metronidazol (cutaan)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Metronidazol Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Crème, hydrofiel (1%)
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
25 g

Metrosa Dr.August Wolff GmbH

Toedieningsvorm
Gel (0,75%)
Sterkte
7,5 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Bevat tevens: propyleenglycol en fenoxyethanol.

Rosiced Pierre Fabre Benelux

Toedieningsvorm
Crème (0,75%)
Sterkte
7,5 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Bevat tevens: propyleenglycol.

Rozex Galderma Benelux bv

Toedieningsvorm
Gel (0,75%)
Sterkte
7,5 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Conserveermiddelen: methyl- en propylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: propyleenglycol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

metronidazol (cutaan) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van papulopustuleuze rosacea komt metronidazolcrème/-gel, azelaïnezuurcrème of ivermectinecrème als eerste in aanmerking. Indien deze lokale therapie onvoldoende werkzaam is, kan een systemisch antibioticum worden toegevoegd, waarbij de voorkeur uitgaat naar doxycycline 100 mg.

Bij de behandeling van erythemato-teleangiëctatische rosacea kan de vasomotorische component worden behandeld met brimonidine lokaal. De behandeling van permanent uitgezette bloedvaatjes en van phymateuze afwijkingen is niet-medicamenteus.

Indicaties

  • Acne rosacea met ontstoken papulopustulae.

Gerelateerde informatie

Dosering

Vermijd bloostelling aan UV-straling; zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Klap alles open Klap alles dicht

Rosacea:

Volwassenen (incl. ouderen):

Volgens de fabrikant: 2×/dag een dunne laag crème of gel op de gereinigde aangedane huidgedeeltes aanbrengen. Behandelduur is doorgaans 3–4 maanden (volgens de fabrikant van Metrosa gedurende 4–8 weken, volgens de fabrikant van Rosiced gedurende 6–12 weken). Indien nodig de behandeling voortzetten of zonodig na een onderbreking van ten minste 6 weken herhalen. Bij uitblijven van duidelijke klinische verbetering de behandeling staken. Er zijn geen onderzoeksgegevens van het gebruik langer dan 2 jaar.

Volgens de Richtlijn Acneïforme dermatosen 2013 van de NVDV: 1–2×/dag een dunne laag crème of gel aanbrengen gedurende 6 weken tot 6 maanden.

Bij irritatie: de crème of gel minder vaak gebruiken of het gebruik tijdelijk onderbreken.

Toedieningsinformatie: Niet te dicht bij de ogen aanbrengen en contact met de ogen (ook via de vingers) en slijmvliezen vermijden; bij contact de crème of gel zorgvuldig uitspoelen met water. Was de handen na gebruik of gebruik een vingercondoom. Volgens de fabrikant kunnen na het aanbrengen van de crème of gel niet–comedogene en niet–adstringerende cosmetica worden gebruikt.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): lokaal: droge huid, jeuk, branderig gevoel, tintelen, pijn, irritatie, erytheem, uitslag, toename van rosacea.

Soms (0,1-1%): hypo-esthesie, paresthesie, dysgeusie (metaalsmaak). Misselijkheid.

Zelden (0,01-0,1%): angio–oedeem, anafylaxie.

Verder zijn gemeld: contacteczeem, huidexfoliatie en gezichtsoedeem. Tranende ogen indien te dicht bij de ogen aangebracht.

Interacties

Gezien de minimale absorptie van de meeste middelen is het niet waarschijnlijk dat interacties optreden. Rozex gel heeft volgens de fabrikant een biologische beschikbaarheid van ca. 30% ten opzichte van orale toediening, waardoor interacties niet kunnen worden uitgesloten; zie ook metronidazol (oraal, vaginaal).

Zwangerschap

Metronidazol passeert de placenta.

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens (lokaal of systemisch) laat geen nadelige effecten zien.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, met een concentratie gelijk aan de plasmaconcentratie van de moeder. De melk kan een onaangename metaalsmaak krijgen.

Farmacologisch effect: Bij systemisch gebruik is de halfwaardetijd bij zuigelingen verlengd, waardoor stapeling kan optreden; er zijn echter geen duidelijke aanwijzingen voor nadelige effecten op de zuigeling bij systemisch gebruik. Bij lokaal gebruik zijn daarom geen nadelige effecten op de zuigeling te verwachten.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt. Eventueel de borstvoeding onderbreken tot 12 uur na aanbrengen, indien de borst geweigerd wordt (vanwege de mogelijke metaalsmaak).

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor nitro-imidazolen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Ogen en slijmvliezen: niet te dicht bij de ogen aanbrengen (tranende ogen zijn gemeld) en contact met de ogen (via vingers) en slijmvliezen vermijden; bij contact de crème of gel zorgvuldig uitspoelen met water.

Wees voorzichtig bij bloeddyscrasieën in de voorgeschiedenis.

Metronidazol wordt door UV–straling omgezet in een inactieve verbinding waardoor de werkzaamheid vermindert; daarom blootstelling van de huid aan UV-straling gedurende de therapie vermijden. Fototoxische bijwerkingen zijn niet gemeld.

Huidirritatie/overgevoeligheid: huidirritatie treedt m.n. aan het begin van de behandeling op. Laat de patiënt contact opnemen bij aanhoudende of hevige huidirritatie. Bij het optreden van overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk, urticaria, duizeligheid, angio-oedeem) het gebruik onmiddellijk staken.

Over de mogelijke carcinogene werking van metronidazol bij langdurig cutaan gebruik bestaan nog onvoldoende gegevens; de crème of gel niet onnodig of langdurig gebruiken.

Kinderen: Er zijn onvoldoende gegevens over de werkzaamheid en veiligheid bij kinderen.

Eigenschappen

Nitro-imidazolderivaat met antibacteriële en antiprotozoaire werking tegen een groot aantal pathogene micro-organismen. Het heeft tevens een anti-inflammatoir en immunosuppressief effect. Het exacte werkingsmechanisme bij rosacea is niet bekend; er zijn sterke aanwijzingen dat het therapeutisch effect eerder toe te schrijven is aan anti-inflammatoire en immunosuppressieve eigenschappen dan aan antibacteriële of antiprotozoaire werking.

Kinetische gegevens

Resorptie minimaal via de intacte huid voor de meeste preparaten (ca. 1%), met uitzondering van Rozex gel.
F ca. 30 % t.o.v. oraal (Rozex gel).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

metronidazol (cutaan) hoort bij de groep dermatica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links