efedrine

Samenstelling

Efedrine (hydrochloride) XGVS Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 1 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

efedrine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor dit geneesmiddel is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Hypotensie optredend bij spinale anesthesie of ten gevolge van ganglionblokkade.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hypotensie:

25–50 mg s.c. of i.m., zo nodig herhalen. Eventueel 5–25 mg langzaam i.v. toedienen, zo nodig na 5–10 min herhalen.

Bijwerkingen

Cardiovasculaire bijwerkingen: hartkloppingen, tachycardie, aritmie, blozen, syncope, hartstilstand, angina pectoris, myocardiale ischemie. Efedrine verhoogt de bloeddruk, maar na langdurig gebruik kan hypotensie optreden.

Centrale bijwerkingen: tremor, angst, slapeloosheid, rusteloosheid, duizeligheid. Hoge doses kunnen psychose of psychotische verschijnselen (delirium, hallucinaties of euforie) geven.

Voorts zijn waargenomen: misselijkheid, hoofdpijn, zweten, mictiestoornissen en veranderingen in het glucose-metabolisme. Bij kinderen kan sedatie optreden.

Interacties

Niet combineren met andere sympathicomimetica in verband met eerder bereiken van toxiciteit.

MAO-remmers potentiëren de werking van efedrine, waardoor ernstige hypertensie kan optreden.

De werking van efedrine kan worden versterkt door: oxytocine (kans op ernstige hypertensie), tricyclische antidepressiva en atropine.

Anesthetica, met name cyclopropaan, halothaan en verwante middelen, sensibiliseren het hart voor catecholaminen, waardoor de kans op aritmieën toeneemt.

α- en β-Sympathicolytica en methyldopa verminderen de werking van efedrine.

Zwangerschap

Efedrine passeert de placenta.
Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.
Farmacologisch effect: Efedrine kan vasoconstrictie van de placentaire bloedvaten veroorzaken. Foetale tachycardie kan optreden,
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Farmacologisch effect: Efedrine kan de melkproductie remmen.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor sympathicomimetica;
  • angina pectoris;
  • gesloten-kamerhoekglaucoom;
  • psychoneurose.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij hypertensie, ernstige onderliggende hartziekte, neiging tot aritmie, idiopathische orthostatische hypotensie, hyperthyreoïdie, prostaathyperplasie, diabetes mellitus, kinderen en ouderen.

Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Overdosering

Neem voor informatie over een efedrine-vergiftiging contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Stimuleert direct de α- en β-receptoren van het sympathische zenuwstelsel en indirect door vrijzetting van noradrenaline. Efedrine relaxeert gastro-intestinaal en bronchiaal glad spierweefsel en heeft een positief-inotrope, vasopressieve en centraal stimulerende werking.

Kinetische gegevens

Metaboliseringvoor een klein gedeelte in de lever.
Eliminatiemet de urine, grotendeels onveranderd.
T 1/2el3 uur bij pH 5 van urine, 6 uur bij pH 6,3.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

efedrine hoort bij de groep antihypotensiva.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links