ezetimib

Samenstelling

Ezetimibe Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg

Ezetrol Merck Sharp & Dohme bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ezetimib vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de medicamenteuze verlaging van het cholesterolgehalte ter vermindering van het tienjaarsrisico van morbiditeit en mortaliteit door hart- en vaatziekten, verdient simvastatine de voorkeur, vanwege de gunstige balans tussen (kosten)effectiviteit en bijwerkingen. Bij onvoldoende effect kan overgestapt worden op atorvastatine of eventueel rosuvastatine.

Indien niet met de statinen kan worden uitgekomen kan een galzuurbindend hars (colestyramine, colesevelam) of ezetimib (een cholesterolabsorptieremmer) erbij worden gegeven. Effect op harde eindpunten is niet aangetoond voor colesevelam.

Indicaties

Aanvulling op het dieet bij:

  • primaire (heterozygote familiaire en niet-familiaire) hypercholesterolemie, indien een statine alleen onvoldoende is of niet in aanmerking komt;
  • homozygote familiaire hypercholesterolemie in combinatie met een statine;
  • homozygote familiaire sitosterolemie;
  • secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten met een (recente) voorgeschiedenis van acuut coronair syndroom in combinatie met een statine.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hypercholesterolemie, sitosterolemie en secundaire preventie:

Volwassenen:

10 mg 1×/dag. Bij toevoeging aan een statine de aangewezen gebruikelijke begindosis of de reeds ingestelde hogere dosis voortzetten en de instructies voor toediening van het toegepaste middel raadplegen.

Bijwerkingen

Als monotherapie en vooral in combinatie met een statine zijn er gevallen van rabdomyolyse gemeld.

Als monotherapie: Vaak (1-10%): buikpijn, diarree, winderigheid. Vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): hypertensie, pijn op de borst, opvliegers. Hoest. Dyspepsie, reflux, misselijkheid, verminderde eetlust. Artralgie, spierspasmen, nekpijn. Verhoogd ALAT en/of ASAT, bloed-CK en γ-GT.

Additionele bijwerkingen in combinatie met een statine: Vaak (1-10%): hoofdpijn, spierpijn.

Soms (0,1-1%): paresthesie. Droge mond, gastritis. Jeuk, uitslag, urticaria. Rugpijn, pijn in extremiteiten, spierzwakte, asthenie. Perifeer oedeem.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheid (waaronder anafylaxie, angio-oedeem). Trombocytopenie. Dyspneu. Hepatitis, cholelithiase, cholecystitis, pancreatitis, constipatie. Duizeligheid. Erythema multiforme. Depressie.

Interacties

Colestyramine verlaagt de blootstelling aan ezetimib met circa 55%; in verband hiermee ezetimib tot en met twee uur vóór of vanaf vier uur na galzuurbindende harsen innemen. Door combinatie met fibraten is er meer kans op galsteenvorming; bij een vermoeden van cholelithiase een galblaasonderzoek uitvoeren en de therapie staken.

De werking van vitamine K-antagonisten kan worden versterkt; de INR controleren.

Bij comedicatie met ciclosporine stijgt de blootstelling aan beide geneesmiddelen; combinatie vermijden of de ciclosporinespiegel controleren.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Alleen toepassen als toediening van ezetimib duidelijk noodzakelijk is. Combinatie van ezetimib en een statine is tijdens zwangerschap gecontra-indiceerd.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (bij dieren).
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden. Het gebruik of het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd indien toegediend in combinatie met een statine.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra–indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij combinatie met een statine volgens de aanbevelingen van dat toegepaste middel de leverfunctie controleren. De patiënt adviseren bij onverklaarde spierpijn of -zwakte onmiddellijk de arts te waarschuwen. De behandeling staken bij duidelijk verhoogde CK-spiegels (CK ≥ 10× ULN) òf bij het vaststellen van myopathie.

Vanwege het ontbreken van onderzoeksgegevens wordt het gebruik bij een matige (Child-Pughscore 7–9) of ernstige (Child-Pughscore > 9) leverinsufficiëntie niet aanbevolen. De klinische ervaring bij kinderen en adolescenten (6–17 j.) is beperkt tot (homozygote en heterozygote) familiaire hypercholesterolemie en sitosterolemie; er zijn onvoldoende gegevens om een doseringsadvies te geven. Behandeling bij kinderen dient ingesteld te worden door een gespecialiseerde arts. Er zijn geen gegevens over gebruik bij kinderen < 6 jaar. De lange termijn effecten bij gebruik > 33 weken bij kinderen tussen de 10–18 jaar en > 12 weken bij kinderen van 6–10 jaar zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Remt selectief de opname via de dunne darm van cholesterol en aanverwante plantsterolen afkomstig van de voeding of uit de gal, waardoor de darm minder cholesterol aan de lever geeft. Het verlaagt de totale cholesterol en LDL-cholesterol spiegel in het plasma. Tevens wordt het triglyceridengehalte enigszins verlaagd en de HDL-cholesterolspiegel enigszins verhoogd. De werking treedt in binnen een week en is maximaal na 2–4 weken.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel.
T max1–2 uur (actieve metaboliet), 4–12 uur (ezetimib).
Eiwitbinding88–92% (actieve metaboliet), 99,7% (ezetimib).
Metaboliseringwordt in de darmwand en in de lever geglucuronideerd tot het actieve ezetimibglucuronide. Ezetimib en zijn actieve metaboliet ondergaan een enterohepatische kringloop.
Eliminatieca. 78% met de feces, vooral als ezetimib en ca. 11% met de urine, vooral als actieve metaboliet.
T 1/2elca. 22 uur (ezetimib, actieve metaboliet).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ezetimib hoort bij de groep steroltransportblokker.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links