Samenstelling

Acular (trometamol) Allergan bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,5%)
Sterkte
5 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Ter preventie van ontstekingsreacties na cataractoperaties kunnen oogdruppels met een NSAID worden voorgeschreven.

Indicaties

Voorkóming van ontstekingsreacties na extracapsulaire cataractoperatie met of zonder intra-oculaire lensimplantatie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Voorkóming van ontstekingsreacties na cataractoperatie:

Volwassenen:

1 druppel 3×/dag, te beginnen 24 uur vóór de operatie en gedurende 3 weken voortzetten.

Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken wordt voorkomen dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- of keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

lokaal: Zeer vaak (> 10%): oogirritatie en oogpijn.

Vaak (1-10%): wazig en/of verminderd zicht, conjunctivale hyperemie, oculaire pruritus, oog/ooglidoedeem, gelokaliseerde allergische reactie, oppervlakkige keratitis, cornea-neerslag, iritis, ooginfectie, retinale bloeding, cystoïd macula-oedeem, verhoogde intra-oculaire druk.

Soms (0,1-1%): droge ogen, tranende ogen, cornea ulcus, corneale infiltraten. Verder zijn gemeld: beschadiging van de cornea waaronder epitheelafbraak, verdunning, erosie en perforatie.

Bij gebruik > 24 uur voorafgaand aan de operatie of langer dan 14 dagen na de operatie neemt de kans op corneale bijwerkingen en de ernst ervan toe.

Systemisch: Vaak (1-10%): hoofdpijn. Overgevoeligheid. Verder is gemeld: bronchospasme of exacerbatie van astma bij patiënten met een medische voorgeschiedenis van astma.

Interacties

Wees voorzichtig bij comedicatie met anticoagulantia. Gelijktijdig gebruik van lokale NSAID's en lokale corticosteroïden vergroot de kans op genezingsproblemen en op beschadigingen van de cornea.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren onvoldoende gegevens.

Farmacologisch effect: Systemisch toegediende NSAID's hebben ongunstige effecten op de embryonale/foetale ontwikkeling. Bij gebruik van de oogdruppels worden echter geen meetbare plasmaspiegels bij de moeder aangetroffen.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja. Bij gebruik van de oogdruppels worden echter geen meetbare plasmaspiegels bij de moeder aangetroffen.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor NSAID's. Optreden van astma-aanval, urticaria of rinitis na eerder gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID's.

Waarschuwingen en voorzorgen

NSAID's kunnen de trombocytenaggregatie remmen; ketorolac vergroot daarom het risico van bloedingen na de operatie. Gebruik kan een ooginfectie maskeren (ook bij kortdurend gebruik). Bij corneale epitheelstoornissen, diabetes mellitus, ziekten van het oogoppervlak (bv. droog-oog-syndroom), reumatoïde artritis of herhaalde oogingrepen bestaat meer kans op ongewenste effecten van de cornea bij gecompliceerde oogingrepen. Bij gevoelige patiënten kan dit leiden tot afbraak van het cornea epitheel en aantasting van het gezichtsvermogen. Kruisgevoeligheid voor acetylsalicylzuur en andere NSAID's kan optreden. Bij overgevoeligheidsreacties, met name een astma-aanval of een plotselinge zwelling van gelaat en hals, en bij patiënten die afbraak van het hoornvliesepitheel vertonen, de toediening onmiddellijk staken. Bij patiënten met beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Zachte contactlenzen kunnen verkleuren door benzalkoniumchloride; vóór toediening contactlenzen uitnemen, deze kunnen 15 minuten na indruppelen weer worden ingezet. De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen is niet vastgesteld.

Eigenschappen

NSAID. Vermindert ontstekingsreacties van segmenten in de voorste oogkamer. De werking berust waarschijnlijk op remming van het enzym cyclo-oxygenase dat is betrokken bij de biosynthese van prostaglandinen. Systemische opname van betekenis vindt niet plaats.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ketorolac hoort bij de groep NSAID's, oculair.

ketorolac vergelijken met een ander geneesmiddel

Zie ook