inclisiran

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Leqvio (als Na-zout) Bijlage 2 Aanvullende monitoring Novartis Pharma bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
189 mg/ml
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 1,5 ml (= 284 mg)

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

inclisiran vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij hypercholesterolemie is een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-cholesterol; atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. Intensiveer de lipidenverlagende therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt wordt door het ophogen van de dosis als de maximumdosering nog niet bereikt is of door te switchen naar een potentere statine. Bij onvoldoende effect van een statine in de maximale (te verdragen) dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar of bij niet-kwetsbare ouderen met hart- en vaatziekten (HVZ), ezetimib worden toegevoegd. Een PCSK9-remmer heeft alleen een plaats in de behandeling bij hoog-risicopatiënten (familiaire heterozygote hypercholesterolemie, secundaire preventie) als toevoeging aan de combinatie van een maximaal te verdragen statine + ezetimibe, indien hiermee onvoldoende effect wordt bereikt.

Inclisiran verlaagt het (LDL-)cholesterol, een effect op de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is nog niet vastgesteld. Door de geringe ervaring met inclisiran is het mogelijk dat zeldzame bijwerkingen nog niet aan het licht zijn gekomen.

Aan de vergoeding van inclisiran zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Aanvulling op het dieet bij volwassenen met primaire (heterozygote familiaire en niet-familiaire) hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie:
    • in combinatie met een statine in de maximaal te verdragen dosering en eventueel andere lipidenverlagende behandelingen, als de LDL-streefwaarde niet bereikt wordt;
    • als monotherapie of in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen, als statinen gecontra-indiceerd zijn of niet verdragen worden.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Primaire hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemie

Volwassenen (incl. ouderen ≥ 65 jaar)

Subcutaan: 284 mg per keer, vervolgens na 3 maanden dosis herhalen en daarna elke 6 maanden.

Verminderde nierfunctie (incl. ernstige nierinsufficiëntie en terminaal nierfalen): Geen dosisaanpassing nodig. Er is beperkte ervaring bij een ernstig verminderde nierfunctie; inclisiran voorzichtig toepassen. Het effect van hemodialyse is niet onderzocht. Hemodialyse minimaal 72 uur na toediening van inclisiran uitvoeren, omdat inclisiran deels renaal wordt geklaard.

Verminderde leverfunctie: Bij een lichte tot matig-ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 5-9) is geen dosisaanpassing nodig. Inclisiran is niet onderzocht bij een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 10–15); met voorzichtigheid toepassen.

Overstappen van een PCSK9-remmer: Inclisiran kan direct na de laatste dosis van de PCSK9-remmer worden toegediend. De fabrikant adviseert inclisiran binnen 2 weken na de laatste dosis van de PCSK9-remmer toe te dienen om de verlaging van het LDL-cholesterol in stand te houden.

Vergeten dosis: Binnen 3 maanden na een gemiste dosis deze alsnog toedienen en vervolgens het oorspronkelijke schema volgen. Als de gemiste dosis langer dan 3 maanden geleden is, het toedieningsschema opnieuw opstarten.

Toediening: De injectie subcutaan toedienen in buik, dijbeen of bovenarm; niet toedienen in gebieden met een actieve huidaandoening of -letsel, zoals zonnebrand, huiduitslag, ontsteking of infectie.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): voorbijgaande reacties op de injectieplaats zoals pijn, erytheem, huiduitslag.

Interacties

Inclisiran is geen substraat voor reguliere geneesmiddeltransporteiwitten en is naar verwachting geen substraat voor cytochroom-P450.

Inclisiran is geen remmer of inductor van cytochroom-P450 of reguliere geneesmiddeltransporteiwitten.

Op basis van beperkte gegevens wordt geen klinisch relevante interactie verwacht met statinen (bv. atorvastatine, rosuvastatine).

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren bij supratherapeutische dosering geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend bij de mens. Ja, bij dieren.

Farmacologisch effect: Een nadelig effect bij de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Onderzoeksgegevens: Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid en veiligheid bij een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 10–15) en bij kinderen (< 18 jaar).

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met inclisiran contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Inclisiran is een klein interfererend ribonucleïnezuur ('small interfering ribonucleic acid'; 'siRNA') dat de translatie van proproteïne convertase subtilisine/kexine type 9 (PCSK9)-messenger RNA tot PCSK9 voorkomt. PCSK9 is een enzym dat een rol speelt bij de lipidenhomeostase in het bloed. Bij remming van dit enzym stijgt de recycling en expressie van LDL-cholesterol-receptoren op het celoppervlak van hepatocyten, waardoor de opname van LDL-cholesterol toeneemt en het LDL-cholesterolgehalte in het bloed afneemt.

Werking: binnen 14 dagen is er een duidelijke afname van het LDL-cholesterol.

Kinetische gegevens

T max ca. 4 uur.
Overig Bij een licht, matig en ernstig verminderde nierfunctie is de Cmax verhoogd met resp. een factor ca. 2,3, 2,0 en 3,3. De blootstelling (AUC) is hierbij verhoogd met resp. een factor ca. 1,6, 1,8 en 2,3. Ondanks de tijdelijk hogere plasmaconcentraties gedurende 48 uur is de verlaging in het LDL-cholesterol vergelijkbaar in alle groepen.
Overig Bij licht (Child-Pughscore 5-6) en matig (Child-Pughscore 7-9) verminderde leverfunctie is de Cmax verhoogd met resp. ca. een factor 1,1 en 2,1; de AUC is verhoogd met resp. een factor ca. 1,3 en 2,0. Ondanks de tijdelijk hogere plasmaconcentraties is de verlaging in het LDL-cholesterol vergelijkbaar tussen patiënten met een normale en een licht verminderde leverfunctie. Bij een matig verminderde leverfunctie zijn PCSK9-niveau's op baseline duidelijk lager en de verlaging in LDL-cholesterol beperkter dan bij een normale leverfunctie. Inclisiran is niet onderzocht bij patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie.
V d ca. 7 l/kg.
Metabolisering vnl. door nucleasen tot kortere niet actieve nucleotiden van verschillende lengtes.
Eliminatie 16% via de nieren.
T 1/2el ca. 9 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

inclisiran hoort bij de groep lipidenverlagende middelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links