Samenstelling

Domperidon Tabletten Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet, orodispergeerbaar 'Smelttablet'
Sterkte
10 mg

Domperidon Tabletten (als maleaat) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg

Motilium Johnson & Johnson Consumer bv

Toedieningsvorm
Suspensie
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
200 ml

Bevat tevens: sorbitol, methyl- en propylparahydroxybenzoaat.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor de symptomatische behandeling van misselijkheid en braken komen domperidon en metoclopramide in aanmerking. Om de bijwerkingen te minimaliseren gelden voor zowel domperidon als metoclopramide strikte doseringsadviezen.

Bij de behandeling van migraine-aanvallen gaat op grond van de bijwerkingen de voorkeur uit naar paracetamol in voldoende hoge dosering. Tweedekeus met een vergelijkbare werkzaamheid, maar meer bijwerkingen zijn NSAID's (acetylsalicylzuur, ibuprofen, naproxen) en orale triptanen. Bij misselijkheid en braken wordt zo nodig tegelijk met de pijnstiller een anti-emeticum (domperidon, metoclopramide) ingenomen. Bij twee of meer aanvallen per maand is profylaxe te overwegen.

Voor de aanvalsbehandeling van migraine bij kinderen zijn paracetamol, NSAID's – eventueel met een anti-emeticum –, eerstekeus. Triptanen zijn tweedekeus. Binnen de triptanen gaat de voorkeur uit naar sumatriptan neusspray op grond van bewezen werkzaamheid.

Indicaties

  • Verlichting van symptomen van misselijkheid en braken bij volwassenen en kinderen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Misselijkheid en braken:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar (≥ 35 kg lichaamsgewicht):

10 mg per keer, max. 3×/dag (bij voorkeur 15–30 min vóór elke maaltijd en vóór het slapen gaan); maximaal 30 mg per dag.

Zuigelingen en kinderen met < 35 kg lichaamsgewicht:

Suspensie: 0,25 mg/kg lichaamsgewicht per keer, max. 3×/dag, met een maximum van 0,75 mg/kg per dag. Innemen bij voorkeur vóór elke maaltijd en vóór het slapen gaan (1 maatdop suspensie = 10 mg). De tabletten zijn ongeschikt voor kinderen < 35 kg lichaamsgewicht.

Domperidon toepassen in de laagste effectieve dosis, gedurende een zo kort mogelijke periode. De maximale behandelduur dient in het algemeen maximaal één week te bedragen.

Bij ernstig gestoorde nierfunctie bij herhaalde toediening de doseerfrequentie verlagen tot 1–2×/dag en eventueel de dosis verlagen. Bij een lichte leverinsufficiëntie hoeft de dosis niet te worden aangepast.

Een gemiste dosis niet alsnog innemen. Bij voorkeur voor de maaltijd innemen en zoveel mogelijk op een vast tijdstip.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): droge mond.

Soms (0,1-1%): angst, libidoverlies, rusteloosheid, zenuwachtigheid. Slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, extrapiramidale stoornis. Diarree. Huiduitslag, urticaria, jeuk. galactorroe, pijn in de borst, gevoeligheid in de borsten. aAthenie.

Verder zijn gemeld: anafylactische reacties, angio-oedeem. Convulsies, restlesslegssyndroom. rollende ogen. Verlenging QT-interval, 'torsade de pointes', ventrikelaritmie, plotselinge hartdood. Gyneacomastie, verhoogde serumprolactinespiegel, amenorroe. Urineretentie. Afwijkende leverfunctietest.

De orodispergeerbare tabletten bevatten zwaveldioxide (E220); deze stof kan in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en bronchospasme veroorzaken.

Interacties

Gecontra-indiceerd:

Gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die het QT-interval verlengen, zoals: anti-aritmica klasse Ia (zoals disopyramide, kinidine), anti-aritmica klasse III (zoals amiodaron, ibutilide, sotalol), bepaalde antipsychotica (zoals haloperidol, pimozide, sertindol), bepaalde antidepressiva (zoals citalopram, escitalopram), bepaalde antibiotica (zoals erytromycine, levofloxacine, moxifloxacine), bepaalde antischimmelmiddelen (zoals fluconazol, pentamidine), bepaalde antimalariamiddelen (zoals lumefantrine), bepaalde antihistaminica (zoals mizolastine), prucalopride, vandetanib, methadon.

Gelijktijdig gebruik met sterke CYP3A4-remmers, zoals: proteaseremmers (zoals ritonavir, saquinavir), systemische azoolderivaten (zoals itraconazol, ketoconazol, voriconazol) en sommige macroliden (zoals claritromycine).

Niet aanbevolen:

Combinatie met matige CYP3A4-remmers zoals diltiazem, verapamil en sommige macroliden vermijden. Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van bradycardie- en hypokaliëmie inducerende geneesmiddelen en bij azitromycine en roxitromycine (in verband met QT-verlenging).

Overige interacties:

Antacida en zuurremmende middelen verlagen de biologische beschikbaarheid en dienen niet gelijktijdig, maar na de maaltijd te worden toegediend. Gelijktijdig gebruik met levodopa leidt tot een toename van de plasmaconcentratie van domperidon (max. 30–40%); dosisaanpassing is niet noodzakelijk.

Zwangerschap

Domperidon passeert de placenta in geringe hoeveelheden (bij dieren).
Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid bij zeer hoge doseringen.
Advies: Alleen op strikte indicatie en kortdurend gebruiken.
Overige: Kortdurend (max. 1 week) gebruiken vanwege het risico van cardiologische bijwerkingen bij moeder.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in zeer kleine hoeveelheden.
Farmacologisch effect: Het optreden van nadelige effecten, met name op het hart, na blootstelling via de moedermelk kan niet worden uitgesloten. Wees voorzichtig bij risicofactoren voor QTc-verlenging bij zuigelingen die borstvoeding krijgen.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • prolactinesecreterende hypofysetumor (prolactinoom);
  • situaties waarbij stimulatie van de maagmotiliteit gevaarlijk is, zoals maag-darmbloeding, mechanische obstructie of perforatie;
  • matige tot ernstige leverinsufficiëntie;
  • aandoeningen waarbij het QT-interval verlengd is, een significante elektrolytenstoornis of kan zijn aangetast en bij onderliggende hartaandoeningen zoals congestief hartfalen.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij kinderen < 1 jaar. Bij prematuren en pasgeborenen zijn de metabole functies en de bloed-hersenbarrière niet volledig ontwikkeld. Bij jonge kinderen is er meer kans op neurologische en centrale bijwerkingen, zoals extrapiramidale stoornissen, convulsies, agitatie en zenuwachtigheid.

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt een verband te bestaan tussen domperidongebruik en meer kans op ernstige ventrikelaritmie of plotse hartdood, met name > 60 jaar en bij dagelijkse doses > 30 mg. Wees verder voorzichtig bij risicofactoren voor QT-verlenging (zoals hypokaliëmie, bradycardie, hartfalen, comedicatie met geneesmiddelen die QT-interval verlengen, congenitaal of verworven QT-verlenging). De behandeling staken bij klachten of symptomen die in verband kunnen worden gebracht met hartaritmie. Adviseer patiënten om eventuele hartklachten direct te melden.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Dopamine-antagonist die de peristaltiek van maag en duodenum en de druk van de gastro-oesofageale sfincter doet toenemen en tevens de sfincter van de pylorus relaxeert. Hierdoor ontstaat een versnelde maaglediging, waardoor braken kan worden voorkomen; mogelijk speelt ook antagonisme van dopaminereceptoren in de chemoreceptor-triggerzone hierbij een rol. Het werkingsmechanisme berust waarschijnlijk op perifere antidopaminewerking.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en goed. Resorptie wordt verminderd door een laag zuurgehalte in de maag.
F15% door uitgebreid first-pass-effect in darmwand en lever.
T maxna 1 uur.
OverigPasseert de bloed-hersenbarrière in zeer geringe mate.
Eiwitbinding> 90%.
Metaboliseringsnel en uitgebreid in de lever, vnl. via CYP3A4.
Eliminatievnl. als metaboliet, 66% via de lever, 31% met de urine.
T 1/2el7–9 uur, bij ernstig gestoorde nierfunctie verlengd tot ca. 21 uur, bij matige leverinsufficiëntie tot 15–23 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

domperidon hoort bij de groep dopamine-antagonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook