (< 0,01%): trombocytopenie, pancytopenie, gegeneraliseerde lymfadenopathie. Insuline auto-immuunsyndroom (met sterke verlaging van het bloedglucose). Neuritis, polyneuropathie. Acute speekselklierzwelling. Cholestatische geelzucht, toxische hepatitis. Ernstige vormen van allergische huidreacties waaronder gegeneraliseerde dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom, alopecia, geneesmiddelgeïnduceerde lupus erythematodes.

Verder zijn gemeld: aplastische anemie. Artritis. Nefrotisch syndroom. Acute pancreatitis.

Interacties

Bij instelling van de therapie met thyreostatica kan het metabolisme en de eliminatie van andere geneesmiddelen weer normaliseren; pas zonodig de dosering van deze geneesmiddelen aan. De verhoogde activiteit van vitamine K-antagonisten kan normaliseren.

Zwangerschap

Thiamazol passeert de placenta. De concentratie in foetaal bloed is gelijk aan die in het serum van de moeder.

Teratogenese: Op basis van ervaring bij de mens wordt vermoed dat thiamazol aangeboren afwijkingen veroorzaakt bij toediening tijdens de zwangerschap, met name in het 1e trimester en in hoge doses. Gemelde misvormingen zijn aplasia cutis congenita, craniofaciale misvormingen (choanale atresie, dysmorfie van het gelaat), exomphalos, oesofageale atresie, afwijking van de omfalomesenterische buis en ventriculair septumdefect. Onbehandelde hyperthyreoïdie tijdens de zwangerschap kan echter ook tot misvormingen en vroeggeboorte leiden.

Farmacologisch effect: Gebruik is in verband gebracht met hypothyreoïdie en struma van de neonaat.

Advies: Alleen na zorgvuldige afweging gebruiken, en dan uitsluitend in de laagst werkzame dosis zonder aanvullende toediening van schildklierhormonen. Tijdens de zwangerschap de groei van het kind en de foetale hartfrequentie controleren; verder is controle van de maternale en neonatale schildklierfunctie noodzakelijk. Combinatietherapie met thiamazol en schildklierhormonen is gecontra-indiceerd, aangezien thiamazol de placenta wel passeert en levothyroxine niet.

Overig: Een vrouw in de vruchtbare leeftijd dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: ja, de concentratie is gelijk aan die in het serum van de moeder.

Farmacologisch effect: Er zijn geen aanwijzingen dat gebruik van een lage dosering (< 20 mg/dag) tijdens de borstvoeding schadelijk is voor de zuigeling.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt, bij voorkeur in lage dosering. Overweeg om de schildklierfunctie van de zuigeling te controleren, vooral bij hogere doseringen.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor thio-ureumderivaten;
  • matige tot ernstige bloedbeeldstoornis (granulocytopenie);
  • beenmergschade bij een eerdere behandeling met thiamazol of carbimazol;
  • bestaande cholestatische aandoening die niet door hyperthyreoïdie is veroorzaakt;
  • voorgeschiedenis van acute pancreatitis na toediening van thiamazol of carbimazol.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij grote strumae met vernauwing van de luchtpijp alleen kortdurend en onder zorgvuldige controle toepassen, omdat het gebruik kan leiden tot hyperplasie van de schildklier.

In verband met de kans op agranulocytose vóór en na instelling van de therapie het bloedbeeld controleren, met name bij eerder bestaande lichte granulocytopenie. Adviseer de patiënt om bij keelpijn, koorts of algehele malaise onmiddellijk de arts te waarschuwen, vooral tijdens de eerste weken van de behandeling. Na direct staken van de therapie is de agranulocytose meestal reversibel. Andere myelotoxische bijwerkingen zijn gemeld in samenhang met zeer hoge doses (120 mg/dag). Indien tijdens de behandeling beenmergtoxiciteit optreedt, de behandeling staken en zo nodig overgaan op een ander thyreostatisch middel.

Er zijn meldingen van acute pancreatitis bij gebruik van thiamazol of carbimazol. In geval van acute pancreatitis het gebruik direct staken. Thiamazol/carbimazol niet meer herstarten, omdat hernieuwde blootstelling kan leiden tot het opnieuw optreden van acute pancreatitis, met een kortere tijd tot aanvang.

De veiligheid en werkzaamheid zijn niet onderzocht bij kinderen ≤ 2 jaar.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Thio-ureumderivaat. Remt competitief het enzym peroxidase in de schildklier en daarmee de jodering van thyreoglobuline. Hierdoor vermindert de vorming van schildklierhormonen. Thiamazol heeft geen invloed op reeds gevormd schildklierhormoon. Werking: na enkele dagen tot enkele weken. Werkingsduur: ca. 24 uur.

Kinetische gegevens

T max 1–2 uur.
Overig Strumazol wordt direct na resorptie in de schildklier geconcentreerd. De concentratie in de schildklier is na 20 uur nog nagenoeg dezelfde als na 6 uur na inname.
T 1/2el 2–6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

thiamazol hoort bij de groep thio-ureumderivaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links