ketorolac

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Acular (trometamol) Abbvie bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,5%)
Sterkte
5 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ketorolac vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Geef preventief NSAID-oogdruppels én corticosteroïd-oogdruppels na een cataractoperatie ter preventie van cystoïd macula oedeem (CMO) en ontsteking. Na een cataractoperatie treedt CMO minder vaak op bij gebruik van NSAID-oogdruppels dan bij corticosteroïd-oogdruppels. Combinatiebehandeling van corticosteroïd- met NSAID-oogdruppels is waarschijnlijk effectiever dan monotherapie met NSAID-oogdruppels. Zie voor meer informatie de module Ontstekingsprofylaxe bij cataract van de NOG-Richtlijn Cataract (2021) op richtlijnendatabase.nl.

Indicaties

  • Het voorkómen van traumatische ontstekingsreacties na een extracapsulaire cataractoperatie met of zonder intra-oculaire lensimplantatie.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Het voorkómen van ontstekingsreacties na cataractoperatie

Volwassenen

1 druppel 3×/dag, te beginnen 24 uur vóór de operatie en gedurende 3 weken voortzetten.

Toediening

  • Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.
  • Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokaal

Zeer vaak (> 10%): oogirritatie en oogpijn.

Vaak (1-10%): wazig en/of verminderd zicht, conjunctivale hyperemie, oculaire pruritus, oog/ooglidoedeem, gelokaliseerde allergische reactie, oppervlakkige keratitis, cornea-neerslag, iritis, ooginfectie, retinale bloeding, cystoïd macula-oedeem, verhoogde intra-oculaire druk.

Soms (0,1-1%): droge ogen, tranende ogen, cornea ulcus, corneale infiltraten.

Verder zijn gemeld: beschadiging van de cornea waaronder epitheelafbraak, verdunning, erosie en perforatie. Ulceratieve keratitis, oogzwelling, oculaire hyperemie.

Bij gebruik > 24 uur voorafgaand aan de operatie of langer dan 14 dagen na de operatie neemt de kans op corneale bijwerkingen en de ernst ervan toe.

Systemisch

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Overgevoeligheid. Verder is gemeld: bronchospasme of astma-longaanval bij patiënten met een medische voorgeschiedenis van astma.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik met oculaire corticosteroïden is er meer kans op genezingsproblemen en ongewenste effecten op de cornea zoals ulceratieve keratitis, keratitis punctata, cornea-oedeem, corneale epitheelafwijkingen en het dunner worden van de cornea.

Wees voorzichtig bij comedicatie met anticoagulantia vanwege een toegenomen bloedingsrisico van het oogweefsel na de ingreep; zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren is reproductietoxiciteit aangetoond.

Farmacologisch effect: Systemisch gebruik van NSAID’s wordt in de tweede helft van de zwangerschap ontraden wegens het risico van nierschade bij de foetus en het vroegtijdig sluiten van de ductus Botalli. Na oculaire toediening van ketorolac ontstaan echter geen meetbare plasmaspiegels. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat gebruik van ketorolac oogdruppels tijdens de zwangerschap nadelige effecten zal hebben op de foetus.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij systemisch gebruik. Bij gebruik van de oogdruppels worden echter geen meetbare plasmaspiegels bij de moeder aangetroffen, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling via de moedermelk onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • optreden van astma-aanval, urticaria of acute rinitis na eerder gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID's;
  • overgevoeligheid voor NSAID's.

Waarschuwingen en voorzorgen

Kruisovergevoeligheid voor acetylsalicylzuur en andere NSAID's kan optreden. Bij overgevoeligheidsreacties, met name een astma-aanval of plotselinge zwelling van hals en gelaat, de behandeling onmiddellijk staken.

Ongewenste effecten cornea: Gebruik van lokale NSAID’s kan leiden tot keratitis en tot afbraak van het epitheel en dunner worden, erosie, zweervorming of perforatie van het hoornvlies; bij tekenen van afbraak van het cornea-epitheel de behandeling onmiddellijk staken en het hoornvlies nauwgezet controleren. Wees voorzichtig bij corneale epitheelbeschadigingen, diabetes mellitus, ziekten van het oogoppervlak (bv. droog-oog-syndroom), reumatoïde artritis, gecompliceerde oogoperaties of herhaalde oogingrepen binnen een kort tijdsbestek vanwege meer kans op ongewenste effecten van de cornea, m.n. bij langdurig gebruik van oculaire NSAID's.

Bloedingsrisico oogweefsel: Wees voorzichtig bij patiënten met verhoogde bloedingsneiging of bij gebruik van anticoagulantia. Er is gemeld dat oculaire NSAID’s in combinatie met oogchirurgie, bloedingen van de oculaire weefsels (waaronder hyfema’s) kunnen verergeren. Oculaire NSAID's kunnen ook de wondgenezing vertragen.

NSAID-oogdruppels kunnen een ooginfectie maskeren.

Draag geen contactlenzen na een cataractoperatie en tijdens behandeling.

Bij kinderen zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld.

Hulpstoffen: Wees voorzichtig met benzalkoniumchloride bij droge ogen of een beschadigde cornea, vanwege het risico op keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie bij langdurig gebruik.

Eigenschappen

NSAID. Vermindert ontstekingsreacties van segmenten in de voorste oogkamer. De werking berust waarschijnlijk op remming van het enzym cyclo-oxygenase dat is betrokken bij de biosynthese van prostaglandinen. Na toediening van de oogdruppels daalt de prostaglandineconcentratie in het oogkamervocht met ca. twee derde.

Kinetische gegevens

Resorptie 15 minuten na toediening is de concentratie in het plasma zeer laag tot niet-detecteerbaar.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ketorolac hoort bij de groep NSAID's, oculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links