mepolizumab

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Nucala XGVS GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
100 mg
Verpakkingsvorm
flacon
Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
100 mg/ml
Verpakkingsvorm
pen 1 ml, wegwerpspuit 1 ml, wegwerpspuit 0,4 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

mepolizumab vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De belangrijkste niet-medicamenteuze adviezen bij astma zijn stoppen met roken en zorgen voor een rookvrije omgeving. Verder is het vermijden van expositie aan allergenen en andere prikkels van groot belang, met name bij allergisch astma. Bij volwassenen is de basis van de medicamenteuze behandeling een inhalatiecorticosteroïde (ICS), al dan niet in combinatie met een langwerkend β2-sympathicomimeticum (LABA). Het indicatiegebied voor gebruik van een kortwerkend β2-sympathicomimeticum (SABA) is beperkt; alleen bij zeer weinig frequente astmaklachten (≤ 2×/week overdag) of bij inspanningsklachten is 'zo nodig'-gebruik (max. 2x/week) van een SABA geïndiceerd. Bij kinderen bestaat de behandeling bij weinig frequente klachten (≤ 2×/week overdag) of bij inspanningsklachten uit ‘zo nodig’-gebruik een SABA; bij frequentere klachten deze behandeling combineren met een onderhoudsbehandeling ICS.

Mepolizumab kan in de tweedelijnszorg worden voorgeschreven bij patiënten vanaf 6 jaar met ernstig eosinofiel astma die ondanks optimale medicamenteuze therapie ≥ 2 longaanvallen per jaar hebben óf bij wie het astma slechts met onderhoudsbehandeling met orale corticosteroïden onder controle is.

Indicaties

  • Aanvullende behandeling van ernstig refractair eosinofiel astma bij volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar.
  • Aanvullende behandeling (naast intranasale corticosteroïden) van ernstige chronische rinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) bij volwassenen, bij wie systemische corticosteroïden en/of chirurgie geen adequate ziektecontrole biedt.
  • Aanvullende behandeling van recidiverende of refractaire eosinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA) bij volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar.
  • Aanvullende behandeling van inadequaat gecontroleerd hypereosinofiel syndroom (HES) bij volwassenen, zonder identificeerbare niet-hematologische secundaire oorzaak.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Let op: Alleen de voorgevulde pen en de wegwerpspuit kunnen na instructie door patiënt (≥ 12 jaar) zelf of mantelzorger worden toegediend. De formulering als poeder voor injectievloeistof mag uitsluitend worden toegediend door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Klap alles open Klap alles dicht

Eosinofiel astma

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar

S.c.: 100 mg, 1×/4 weken. Herbeoordeel minstens elk jaar de effectiviteit van de behandeling.

Kinderen 6–12 jaar

S.c.: wegwerpspuit of poeder voor injectievloeistof (flacon): 40 mg, 1×/4 weken. Herbeoordeel minstens elk jaar de effectiviteit van de behandeling.

Chronische rinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Volwassenen (incl. ouderen)

S.c.: 100 mg, 1×/4 weken. Bij non-respons kan na 24 weken een andere behandeling overwogen worden. Een gedeeltelijke respons kan met een voortgezette behandeling na 24 weken verbeteren.

Eosinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA)

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar

S.c.: 300 mg, 1×/4 weken. Herbeoordeel minstens elk jaar de effectiviteit van de behandeling.

Kinderen 6–12 jaar met lichaamsgewicht ≥ 40 kg

S.c.: 200 mg, 1×/4 weken. Herbeoordeel minstens elk jaar de effectiviteit van de behandeling.

Kinderen 6–12 jaar met lichaamsgewicht < 40 kg

S.c.: 100 mg, 1×/4 weken. Herbeoordeel minstens elk jaar de effectiviteit van de behandeling.

Hypereosinofiel syndroom (HES)

Volwassenen (incl. ouderen)

S.c.: 300 mg, 1×/4 weken. Herbeoordeel minstens elk jaar de effectiviteit van de behandeling.

Verminderde nier- of leverfunctie: Een dosisaanpassing is niet nodig.

Toediening

  • Subcutaan injecteren in bovenarm, bovenbeen en buik.
  • Houd voor doses waarvoor meer dan één injectie nodig is, ten minste 5 cm tussen de injecties aan.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn.

Vaak (1-10%): neusverstopping, faryngitis, ondersteluchtweginfectie. Pijn in bovenbuik. Urineweginfectie. Rugpijn. Eczeem, systemische allergische reacties, systemische toedieningsreacties (zoals huiduitslag, overmatig blozen, spierpijn), lokale reacties (pijn, roodheid, zwelling, jeuk, branderigheid) op de injectieplaats, koorts.

Zelden (0,01-0,1%): anafylaxe.

Interacties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante interacties bekend.

Zwangerschap

Passeert de placenta bij dieren.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens, bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ja, bij dieren.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken voor de behandeling van longaanvallen door astma.

Eosinofilie kan ontstaan als respons op een worminfectie; behandel deze infecties vóór aanvang van de behandeling. Als tijdens de behandeling een worminfectie ontstaat die niet reageert op antiparasitaire therapie, overweeg dan tijdelijk staken van de behandeling met mepolizumab.

Overgevoeligheidsreacties (zoals huiduitslag, urticaria, angio-oedeem, bronchospasmen en hypotensie) kunnen acuut (binnen enkele uren) of vertraagd (binnen enkele dagen) optreden na toediening, ook pas na langdurig behandelen.. Start bij een overgevoeligheidsreactie een passende behandeling.

Onderzoeksgegevens

  • Mepolizumab is niet onderzocht bij levensbedreigende vormen van EGPA en HES.
  • De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 18 jaar met CRSwNP en HES.
  • De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 6 jaar met eosinofiel astma en EGPA.
  • De dosering bij kinderen vanaf 6 jaar is bepaald op basis van beperkte hoeveelheid werkzaamheids-, farmacokinetiek- en farmacodynamiekonderzoeken en wordt ondersteund met modelleer- en simulatiegegevens.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met mepolizumab contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Gehumaniseerd monoklonaal antilichaam (IgG, kappa). Remt de biologische activiteit van interleukine-5 (IL-5), door blokkade van de binding van IL-5 aan de α-keten van het IL-5-receptorcomplex dat tot expressie komt op het celoppervlak van de eosinofiel. Hierdoor wordt de signaalfunctie van IL-5 geremd en de productie en overleving van eosinofielen verlaagd.

Kinetische gegevens

F ca. 64%, 71% en 75% na resp. een enkelvoudige subcutane toediening in de buik, het bovenbeen of de arm van gezonde proefpersonen. Bij kinderen (van 6–11 jaar) is de biologische beschikbaarheid ca.1,3-2× hoger.
T max 4–8 dagen.
V d 55–85 ml/kg.
Metabolisering via proteolyse.
T 1/2el 16–22 dagen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

mepolizumab hoort bij de groep monoklonale antilichamen, pulmonaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links