cimetidine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Cimetidine Bijlage 2 Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
200 mg, 400 mg, 800 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

cimetidine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten en gastro-oesofageale refluxziekte bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer. Bij voldoende effect wordt de medicatie geleidelijk gestopt. Bij een antacidum gaat de voorkeur uit naar een combinatie van algeldraat met magnesiumhydroxide (werkt sneller en langer), bij een H2-receptorantagonist naar famotidine en bij een protonpompremmer naar omeprazol; dit in verband met de bredere toepasbaarheid en de prijs.

Voor de behandeling van een endoscopisch aangetoonde oesofagitis zijn protonpompremmers de standaardbehandeling, waarbij de voorkeur uitgaat naar omeprazol. Protonpompremmers zijn hierbij effectiever gebleken dan H2-receptorantagonisten en antacida. Bij oesofagitis graad C en D is het gebruik levenslang.

Door H. pylori veroorzaakte peptische ulcera worden behandeld met de combinatie van een protonpompremmer (omeprazol) en twee antibiotica (amoxicilline en claritromycine). Bij een succesvolle eradicatie, eventueel na een tweede behandeling, is de kans op een recidief klein.

Voor de behandeling van maagklachten als gevolg van NSAID-gebruik komt een protonpompremmer, bij voorkeur omeprazol, in aanmerking. De behandeling van maagklachten als gevolg van andere medicatie bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer.

Aan de vergoeding van cimetidine zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2

Indicaties

  • Ulcus pepticum;
  • Zollinger-Ellisonsyndroom;
  • Lichte tot matig-ernstige reflux-oesofagitis;
  • Preventie van chronisch recidiverende, peptische ulcera;
  • Peptische ulcera ten gevolge van gebruik van prostaglandinesynthetaseremmers (NSAID's).

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Ulcus pepticum

Volwassenen

800 mg voor het slapen gaan óf 400 mg bij het ontbijt en 400 mg bij het slapen gaan óf 200 mg driemaal per dag tijdens de maaltijden en 400 mg voor het slapen gaan, gedurende ten minste 4 weken; zo nodig verhogen tot 400 mg 4×/dag, tijdens de maaltijden en voor het slapen gaan. Bij ulceraties gepaard gaande met bloeding of een toename van de kans op bloeding 200 mg 3×/dag tijdens de maaltijden en 400 mg voor het slapengaan. Preventie van chronisch recidiverende ulcera: 400 mg 1×/dag voor het slapen gaan.

Zollinger-Ellisonsyndroom

Volwassenen

200 mg 3×/dag tijdens de maaltijden en 400 mg voor het slapen gaan; zo nodig verhogen tot 400 mg 4×/dag tijdens de maaltijden en voor het slapen gaan óf tot 400 mg 3×/dag tijdens de maaltijden en 800 mg voor het slapen gaan.

Lichte tot matig-ernstige reflux-oesofagitis

Volwassenen

800 mg 1×/dag na de avondmaaltijd. Bij onvoldoende resultaat de dosering verhogen tot 800 mg 2×/dag (na het ontbijt en na de avondmaaltijd).

Peptische ulcera ten gevolge van NSAID-gebruik

Volwassenen

800 mg 's avonds voor het slapen gaan gedurende 8 weken. Ter voorkoming van een recidief-ulcus als onderhoudsdosering 400 mg 's avonds.

Nierfunctiestoornis: creatinineklaring: < 15 ml/min: 200 mg 2×/dag; 15–30 ml/min: 200 mg 3×/dag; 30–50 ml/min: 200 mg 4×/dag; > 50 ml/min: normale dosering.

Bij kinderen: alleen indien absoluut noodzakelijk en kortdurend. Voor jongere kinderen zijn de tabletten niet geschikt. 1–12 jaar: 20–25 mg/kg per dag in meerdere doses iedere 4–6 uur. ≤ 1 jaar: 20 mg/kg per dag in meerdere doses iedere 4–6 uur. Neonaten: 10–15 mg/kg per dag in meerdere doses iedere 4–6 uur.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): diarree, spierpijn, vermoeidheid, (draai)duizeligheid, hoofdpijn en huiduitslag. Milde gynaecomastie kan optreden bij behandeling gedurende een maand of langer.

Zelden (0,01-0,1%): insomnia, koorts, gewrichtspijn, reversibele haaruitval en reversibele erectiele disfunctie. Interstitiële nefritis (reversibel na staken van de behandeling). Enige toename van plasmacreatinine en serumtransaminasen, meestal tijdelijk en zonder klinische betekenis. Hepatitis en pancreatitis, voorbijgaand na staken van de therapie.

Zeer zelden (< 0,01%): reversibele verwardheid, vooral bij ouderen, ernstig zieken, mensen met nierfunctiestoornissen, of bij zeer hoge doses; na staken verdwijnt dit symptoom meestal binnen 24 uur. Leukopenie, agranulocytose, trombocytopenie, pancytopenie, aplastische anemie. Polyneuropathie. Sinusbradycardie, tachycardie, AV-blok. Vasculitis, angio-oedeem en anafylactische reacties. Intrahepatische cholestase.

Verder zijn gemeld: depressie, hallucinaties, slaapstoornissen, agitatie. Myoklonie, dystonie, vertigo, diplopie. Pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken. Geelzucht. Jeuk.

Interacties

Gelijktijdige toediening van een sterk werkzaam antacidum kan de absorptie van cimetidine verminderen, een tussentijd van ten minste 2 uur aanhouden. Cimetidine remt een aantal microsomale enzymsystemen in de lever. Daardoor kan van theofylline, vitamine K-antagonisten zoals acenocoumarol, fenytoïne, β-blokkers zoals propranolol en metoprolol, benzodiazepinen, lidocaïne en nifedipine de eliminatiesnelheid afnemen en de serumconcentratie toenemen. Aanpassing van de dosering van met name theofylline, acenocoumarol, fenprocoumon, fenytoïne en nifedipine kan noodzakelijk zijn. Combinatie met parasympathicolytica of metoclopramide vermindert de resorptie van cimetidine. Bij gelijktijdig gebruik met sildenafil kan de klaring van sildenafil verminderen; een doseringsverlaging van sildenafil overwegen. Doordat H2-receptorantagonisten de pH in de maag verhogen kan de resorptie van andere geneesmiddelen toenemen of afnemen (bv. ketoconazol). Cimetidine kan de alcoholspiegel verhogen.

Zwangerschap

Cimetidine passeert de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onbekend. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid: een anti-androgeen effect is waargenomen. In theorie kan een zwak anti-androgene werking bij mannelijke nakomelingen demasculinisatie tot gevolg hebben. Bij de mens is dit effect echter niet gemeld na blootstelling tijdens de zwangerschap.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in relatief hoge concentraties; het lijkt te stapelen in de moedermelk. Nadelige effecten op de zuigeling zijn echter niet gemeld.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig kortdurend worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • acute porfyrie;
  • Bekende overgevoeligheid voor H2-receptorantagonisten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Cimetidine kan de symptomen van een maligniteit maskeren. Bij goedaardige ulcera ventriculi de Helicobacter pylori-status vaststellen en zo nodig een eradicatietherapie instellen. Astmatische patiënten hebben bij gebruik van cimetidine meer kans op een – door histamine veroorzaakte – bronchoconstrictie. Bij nierinsufficiëntie moet de dosering worden verlaagd in overeenstemming met de creatinineklaring. Door hemodialyse wordt cimetidine uit het lichaam verwijderd, daarom moet cimetidine aan het eind van de dialyse worden gegeven.

Overdosering

Symptomen

respiratoire insufficiëntie, cyanose.

Eigenschappen

H2-receptorantagonist, die zowel de basale als de gestimuleerde maagzuursecretie remt als de pepsineproductie vermindert.

Kinetische gegevens

Resorptie oraal snel en bijna volledig.
F 60–70% door first-pass-effect.
T max circa 1 uur (30-90 min) (nuchter), 2 uur (met voedsel), eventueel een tweede piek na circa 3 uur.
V d 1 l/kg.
Metabolisering in de lever.
Eliminatie vnl. via de urine , circa 40 % onveranderd. Circa 10 % met de feces.
T 1/2el 2 uur, verlengd (tot max. 5 uur) bij gestoorde nierfunctie.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

cimetidine hoort bij de groep H2-antagonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links