omega-3-vetzuren

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Omacor XGVS BASF AS

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
1000 mg

Bevat per capsule: 840 mg ethylesters van EPA (460 mg) en DHA (380 mg).

Vazkepa Bijlage 2 Aanvullende monitoring Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
998 mg

Bevat per capsule: 998 mg icosapent-ethyl.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

omega-3-vetzuren vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Omacor: Bij hypercholesterolemie is een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-cholesterol; atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. Intensiveer de lipidenverlagende therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt wordt door het ophogen van de dosis als de maximumdosering nog niet bereikt is of door te switchen naar een potentere statine. Bij onvoldoende effect van een statine in de maximale (te verdragen) dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar of bij niet-kwetsbare ouderen met hart- en vaatziekten (HVZ), ezetimib worden toegevoegd. Noch als aanvulling op statinetherapie, noch als monotherapie heeft dit middel toegevoegde waarde bij hypertriglyceridemie. Het gebruik van visoliesupplementen ter verlaging van het LDL-cholesterol wordt afgeraden.

Vazkepa: De behandeling van patiënten met een hoog cardiovasculair risico en hypertriglyceridemie en een vastgestelde cardiovasculaire aandoening of diabetes mellitus met minstens één andere cardiovasculaire risicofactor, richt zich op het verlagen van het cardiovasculaire risico. De eerste stap is het verlagen van de LDL-cholesterol-spiegel (LDL-C) met statinen (atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine) eventueel in combinatie met ezetimib. Als dit leidt tot stabilisatie van de LDL-C spiegel, maar vooralsnog met een verhoogde nuchtere triglyceride-waarde (1,7–5,6 mmol/l), dan kan icosapent-ethyl ingezet worden als aanvulling op de statinebehandeling. Icosapent-ethyl heeft een statistisch significant en een klinisch relevant effect op de samengestelde uitkomstmaat cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct, niet-fataal CVA, coronaire revascularisatie en instabiele angina pectoris.

Aan de vergoeding van Vazkepa zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

Omacor

  • Endogene hypertriglyceridemie als aanvulling op het dieet, wanneer dieetmaatregelen alleen onvoldoende zijn. Bij type IV als monotherapie, bij type IIb/III in combinatie met statinen wanneer de controle van triglyceriden niet voldoende is.

Vazkepa

  • Als adjuvans ter preventie van cardiovasculaire complicaties bij patiënten die worden behandeld met een statine en een triglyceridenconcentratie van ≥ 1,7 mmol/l hebben, én:
    • een vastgestelde cardiovasculaire aandoening, of
    • diabetes met minstens 1 andere cardiovasculaire risicofactor.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hypertriglyceridemie

Volwassenen

Omacor: Begindosis: 2 capsules/dag, eventueel verhogen tot 4 capsules/dag.

Ter preventie van cardiovasculaire complicaties bij hypertriglyceridemie ≥ 1,7 mmol/l tijdens gebruik van een statine

Volwassenen (incl. ouderen ≥ 65 jaar)

Vazkepa: 2 capsules 2×/dag. Verminderde nier-/leverfunctie: geen dosisaanpassing nodig. Een vergeten dosis innemen zodra eraan gedacht wordt (geen dubbele dosis innemen).

Toediening

  • Omacor: de capsules innemen tijdens de maaltijd, om maag-darmklachten te voorkomen.
  • Vazkepa: de capsules heel innemen (niet breken, pletten, oplossen of kauwen) tijdens of na de maaltijd.

Bijwerkingen

Omacor

Vaak (1-10%): maag-darmstoornissen (zoals opgezwollen buik, buikpijn, obstipatie, diarree, dyspepsie, flatulentie, oprispingen, gastro-oesofageale refluxziekte, misselijkheid, braken).

Soms (0,1-1%): gastro–intestinale bloedingen. Duizeligheid, smaakstoornis, hoofdpijn. Hyperglykemie, jicht. Hypotensie. Neusbloeding. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): leverafwijkingen (hogere transaminasewaarden). Overgevoeligheid. Urticaria.

Verder is gemeld: jeuk.

Vazkepa

Zeer vaak (> 10%): bloedingen (zoals gastro-intestinale bloedingen, contusie, hematurie, neusbloeding).

Vaak (1-10%): atriumfibrilleren/-flutter. Obstipatie, oprispingen. Huiduitslag. Skeletspierstelselpijn, perifeer oedeem. Jicht.

Soms (0,1-1%): smaakstoornis (visachtige smaak). Overgevoeligheid.

Verder is gemeld: faryngeale zwelling. Diarree, abdominaal ongemak. Gewrichtspijn, pijn in de extremiteiten. Stijging van de triglyceriden in het bloed.

Interacties

Bij beginnen en staken van Omacor® tijdens therapie met een vitamine K-antagonist (VKA), kan een dosisaanpassing van de VKA nodig zijn. Er is geen ervaring met de combinatie met fibraten bij hypertriglyceridemie.

Hulpstof Vazkepa®: sorbitol kan de biologische beschikbaarheid van ander oraal toegediende geneesmiddelen beïnvloeden.

Zwangerschap

Icosapent-ethyl passeert de placenta (bij dieren) en wordt in foetaal plasma aangetroffen.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken (Omacor®, Vazkepa®).

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend, bij de mens (DHA, icosapent-ethyl). Ja, bij dieren (icosapent-ethyl). Uit onderzoek blijkt dat EPA in de moedermelk wordt uitgescheiden in een hoeveelheid die correleert met de voeding van de moeder. Een nadelig effect voor de zuigeling kan niet geheel worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel (Omacor®, Vazkepa®) óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • Overgevoeligheid voor soja of pinda's.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij een bekende overgevoeligheid voor vis. De fabrikant van Vazkepa® waarschuwt ook voor overgevoeligheid voor schaal- en schelpdieren.

Bij enig teken van leverschade, met name bij hoge dosering van Omacor®, ALAT en ASAT regelmatig controleren. De fabrikant van Vazkepa® adviseert bij een verminderde leverfunctie vóór de start en tijdens de behandeling het ALAT en ASAT te controleren.

Controleer extra op bloedingen bij een verhoogd risico op bloedingen zoals bij combinatie met een trombocytenaggregatieremmer. Gebruik van Omacor® is geassocieerd met een verlenging van de bloedingstijd, zonder overschrijding van de normale limieten en zonder klinisch significante bloedingsepisoden. Gebruik van Vazkepa® is geassocieerd met een verhoogde incidentie van bloedingen, met name bij gelijktijdig gebruik van antitrombotica d.w.z. trombocytenaggregatieremmers en/of anticoagulantia. Controleer dergelijke patiënten regelmatig.

Controleer bij omega-3-vetzuurpreparaten op klinische tekenen van atriumfibrilleren of atriumflutter (zoals dyspneu, palpitaties, syncope, verandering van de bloeddruk, onregelmatige pols) vooral bij deze aandoeningen in de voorgeschiedenis. Voer eventueel een ECG uit. Gebruik van omega-3-vetzuurpreparaten is geassocieerd met een verhoogd risico op atriumfibrilleren of -flutter.

Onderzoeksgegevens: Er is weinig ervaring met Omacor® bij secundaire endogene hypertriglyceridemie (m.n ongecontroleerde diabetes), geen gegevens bij een verminderde leverfunctie, en weinig gegevens over gebruik bij een verminderde nierfunctie of bij een leeftijd > 70 jaar. Met zowel Omacor® als Vazkepa® zijn er geen gegevens bij kinderen (< 18 jaar).

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met Omacor® of Vazkepa® contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Omacor® bevat meervoudig onverzadigde omega-3-vetzuur-ethylesters, bereid met de uit visolie gewonnen vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Omega-3-vetzuren hebben invloed op de plasmalipiden door het verlagen van de concentraties van triglyceriden en VLDL-cholesterol.

Vazkepa® bevat icosapent-ethyl (een stabiele ethylester van EPA). Mogelijke mechanismen die de ontwikkeling, progressie en stabilisatie van atherosclerotische plaques en de gevolgen van plaqueruptuur gunstig beïnvloeden zijn: anti-inflammatoire effecten, beschermende anti-oxiderende effecten, vermindering van triglyceriderijke lipoproteïnen en macrofaagaccumulatie, verbeterde endotheelfunctie, toegenomen dikte/stabiliteit van fibreus kapsel en remmende effecten op de trombocytenaggregatie.

Kinetische gegevens

Omacor
Metabolisering omega-3-vetzuren (EPA, DHA) via 3 hoofdroutes: na transport naar de lever worden omega-3-vetzuren in verschillende soorten lipoproteïnen opgenomen en vervolgens getransporteerd naar de perifere lipidenvoorraden. Fosfolipiden van celmembranen worden vervangen door lipoproteïnefosfolipiden; de vetzuren fungeren vervolgens als voorganger voor verschillende eicosanoïden. Het merendeel van omega-3-vetzuren wordt geoxideerd om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen.
Vazkepa
Overig icosapent-ethyl is een prodrug die wordt omgezet in de actieve metaboliet EPA.
Resorptie na ontestering van icosapent-ethyl wordt de actieve metaboliet EPA geabsorbeerd in de dunne darm.
T max van EPA: ca. 5 uur na inname van icosapent-ethyl.
V d ca. 1,26 l/kg (EPA).
Eiwitbinding > 99% (EPA).
Metabolisering EPA wordt hoofdzakelijk in de lever gemetaboliseerd door β-oxidatie (vergelijkbaar met vetzuren uit voeding) tot acetyl-CoA dat in energie wordt omgezet.
T 1/2el ca. 89 uur (EPA).
Eliminatie EPA niet via de nieren.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

omega-3-vetzuren hoort bij de groep lipidenverlagende middelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links