ciprofibraat

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Modalim Genzyme Europe bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
100 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ciprofibraat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij hypercholesterolemie is een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-cholesterol; atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. Intensiveer de lipidenverlagende therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt wordt door het ophogen van de dosis als de maximumdosering nog niet bereikt is of door te switchen naar een potentere statine. Bij onvoldoende effect van een statine in de maximale (te verdragen) dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar of bij niet-kwetsbare ouderen met hart- en vaatziekten (HVZ), ezetimib worden toegevoegd.

Beperk het gebruik van fibraten (met of zonder statine) tot dié vormen van hypercholesterolemie, waarbij eveneens sprake is van hypertriglyceridemie. Dit om de kans op pancreatitis te verlagen. Een fibraat vermindert in combinatie met een statine mogelijk het aantal hart- en vaatziekten bij patiënten met diabetes mellitus met een dyslipidemie (lage HDL-cholesterol- en hoge triglyceridenconcentratie in het bloed).

Indicaties

Aanvulling op dieet en andere niet–farmacologische maatregelen voor de behandeling van:

  • ernstige hypertriglyceridemie met of zonder een laag HDL-cholesterol;
  • gecombineerde hyperlipidemie indien een cholesterolsyntheseremmer (statine) gecontra–indiceerd is of niet wordt verdragen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hypertriglyceridemie of gecombineerde hyperlipidemie:

Volwassenen (incl. ouderen):

Aanbevolen en tevens maximale dosering: 100 mg/dag. Bij matig ernstig gestoorde nierfunctie (creatinineklaring 30–80 ml/min per 1,73 m²): 100 mg iedere 2 dagen onder zorgvuldige bewaking van de nierfunctie.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid. Misselijkheid, diarree, buikpijn. Alopecia.

Soms (0,1-1%): slaperigheid, vertigo. Pneumonitis, longfibrose. Braken, dyspepsie. Afwijkende leverfunctiewaarden, cholestase, cytolyse, cholelithiase, hepatitis. Urticaria, jeuk, fotosensibilisatie, eczeem, huiduitslag. Myopathie, myositis, rabdomyolyse, spierpijn. Impotentie. Vermoeidheid.

Verder zijn gemeld: trombocytopenie, leukopenie.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met fibraten is gecontra–indiceerd vanwege toename van de kans op rabdomyolyse en myoglobinurie.

Gelijktijdig gebruik met statinen wordt niet aanbevolen in verband met een toegenomen kans op myopathie, myoglobinurie en rabdomyolyse.

De werking van orale anticoagulantia, fenytoïne en orale bloedglucoseverlagende middelen kan worden versterkt doordat ciprofibraat zich sterk aan plasma-eiwitten bindt en in staat is hen uit hun eiwitbinding te verdringen; bij gelijktijdig gebruik bijvoorbeeld de dosering van vitamine K-antagonisten verlagen op geleide van de INR.

Galzuurbindende harsen kunnen de resorptie verminderen: niet gelijktijdig of vlak na elkaar innemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid (bij hoge doseringen).

Farmacologisch effect: Bij dieren is neonatale trombose aangetoond.

Advies: Gebruik is gecontra–indiceerd.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren. Onbekend, bij de mens.

Advies: Gebruik is gecontra–indiceerd.

Contra-indicaties

  • ernstige nierfunctiestoornissen (creatinineklaring < 30 ml/min per 1,73m²);
  • ernstige leverfunctiestoornissen;
  • fotoallergische of -toxische reacties na inname van fibraten.

Voor meer contra-indicaties zie de rubrieken Zwangerschap, Lactatie en Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Regelmatig (elke 3 maanden tijdens de eerste 12 maanden van de behandeling) de leverfunctie (incl. ALT, AST) controleren; bij AST of ALT > 3× ULN of een vastgestelde cholestatische leveraandoening de toediening staken.

Hoewel de gal-lithogenese niet verandert door ciprofibraat dient men, overeenkomstig de overige fibraten, bedacht te zijn op een licht stijgende incidentie van galstenen.

Voorzichtig toepassen bij een toegenomen risico van spierbeschadiging, zoals bij nierinsufficiëntie, elke vorm van hypoalbuminemie, hypothyroïdie, persoonlijke of familie-anamnese van erfelijke spierziekten, anamnese van spiertoxiciteit ten gevolge van een statine of fibraat, anamnese van leverziekte en/of overmatig alcoholgebruik, en bij een leeftijd hoger dan 70 jaar. Bij onverklaarde spierklachten het gehalte van serumcreatinekinase controleren; bij sterk verhoogde spiegels (> 5× ULN) of spierklachten (diffuse spierpijn, spierzwakte) de toediening staken.

Bij behandeling van hypertriglyceridemie kan het LDL-cholesterol stijgen.

Secundaire oorzaken van dyslipidemie vooraf behandelen.

Bij onvoldoende resultaat na enkele maanden de toediening staken of aanvullende therapeutische maatregelen overwegen.

De veiligheid en effectiviteit bij kinderen is niet vastgesteld.

Eigenschappen

Fibraat. Verlaagt de triglyceriden-, LDL-, VLDL- en totaal cholesterolspiegels en verhoogt de HDL-spiegel. Het werkingsmechanisme is nog niet volledig bekend. Belangrijke effecten zouden zijn: remming van de productie van VLDL-triglyceride en verhoging van de afbraak van VLDL-triglyceride door stimulatie van de activiteit van lipoproteïnelipase.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en vrijwel volledig.
T max 1 uur.
Eiwitbinding 97–99%.
Eliminatie vnl. met de urine, vnl. als metabolieten.
T 1/2el ca. 90 uur, verlengd bij nierfunctiestoornissen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ciprofibraat hoort bij de groep fibraten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links