nandrolon

Samenstelling

Deca-Durabolin (decanoaat) Aspen Netherlands bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 1 ml

Bevat tevens: arachideolie. Conserveermiddel: benzylalcohol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

nandrolon vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Kies voor de behandeling van osteoporose in eerste instantie uit de bisfosfonaten alendroninezuur en risedroninezuur in combinatie met vitamine D3 en, afhankelijk van de dagelijkse inname van de patiënt, calcium. Bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie zijn zoledroninezuur of denosumab alternatieven, en ibandroninezuur of raloxifeen wanneer hiermee niet wordt uitgekomen. Kies voor teriparatide bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie voor bovengenoemde middelen, of bij het optreden van een derde fractuur tijdens de behandeling. Strontium geldt als laatste mogelijkheid, wanneer overige therapieën geen optie zijn en er geen verhoogd risico is op cardiovasculaire aandoeningen. Het gebruik van nandrolon dient beperkt te blijven tot ernstige, therapieresistente postmenopauzale osteoporose.

Behandel, indien mogelijk, de oorzaak van chronische nierschade. Start daarnaast behandeling om het grotere risico van (vnl. cardiovasculaire) morbiditeit te verminderen en progressie van nierschade te voorkomen of beperken. Behandel de complicaties van nierschade en start eventueel niervervangende therapie (dialyse).

Bij de behandeling van anemieën hebben anabole steroïden een zeer beperkt indicatiegebied.

Indicaties

  • ernstige, laat-postmenopauzale osteoporose;
  • anemie bij chronische nierinsufficiëntie;
  • aplastische anemie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Ernstige postmenopauzale osteoporose:

Volwassenen:

50 mg diep i.m. iedere 3 weken. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij een laag lichaamsgewicht, een lagere dosis van 25 mg of meer iedere 2–3 weken.

Anemie bij chronische nierinsufficiëntie:

Volwassenen:

vrouwen: 100 mg diep i.m. per week; mannen: 200 mg per week.

Aplastische anemie:

Volwassenen:

50–100 mg diep i.m. per week. Na normalisatie van het rode bloedbeeld de dosis geleidelijk verminderen op geleide van de hematologische parameters. Bij recidieven de behandeling eventueel herhalen. Ernstige vormen zullen niet op de therapie reageren.

De toediening staken indien na 3–6 maanden geen bevredigend effect optreedt.

Bijwerkingen

In het algemeen: verhoogde libido, misbruik en verslaving, hoge bloeddruk, misselijkheid, haaruitval, jeuk, huiduitslag, spierpijn, malaise, oedeem. Reacties op de injectieplaats (pijn, zwelling, hematoom). Hyperglykemie, hyperlipidemie, daling HDL-cholesterol, toename hemoglobine en hematocriet, verhoogd 17-ketosteroïden in de urine, daling thyroglobuline en testosteronspiegels. Zelden lichte leverfunctiestoornissen (zoals hepatische purpura), vooral bij hoge doses. Bij langdurig gebruik van hoge doses: amyotrofische laterale sclerose, verminderde glucosetolerantie, psychische onrust, slaapstoornissen, agressief gedrag.

Vooral na langdurige toediening:

Bij de vrouw: virilisatieverschijnselen waarvan sommige irreversibel, zoals verdieping van de stem met als beginsymptoom heesheid, baardgroei, versterkte lichaamsbeharing en vergroting van de clitoris; tevens acne, oligo- en amenorroe.

Bij de man: langdurige, soms pijnlijke erecties, remming van de spermatogenese, en zelden urineretentieklachten door groei van prostaatweefsel.

Bij het gebruik van androgenen bij kinderen zijn gemeld: mogelijke penisverlenging en frequentere erecties bij pre-puberale jongens, pubertas praecox, voortijdige sluiting epifysairschijven.

Interacties

De werking van vitamine K-antagonisten kan worden versterkt. De behoefte aan bloedglucoseverlagende middelen kan afnemen. Gelijktijdig gebruik van ACTH of corticosteroïden kan oedeemvorming versterken. Bij gelijktijdig gebruik van epoëtine kan de dosering van epoëtine bij de behandeling van anemie (m.n. bij vrouwen) worden verlaagd.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.
Farmacologisch effect: Bij de vrouwelijke foetus bestaat bij gebruik van androgenen het gevaar van virilisatie, met name bij gebruik vanaf ongeveer de zesde week na conceptie.
Advies: Gebruik is gecontra–indiceerd.
Vruchtbaarheid: Gebruik van nandrolon kan bij mannen de spermavorming onderdrukken en bij vrouwen leiden tot een onregelmatige of onderdrukte menstruatiecyclus.
Overig: Omdat benzylalcohol de placenta kan passeren moet rekening worden gehouden met de mogelijke toxiciteit ervan voor prematuren na toediening vlak voor of tijdens een bevalling of sectio caesarea.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: onbekend.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • prostaatcarcinoom;
  • mammacarcinoom bij mannen;
  • allergie voor pinda of soja;
  • prematuren en neonaten, in verband met de aanwezigheid van benzylalcohol.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Zwangerschap.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij aanvang behandeling, ieder kwartaal gedurende het eerste jaar en daarna jaarlijks de volgende parameters onderzoeken: hematocriet– en hemoglobinewaarden vanwege kans op polycytemie, PSA en rectaal toucher vanwege kans op prostaatcarcinoom. Vooral bij ouderen kunnen hart–, nier– of leverinsufficiëntie, hypertensie, myocardinfarct, epilepsie en migraine opnieuw optreden of verergeren vanwege mogelijke vochtretentie. Bij mamma– of longcarcinoom, hypernefroom, en botmetastasen kan met name bij ouderen hypercalciëmie optreden; controleer de serumcalciumspiegels regelmatig en onderbreek de behandeling in geval van een hypercalciëmie. Bij diabetes mellitus regelmatig controleren vooral aan het begin en einde van de behandeling vanwege een veranderende glucosetolerantie. Wees voorzichtig met androgenen bij kinderen vanwege mogelijke beperking lengtegroei en virilisatie. Het effect van de behandeling regelmatig controleren om noodzaak voortzetting van de therapie vast te stellen. Bij optreden van bijwerkingen de behandeling onderbreken en na herstel hervatten in lagere dosering. Voor mannen in de vruchtbare jaren: zie zwangerschap/lactatie. De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen zijn niet adequaat vastgesteld. Benzylalcohol kantoxische en anafylactoïde reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar.

Eigenschappen

Anabool steroïd. Geeft bij osteoporose toename van de botmassa. Stimuleert in hoge doses de hematopoëse. Heeft een eiwitsparende werking.

Kinetische gegevens

T max24 uur.
Metaboliseringin het bloed snel (halfwaardetijd ca. 1 uur) tot nandrolon. Nandrolon wordt vervolgens gemetaboliseerd door 5α-reductase tot 5α-dihydronandrolon en in de lever omgezet in polaire metabolieten. Plasmaniveaus van nandrolon blijven verhoogd gedurende minstens 15–20 dagen.
T 1/2Komt na i.m. injectie langzaam (halfwaardetijd is 6–8 dagen) uit de spier vrij.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

nandrolon hoort bij de groep androgenen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links