finasteride (bij BPH)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Finasteride Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
5 mg

Proscar Organon Pharma BV

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

finasteride (bij BPH) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De begeleiding van mannen met aspecifieke mictieklachten, 'lower urinary tract symptoms' (LUTS), bestaat uit uitleg en niet-medicamenteuze adviezen. Het effect van medicamenteuze behandeling bij aspecifieke mictieklachten bij mannen, is zeer beperkt en meestal niet klinisch relevant. Dit komt waarschijnlijk doordat het werkingsmechanisme alleen gericht is op de prostaat- of blaasfunctie, terwijl de klachten vaak een multifactoriële oorzaak hebben. Overweeg medicatie alleen wanneer een niet-medicamenteuze behandeling onvoldoende helpt en de patiënt veel klachten heeft.

In de tweedelijnszorg kan bij aspecifieke mictieklachten zonder urgency of nycturie, een 5-α-reductaseremmer in combinatie met een α1-blokker worden overwogen.

Indicaties

  • Behandeling van benigne prostaathyperplasie (BPH).
  • Preventie van urologische complicaties (zoals acute urineretentie en prostaatchirurgie) bij matige tot ernstige symptomen van BPH en een vergrote prostaat.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Benigne prostaathyperplasie

Volwassen mannen (incl. ouderen)

Monotherapie of in combinatie met een α-blokker: 5 mg 1×/dag. Soms kan een behandeling van ten minste een half jaar nodig zijn om te beoordelen of een gunstige reactie is verkregen.

Verminderde nierfunctie: een dosisaanpassing is niet nodig.

Verminderde leverfunctie: er kan geen dosisaanbeveling worden gedaan vanwege onvoldoende gegevens.

Toediening: de tabletten in zijn geheel innemen, dus niet breken of fijnmalen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): erectiestoornis en verminderd libido, verminderd volume van het ejaculaat.

Soms (0,1–1%): ejaculatiestoornis. Pijnlijke borsten, gynaecomastie. Huiduitslag.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, urticaria en angio-oedeem. Palpitaties. Pijn in de testes, verminderde zaadkwaliteit, hematospermie, onvruchtbaarheid, aanhoudende verminderde libido en erectiestoornis na staken van de behandeling. Depressie, gedachten over suïcide, angst. Borstkanker (bij mannen). Stijging van leverenzymwaarden.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Teratogenese: Finasteride is teratogeen. Wanneer een zwangere vrouw wordt blootgesteld aan sperma van een man die finasteride gebruikt is dit waarschijnlijk niet schadelijk voor het (ongeboren) kind omdat de concentratie in het sperma zo laag is.

Advies: Gebruik door vrouwen is gecontra-indiceerd.

Vruchtbaarheid: Langdurig gebruik door de man wordt geassocieerd met oligospermie en verminderde spermamotiliteit. Dit verbetert na staken van de therapie. Bij mannen met al verminderde spermakwaliteit kan gebruik de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden.

Overig: Gebruik door zwangere vrouwen kan bij de mannelijke foetus afwijkingen aan de uitwendige geslachtsorganen veroorzaken. Fijngemaakte tabletten dienen daarom niet te worden aangeraakt door vrouwen die zwanger zijn óf zwanger kunnen worden, gezien de mogelijkheid van absorptie.

Lactatie

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Gebruik bij vrouwen is gecontra–indiceerd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Omdat een gunstige reactie op finasteride misschien niet meteen manifest wordt, bij een groot urineresidu en/of ernstig belemmerde urinestroom zorgvuldig op een obstructieve aandoening van de urinewegen controleren en periodiek de noodzaak tot operatief ingrijpen beoordelen. Behandeling dient in overleg met een uroloog plaats te vinden.

Vóór en regelmatig tijdens de behandeling controleren op prostaatkanker. Men dient hierbij erop bedacht te zijn, dat finasteride de serumconcentratie van prostaatspecifiek antigeen (PSA) verlaagt. De PSA-waarde stabiliseert na circa 6 maanden tot circa de helft van de uitgangswaarde. Bij aanhoudende verhoging van de PSA-waarde tijdens therapie met finasteride moet de therapietrouw eveneens zorgvuldig worden beoordeeld.

Controleer de patiënt op psychische symptomen; stemmingswisselingen, depressie en gedachten over suïcide kunnen voorkomen. Overweeg de behandeling te staken als depressieve symptomen optreden en consulteer zo nodig een gespecialiseerde arts op dit gebied.

Bij mannen die finasteride gebruiken is borstkanker gemeld; instrueer de patiënt om veranderingen in het borstweefsel te melden.

Niet bedoeld voor gebruik bij vrouwen of bij kinderen (< 18 jaar).

Het gebruik bij een verminderde leverfunctie is niet onderzocht.

Voor vruchtbare mannen en vrouwen en zwangere vrouwen, zie de rubriek Zwangerschap.

Eigenschappen

Finasteride is een competitieve 5-α-reductaseremmer. De werking berust op intracellulaire remming van 5-α-reductase waardoor de omzetting van testosteron in het meer potente dihydrotestosteron wordt geremd met o.a. als gevolg een afname van de omvang van de prostaat.

Kinetische gegevens

F ca. 80%.
T max ca. 2 uur.
V d ca. 1,09 l/kg.
Eiwitbinding ca. 93%.
Metabolisering in de lever door vooral CYP3A4 tot weinig actieve metabolieten.
Eliminatie met de urine 40% en de feces 60%.
T 1/2el 3–14 uur, bij ouderen (> 70 jaar) tot 6–15 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

finasteride (bij BPH) hoort bij de groep 5-alfa-reductaseremmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links