dexamethason/​chlooramfenicol/​polymyxine B (bij oogaandoening)

Samenstelling

Dexamethason/Chlooramfenicol/Polymyxine B Oogdruppels FNA XGVS Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Verpakkingsvorm
10 ml

Bevat per ml: dexamethason (als di-Na-fosfaat) 0,5 mg, chlooramfenicol 2,5 mg, polymyxine B (sulfaat) 1 mg (Oculoguttae dexamethasoni et chloramphenicoli et polymyxini FNA, Chlorampoldex oogdruppels FNA). Conserveermiddel: geen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dexamethason/​chlooramfenicol/​polymyxine B (bij oogaandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling met corticosteroïdbevattende oogdruppels of -zalf dient te geschieden door een oogarts. De combinatie van een corticosteroïd met een antimicrobieel middel is zelden geïndiceerd.

Indicaties

Secundair geïnfecteerde aandoeningen van het voorste oogsegment, waarbij het micro-organisme gevoelig is voor chlooramfenicol en polymyxine B.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

1–2 druppels elke 2–4 uur in de conjunctivaalzak. De behandelduur bedraagt max. 2 weken.

Indien na 3 dagen gebruik geen verbetering optreedt of als de klachten verergeren, behandeling met dit middel staken.

Bij gelijktijdig gebruik van andere oogdruppels een interval van ten minste 5 minuten in acht nemen; de oogdruppels die de meeste irritatie geven als laatste toedienen. Bij gelijktijdig gebruik van een oogzalf of ooggel deze als laatste toedienen.

Na aanbreken is het oogdruppel 24 uur houdbaar.

Bijwerkingen

Vaak (1–10%): prikkelend of branderig gevoel in het oog bij toediening, bittere smaak in de mond.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties met jeuk, roodheid, huiduitslag, sensibilisatie. Schimmelinfectie; de symptomen hiervan kunnen onder invloed van het corticosteroïd worden gemaskeerd. Bij langer gebruik (> 10 dagen) kunnen optreden: verhoogde oogdruk, cataract, kwetsbare dunne huid rondom de ogen, bloedafwijkingen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. In het algemeen is de systemische blootstelling na gebruik van de oogdruppels gering.
Farmacologisch effect: In theorie kan bij gebruik van chlooramfenicol vlak voor de geboorte, de pasgeborene kans lopen op een zuurstoftekort of een te lage lichaamstemperatuur.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken. Vanwege de chlooramfenicol wordt het gebruik van deze oogdruppels aan het eind van de zwangerschap en vlak voor de bevalling ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (dexamethason, chlooramfenicol).
Farmacologisch effect: Bij systemisch gebruik van chlooramfenicol zijn meerdere nadelige effecten voor zuigelingen gemeld (braken, gasvorming in de darmen, weigeren van de borst, in slaap vallen tijdens de voeding). Bij kinderen zijn beenmergdepressie en het 'grey baby'-syndroom gezien.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Acute infecties veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel of parasiet. Overgevoeligheid voor corticosteroïden of polymyxinen. Acute porfyrie. Verwondingen of beschadigingen aan het oog.

Waarschuwingen en voorzorgen

In verband met de mogelijkheid van verhoging van de intra-oculaire druk is adequate controle met een tonometer, m.n. bij glaucoom of indien glaucoom in de familie voorkomt, vereist. Corticosteroïden kunnen een ooginfectie maskeren of verergeren. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Bij periodiek onderzoek dienen vooral cornea en lens te worden gecontroleerd i.v.m. de kans op verweking of cataract. Toepassing bij defecten van het hoornvlies kan perforatie tot gevolg hebben. Kan bij porfyrie een aanval uitlokken. Myastenia gravis kan verergeren (dubbelzien en hangen van het bovenste ooglid). Vóór toediening contactlenzen uitnemen; deze kunnen 15 min na indruppelen weer worden ingezet. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 min dicht te drukken wordt voorkomen dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- of keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische bijwerkingen.

Eigenschappen

Dexamethason is een sterk werkend corticosteroïd met een goed doordringend vermogen in het oog. Corticosteroïden hebben een anti-inflammatoire en vasoconstrictieve werking. Zij onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen, echter zonder de eraan ten grondslag liggende aandoeningen te genezen. Chlooramfenicol is een bacteriostatisch breed-spectrum antimicrobieel middel. Polymyxine B is een antimicrobieel middel met bactericide werking tegen uitsluitend gramnegatieve staafjes.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine B (bij oogaandoening) hoort bij de groep corticosteroïden met antimicrobiële middelen, oculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links